PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - GF199
Anglický název: Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 384 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Korekvizity : GF105
Je prerekvizitou pro: GF308
Anotace -
Fyzikální chemie je interdisciplinární předmět využívající poznatků fyziky, chemie, elektrochemie a kvantové mechaniky pro popis vlastností sloučenin na molekulární úrovni. Tento předmět poskytuje studentům potřebné teoretické základy oboru a znalosti principů fyzikálně-chemických měřicích metodik. Jedná se o přípravný předmět, který má za cíl připravit studenty pro výuku navazujících disciplín obecně přírodovědného základu i disciplín čistě farmaceutických. Témata: Úvod do předmětu, Mezimolekulové síly a stavy hmoty, Fyzikální vlastnosti látek, Fotochemie, Termodynamika, Chemické rovnováhy, Fázové rovnováhy, Reakční kinetika, Elektrochemie, Koloidní systémy
Poslední úprava: Pullmannová Petra, Mgr., Ph.D. (24.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 1. Absolvování všech úloh v praktických cvičeních, které posluchači přísluší podle rozvrhu. Úlohy zameškané z jakéhokoli důvodu je třeba nahradit ve zvlášť určených termínech.
 2. Úspěšné odevzdání protokolů z absolvovaných úloh.
 3. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Zápočtový test sestává ze dvou výpočtových příkladů (každý po 25-ti bodech). Pro úspěšné absolvování testu je potřeba získat minimálně 20 bodů.
Poslední úprava: Pullmannová Petra, Mgr., Ph.D. (24.09.2021)
Literatura

Povinná:

 • Kubíček, Vladimír. Výpočty z fyzikální chemie I. Praha: Karolinum, 2010, 71 s. ISBN 978-80-246-1806-7.
 • Kubíček, Vladimír. Praktická cvičení z fyzikální chemie. Praha: Karolinum, 2013, 58 s. ISBN 978-80-246-2203-3.
 • Lázníčková, Alice, Kubíček, Vladimír. Základy fyzikální chemie : vybrané kapitoly pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2014, 168 s. ISBN 978-80-246-2791-5.

Poslední úprava: Pullmannová Petra, Mgr., Ph.D. (24.09.2021)
Sylabus -

Úvod do předmětu

 • Náplň Fyzikální chemie a její vztah k chemickým, biologickým a farmaceutickým disciplínám.

Mezimolekulové síly a stavy hmoty

 • vazebné a nevazebné interakce

 • krystalografie, rentgenová difrakce, polymorfie, izomorfie

 • izotropie, anizotropie, kapalné krystaly.

Fyzikální vlastnosti látek, fotochemie

 • Polarita látek, dipólový moment, relativní permitivita

 • absorpce elektromagnetického záření, Lambertův-Beerův zákon

 • atomová spektra absorpční a emisní

 • absorpce světla molekulami v UV, VIS a IČ oblasti elektromagnetického záření

 • emisní molekulová spektra (Ramanův jev, fluorescence a fosforescence)

 • fotochemické reakce.

Termodynamika

 • 0. věta termodynamiky, teplota.
 • 1. věta termodynamiky, pojem vnitřní energie a enthalpie, standardní stav, definice termochemických parametrů, termochemické zákony.

 • 2. věta termodynamiky, pojem entropie, vratné a nevratné děje, Gibbsova a Helmholtzova funkce, spojené formulace 1. a 2. věty, obecná podmínka rovnováhy.

 • 3. věta termodynamiky.

 Chemické rovnováhy

 • Rovnovážná konstanta, rovnovážný stupeň konverze a jeho ovlivnění reakčními podmínkami, le Chatelierův princip.

 • Standardní změna Gibbsovy energie při reakci, závislost rovnovážné konstanty na teplotě, van´t Hoffovy rovnice.

Fázové rovnováhy

 • Gibssův zákon fází, jednosložkové soustavy, fázový diagram, Clausiova-Clapeyronova rovnice.

 • Dvousložkové soustavy (kapalina – plyn, kapalina – kapalina, kapalina – tuhá fáze), Henryho zákon.

 • Rozpustnost tuhých látek, soustava tuhá látka - rozpouštědlo.

 • Raoultův zákon a jeho využití, koligativní vlastnosti, kryoskopie a ebulioskopie, osmotický tlak.

 • Třísložkové soustavy, Nernstův rozdělovací zákon, extrakce.

 • Termická analýza – diferenční skenovací kalorimetrie.

Reakční kinetika

 • rychlost reakce, molekularita a řád reakce, reakční mechanismus,

 • jednoduché jednosměrné reakce, reakce 0., 1. 2. a n-tého řádu, rychlostní konstanta, poločas reakce, stanovení řádu reakce

 • závislost reakční rychlosti na teplotě: Arrheniova rovnice, aktivační energie, reakční koordináta, rychlost určující krok

 • další faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí, katalýza

 • kineticky a termodynamicky řízené reakce.

Elektrochemie, iontové rovnováhy

 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů, charakteristika elektrolytů, stupeň disociace

 • Arrheniova teorie

 • specifická a molární vodivost elektrolytů

 • aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, Debye-Hückelův limitní vztah

 • autoprotolýza vody, pojem pH ve vodných a nevodných prostředích, teorie kyselin a zásad

 • disociace slabých kyselin a zásad, výpočet jejich pH, Ostwaldův zřeďovací zákon

 • tlumivé roztoky (pufry), mechanismus působení, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice, kapacita pufrů

 • hydrolýza solí, hydrolytická konstanta a výpočet pH solí

 • amfoterní elektrolyty, izoelektrický bod

 • acidobazické indikátory

 • rozpustnost málo rozpustných solí, součin rozpustnosti

Elektrochemie, elektrochemické metody

 • vodivost elektrolytů, Kohlrauschův zákon, Arrheniův vztah

 • Nernstova rovnice, potenciál elektrody v roztoku vlastních iontů, standardní redukční potenciál

 • Potenciometrie, typy elektrod, využití potenciometrie (měření pH, potenciometrická titrace)

 • Membránové elektrody, Donnanův potenciál, skleněná elektroda

 • elektrolýza, Faradayovy zákony, galvanické články

 • látkový tok k elektrodě (difúze – Fickův zákon), transportní děje v roztocích (Nernstova - Planckova rovnice)

 • elektrická dvojvrstva, základy elektrochemických metod.

Jevy na fázovém rozhraní, koloidika

 • kapalné povrchy, povrchové napětí

 • adsorpce v kapalném mezifází, povrchově aktivní látky, systém hydrofilně-lipofilní

 • jevy na fázovém rozhraní částic, vliv elektrolytů, principy chromatografických metod

 • rozdělení a charakterizace koloidních systémů, lyofilní, lyofobní a asociační koloidy
 • optické, kinetické a elektrické vlastnosti koloidů

 • suspenze, mezifázové vlastnosti, tvorba suspenzí, sedimentace

 • emulze, typy emulzí, teorie jejich tvorby a stabilita

 • micely, kritická micelární koncentrace

 

Praktická cvičení

 • Určení relativní molekulové hmotnosti Rastovou metodou

 • Určení rozdělovacího koeficientu látky

 • Studium kinetiky rozkladu acetylsalicylové kyseliny (kinetika I. řádu)

 • Studium kinetiky rozkladu octanu etylnatého v alkalickém prostředí (kinetika II. řádu)

 • Stanovení disociační konstanty slabé kyseliny potenciometricky

 • Stanovení disociační konstanty slabé kyseliny nebo báze konduktometricky

 • Měření elektrodového potenciálu a formálního oxidačně-redukčního potenciálu

 • Stanovení kritické micelární koncentrace

 • Určení disociační konstanty acidobazického indikátoru spektrofotometricky

 

Semináře a výpočty modelových příkladů

 • koncentrace roztoků

 • pH slabých a středně silných kyselin a zásad, pH pufrů, disociace látek v závislosti na pH
 • rozpustnost, součin rozpustnosti
 • elektrodový potenciál, oxidačně-redukční potenciál

 • osmotický tlak

 • rychlost reakce, poločas reakce, Arrheniova rovnice

 • Clausiova-Clapeyronova rovnice, rovnovážná konstanta, van’t Hoffova reakční izobara, van’t Hoffova reakční izoterma

 • termodynamická schůdnost reakce

 • rozdělovací koeficient

 • základní termodynamické veličiny

Poslední úprava: Pavlíková Přecechtělová Jana, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Studijní opory

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBFCH/

E-learning Moodle: Fyzikální chemie

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3610

Vacík, J. Obecná chemie; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poslední úprava: Pullmannová Petra, Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK