PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina - GB164
Anglický název: Latin Language
Zajišťuje: Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28, Z [HS]
letní s.:0/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 108 (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB prez.1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Renáta Divišová
Anotace
Účelem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti latinské gramatiky a slovní zásoby, potřebné k pochopení odborné lékařské a laboratorní terminologie. Tento kurz jim umožní lépe zvládnout odborné disciplíny, a poskytne širší rozhled ve zmíněných oblastech. Výuka respektuje skutečnost, že většina studentů latinu na střední škole neabsolvovala. Postupuje se však rychle, a vzhledem k časové dotaci kurzu, se počítá se samostatnou prací studentů i mimo vyučovací hodiny.
Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou složení zápočtu z předmětu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví prezenční forma studi je aktivní (80%) účast na seminářích a na konci každého semestru úspěšné zvládnutí písemného testu (70%). Test prověřuje znalost probrané gramatiky a odborné terminologie.

Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Kunešová, Květuše. Latina pro farmaceuty - učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 195 s. ISBN 978-80-246-2346-7.
 • Kábrt, Jan, Kábrt, Jan. Lexicon medicum. Praha: Galén, 2004, 1136 s. ISBN 80-7262-235-8.

Doporučená:

 • Kábrt, Jan. Latinsko-český slovník. Praha: Leda, 2000, 575 s. ISBN 80-85927-82-9.
 • Panhuis, Dirk. Gramatika latiny. Praha: Academia, 2014, 281 s. ISBN 978-80-200-2335-3.
 • Quitt, Zdeněk, Kucharský, Pavel. Lexicon bohemo-latinum voces antiquae et recentioris Latinitatis continens. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 901 s. ISBN 80-04-16903-1.

Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Sylabus

Následující přehled zahrnuje program seminářů:
a) výuka gramatiky,
b) témata z odborné terminologie.

Zimní semestr

a)

 • Výslovnost latiny, přízvuk a intonace
 • Úvod do studia latiny, jmenný a slovesný systém
 • Deklinace 1. - 5.
 • Časování pravidelných sloves (1. - 4. konjugace – indikativ a infinitiv přítomného času, imperativ), některá nepravidelná slovesa: esse, posse
 • Adjektiva 1 a 2. deklinace, adjektiva 3. deklinace, stupňování adjektiv
 • Tvoření adverbií, stupňování adverbií
 • Číslovky (zejména číslovky základní a řadové, rámcově číslovky násobné a podílné)

 b)

 • Přehled nejdůležitějších remedií
 • Vybrané termíny z anatomického názvosloví I

  Letní semestr

a)

 • Přecházení řeckých slov do latiny
 • Skloňování substantiv řeckého původu podle latinských deklinací a jejich odchylky
 • Odvozování a skládání slov v latině
 • Odvozování a skládání slov řeckého původu, hybridy

 b)

 • Vybrané termíny z anatomického názvosloví II 
Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Studijní opory

E- learning Moodle:  Latina pro Studijní program Zdravotní laborant

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5679

 

Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Metody výuky

Seminář

Kurz se realizuje jako jeden dvouhodinový seminář týdně v zimním semestru (28 hodin) a jeden dvouhodinový seminář po dobu 7 týdnů letního semestru (14 hodin).

Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce z latiny jsou studenti připuštěni po splnění obou zápočtů, tj. zápočtu za zimní i letní semestr.

 

Zkouška obsahuje:

písemný test, kde je ověřována:

 

 • plná znalost všech gramatických jevů, které se v seminářích probírají dle sylabu daného předmětu

 

 • plná znalost příloh: Přehled nejdůležitějších remedii a Vybrané termíny z anatomického názvosloví, která jsou umístěna vzadu v učebnici

   

Zkouška vychází ze skript: KUNEŠOVÁ, Květuše: Latina pro farmaceuty. Učebnice pro posluchače oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika. 4.vyd. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2346-7.

 


HODNOCENÍ:

Hodnocení písemného testu: 100%.

Pro úspěšné absolvování písemné části je nutné získat 70%.

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Divišová Renáta, Mgr. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK