PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - GB116
Anglický název: Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:9/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, komb.1.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Pavlíková Přecechtělová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Korekvizity : GB106
Anotace -
Fyzikální chemie je interdisciplinární předmět využívající poznatků fyziky, chemie, elektrochemie a kvantové mechaniky pro popis vlastností sloučenin na úrovni molekulární i makroskopické. Tento předmět poskytuje studentům potřebné teoretické základy oboru a znalosti principů fyzikálně-chemických měřicích metod. Jedná se o přípravný předmět, který má za cíl připravit studenty pro výuku navazujících disciplín obecně přírodovědného základu i disciplín čistě farmaceutických. Témata: Úvod do předmětu, Mezimolekulové síly a stavy hmoty, Fyzikální vlastnosti látek, fotochemie, Termodynamika, Chemické rovnováhy, Fázové rovnováhy, Reakční kinetika, Elektrochemie, Koloidní systémy.
Poslední úprava: Pavlíková Přecechtělová Jana, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je minimálně 50% účast na seminářích.

Poslední úprava: Pavlíková Přecechtělová Jana, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura

Povinná:

 • Kubíček, Vladimír. Výpočty z fyzikální chemie I. Praha: Karolinum, 2010, 71 s. ISBN 978-80-246-1806-7.
 • Lázníčková, Alice, Kubíček, Vladimír. Základy fyzikální chemie: vybrané kapitoly pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2014, 168 s. ISBN 978-80-246-2791-5.

Poslední úprava: Pavlíková Přecechtělová Jana, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Sylabus -

Úvod do předmětu

 • Náplň Fyzikální chemie a její vztah k chemickým, biologickým a farmaceutickým disciplínám.

Fyzikální vlastnosti látek, fotochemie

 • Polarita látek, dipólový moment, relativní permitivita

 • absorpce elektromagnetického záření, Lambertův-Beerův zákon

 • atomová spektra absorpční a emisní

 • absorpce světla molekulami v UV, VIS a IČ oblasti elektromagnetického záření

 • emisní molekulová spektra (Ramanův jev, fluorescence a fosforescence)

 • fotochemické reakce.

Termodynamika

 • 1. věta termodynamiky, pojem vnitřní energie a enthalpie, standartní stav, definice termochemických parametrů, termochemické zákony, závislost reakčního tepla na teplotě

 • 2. věta termodynamiky, pojem entropie, vratné a nevratné děje, Gibbsova a Helmholtzova funkce, spojené formulace 1. a 2. věty, chemický potenciál, obecná podmínka rovnováhy

 • 3. věta termodynamiky.

 Chemické rovnováhy

 • Rovnovážná konstanta, rovnovážný stupeň konverze a jeho ovlivnění reakčními podmínkami, le Chatelierův princip

 • standardní změna Gibbsovy energie při reakci, závislost rovnovážné konstanty na teplotě

Fázové rovnováhy

 • Gibssův zákon fází, typy soustav

 • jednosložkové rovnováhy, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice

 • dvousložkové soustavy, Henryho zákon, omezeně mísitelné kapaliny

 • rozpustnost tuhých látek, soustava tuhá látka - rozpouštědlo, taveniny

 • Raoultův zákon a jeho využití, kryoskopie a ebulioskopie, osmotický tlak

 • třísložkové soustavy, Nernstův rozdělovací zákon, extrakce

 • trojúhelníkový diagram, soustava tří kapalin

 • jevy na fázovém rozhraní, principy chromatografických metod

 • základní metodiky termické analýzy.

Reakční kinetika

 • rychlost reakce, molekularita a řád reakce, reakční mechanismus,

 • jednoduché jednosměrné reakce, reakce 0., 1. 2. a n-tého řádu, rychlostní konstanta, poločas reakce, stanovení řádu reakce

 • vliv teploty a dalších faktorů na reakční rychlost

 • kinetika simultánních reakcí

 • heterogenní reakce, katalýza.

Elektrochemie

 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů, charakteristika elektrolytů, stupeň disociace

 • Arrheniova teorie

 • specifická a molární vodivost elektrolytů

 • aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, Debye-Hückelův limitní vztah

 • disociace vody, pojem pH ve vodných a nevodných prostředích, teorie kyselin a zásad

 • disociace slabých kyselin a zásad, výpočet jejich pH, Ostwaldův zřeďovací zákon

 • tlumivé roztoky (pufry), mechanismus působení, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice, kapacita pufrů

 • hydrolýza solí, hydrolytická konstanta a výpočet pH solí

 • amfoterní elektrolyty, izoelektrický bod

 • acidobazické indikátory

 • rozpustnost sraženin, součin rozpustnosti

 • transportní děje v roztocích elektrolytů, vodivost elektrolytů, Kohlrauschův zákon, Arrheniův vztah

 • potenciál elektrody v roztoku vlastních iontů, oxidačne-redukční potenciál, typy elektrod

 • galvanické články a měření EMN, kapalinový potenciál, fyziologický potenciál

 • elektrolýza, Faradayovy zákony, polarizace, princip polarografie a příbuzné moderní elektrochemické metody.

Koloidní systémy

 • rozdělení a charakterizace koloidních systémů

 • lyofilní, lyofobní a asociační koloidy

 • optické, kinetické a elektrické vlastnosti koloidů

 • suspenze, mezifázové vlastnosti, tvorba suspenzí, sedimentace

 • emulze, typy emulzí, teorie jejich tvorby a stabilita

 • kapalné povrchy, povrchové a mezipovrchové napětí

 • adsorpce v kapalném mezifází, povrchově aktivní látky, systém hydrofilně-lipofilní

 • elektrická dvojvrstva, Nernstův a zeta potenciál, vliv elektrolytů.

 

Semináře a výpočty modelových příkladů

 • koncentrace roztoků

 • pH slabých a středně silných kyselin a zásad, pH pufrů, disociace látek v závislosti na pH

 • elektrodový potenciál, oxidačně-redukční potenciál

 • osmotický tlak

 • rychlost reakce, poločas reakce, Arrheniova rovnice

 • Clausiova-Clapeyronova rovnice, rovnovážná konstanta, van’t Hoffova reakční izobara, van’t Hoffova reakční izoterma

 • termodynamická schůdnost reakce

 • rozdělovací koeficient

 • základní termodynamické veličiny

Poslední úprava: Pavlíková Přecechtělová Jana, Mgr., Ph.D. (18.02.2024)
Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK