PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná a anorganická chemie - GB110
Anglický název: General and Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:14/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, komb.1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Je korekvizitou pro: GB117, GB134, GB292, GB223
Je prerekvizitou pro: GB189
Anotace -
Obecná chemie je teoretickým základem pro další chemické disciplíny. Témata předmětu jsou struktura atomu, teorie chemické vazby, PSP a periodicita fyzikálních a chemických vlastností prvků, chemické děje, acidita/bazicita, oxidace/redukce. Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách na základě postavení prvku v periodické tabulce prvků se zřetelem na biologický a farmaceutický význam.
Poslední úprava: Klimešová Věra, doc. RNDr., CSc. (19.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu

 • povinná účast na obou seminářích
 • na druhém semináři se píše test ze kterého je možné získat 8 bodů. Otázky testu vychází z probraných témat 1. semináře, tj. názvosloví anorg. sloučenin, strukturně-elektronové vzorce, PSP, atomové paramentry.
 • Pro získání zápočtu je nutné 4,5 - 8 bodů. Při nižším bodovém zisku, je nutné vypracovat seminární práci a odevzdat nejpozději týden před ZK

 

Předmět je zakončen písemnou zkouškou 

•    Písemný test se skládá z 25 otázek, z toho otázky č. 1 – 11 hodnoceny po 2 b, otázky č. 12 – 25 po 1 b

•    Zkouška je splněna získáním 22 - 36 bodů

Poslední úprava: Klimešová Věra, doc. RNDr., CSc. (19.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Klimešová, Věra, Palát, Karel. Základy obecné chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2020, 161 s. ISBN 978-80-246-4752-4.
 • Klimešová Věra, Kubicová Lenka, Palát Karel, Sova Jaroslav. Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie. : Praha: Karolinum, 2003, , 184 s. ISBN 80-7184-683-7.
 • Klimešová, Věra. Anorganická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2020, 182 s. ISBN 978-80-246-4781-4.

Poslední úprava: Klimešová Věra, doc. RNDr., CSc. (19.09.2023)
Sylabus

Obecná chemie

 • Struktura atomu: základní charakteristiky atomu, atomové jádro.
 • Elektronový obal: kvantově mechanický model, kvantová čísla, atomové orbitaly, pravidla obsazování orbitalů.
 • Periodická soustava prvků: členění PSP, elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů.
 • Chemická vazba: teorie vazeb - MO-LCAO, parametry chemické vazby, hybridizace, kovalentní vazba - nepolární, polární, koordinační vazba, elektronově deficitní vazba, iontová vazba, kovová vazba, nevazebné interakce.
 • Chemické vzorce: typy vzorců.
 • Chemický děj: typy chemických reakcí, chemické rovnice.
 • Elektrolytická disociace: elektrolyty, disociační konstanta, kyseliny a zásady - teorie, vztah struktura - acidobazické vlastnosti, acidobazické děje, hydrolýza solí.
 • Redoxní děje: oxidační číslo, oxid.-redukční reakce, elektrod. potenciály,elektrolýza.
 • Základy koordinační chemie: základní pojmy, typy sloučenin, isomerie, vlastnosti, význam komplexů.

Anorganická chemie

 • Nomenklatura anorganických sloučenin: binární sloučeniny, kyseliny, soli, koordinační sloučeniny.
 • Systematika anorganické chemie: periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin.
 • Prvky hlavních skupin (s a p prvky) a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam.
 • Vybrané prvky vedlejších skupin a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam.

Semináře

 • Základní chemické pojmy: látkové množství, relativní atomová / molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem.
 • Názvosloví anorganické chemie: včetně koordinačních sloučenin.
 • PSP, periodicita atomových parametrů
 • Kyseliny a zásady: teorie, výpočty pH, acidobazické děje, hydrolýza solí.
 • Oxidace a redukce: oxidační číslo, řešení oxidačně-redukčních rovnic.

 

 

Poslední úprava: Klimešová Věra, doc. RNDr., CSc. (19.09.2023)
Studijní opory
Požadavky ke zkoušce

 

Požadavky ke zkoušce

 • zápočet zapsaný v SISu  

 

 

 

Poslední úprava: Klimešová Věra, doc. RNDr., CSc. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK