PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná a anorganická chemie - GB059
Anglický název: General and Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF124
Vysvětlení: (ZB, prez.1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Je korekvizitou pro: GB094, GB208, GB062, GB284
Je prerekvizitou pro: GB198
Anotace -
Obecná chemie je teoretickým základem pro další chemické disciplíny. Témata jsou struktura atomu, teorie chemické vazby, periodicita fyzikálních a chemických vlastností prvků, chemické děje. Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách na základě postavení prvku v periodické soustavě prvků se zřetelem na biologický a farmaceutický význam.
Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu
 • Podmínky zakončení předmětu

  • Aktivní účast na seminářích včetně seminářů, kdy se píšou testy. Nepřítomnost v době testu znamená nutnost psát souhrnný (opravný) zápočtový test.
  • Absolvování dvou testů v systému Moodle (na oba testy jsou vždy tři pokusy):
   • Test na názvy a symboly prvků – musí být splněno do 15. 10.,
   • Převody jednotek (hmotnost, objem, hustota, látkové množství, látková/hmotnostní koncentrace) – musí být splněno do začátku 4. semináře
  • V průběhu semestru se píšou 2 testy (zpravidla na 7. a předpoledním či posledním semináři), ze kterých je možné získat dohromady 12 bodů (6 + 6 bodů). Oba tyto testy lze psát jen jednou.
   • Zápočet je udělen při dosažení minimálně 6,5 bodu.
   • Studenti, kteří získají méně než 6,5 bodu, budou psát souhrnný opravný zápočtový test (viz níže).

   Souhrnný opravný zápočtový test:

   • Bude vypsáno 5 termínů opravného zápočtu během zimního zkouškového období (každý týden zkouškového období bude jeden opravný termín), plus dva termíny v první polovině letního semestru. VÍCE TERMÍNŮ NEBUDE VYPSÁNO!
   • Zápočet je udělen při dosažení min. 6,5 bodu z 12 možných.
   • Opravný test je možné psát maximálně 3× s výjimkou uvedenou v dalším bodě
   • Posledního termínu opravného zápočtu v akademickém roce 2023/24 (tento termín bude v SISu speciálně označen) se může účastnit každý bez ohledu na počet vyčerpaných pokusů
   • Bez zápočtu není možné konat zkoušku.
  Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
  Literatura

  Povinná:

  Doporučená:

  • Krätsmár-Šmogrovič, Juraj. Všeobecná a anorganická chémia : učebnica pre farmaceutické fakulty. Martin: Osveta, 2007, 400 s. ISBN 978-80-8063-245-8.

  Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
  Sylabus

   

  SYLABUS PŘEDMĚTU

   

  Přednášky

  Obecná chemie

  • Struktura atomu: základní charakteristiky atomu, atomové jádro, elektronový obal, kvantově mechanický model atomu, kvantová čísla, atomové orbitaly, pravidla obsazování orbitalů.
  • Periodická soustava prvků: členění PSP, elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů (atomový poloměr, ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita).
  • Chemická vazba: teorie vazby – MO-LCAO, molekulové orbitaly, parametry chemické vazby, typy vazeb – kovalentní, elektronově deficitní, koordinační, iontová, kovová, vliv vazby na vlastnosti látek, hybridizace, tvary molekul, VSEPR, nevazebné interakce.
  • Chemické vzorce: typy vzorců, molekulové modely.
  • Chemický děj: chemické rovnice, základy termodynamiky a reakční kinetiky, chemické rovnováhy.
  • Elektrolytická disociace: elektrolyty, roztoky – vyjadřování složení, disociační konstanta.
  • Kyseliny a zásady – teorie, acidobazické děje, vztah struktura – acidobazické vlastnosti, hydrolýza solí.
  • Redoxní děje: oxidační číslo, oxidačně-redukční reakce, elektrodové potenciály, elektrochemická řada napětí kovů, elektrolýza.
  • Základy koordinační chemie: základní pojmy, typy sloučenin, isomerie, vlastnosti, význam komplexů.

  Anorganická chemie

  • Nomenklatura anorganických sloučenin: binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny a jejich funkční deriváty, soli, koordinační sloučeniny.
  • Systematika anorganické chemie: periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin.
  • Obecná charakteristika jednotlivých skupiny PSP, fyzikální a chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin prvků s aspektem na biologický a farmaceutický význam

  Semináře

  • Základní chemické pojmy: látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem.

  • Názvosloví anorganické chemie, včetně koordinačních sloučenin.

  • Vzorce anorganických sloučenin: empirické vzorce, včetně výpočtů, strukturní elektronové vzorce.

  • Roztoky: výpočty koncentrací.

  • Stechiometrické výpočty: výpočty na základě chemických vzorců a rovnic.

  • Kyseliny a zásady: výpočty pH a Ka, teorie kyselin a zásad, acidobazické děje, hydrolýza solí.

  • Oxidace a redukce: oxidační číslo, řešení oxidačně-redukčních rovnic.

  • Molekulové modely: tvary molekul, VSEPR.

   

  Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
  Studijní opory

  E-learning MOODLE: vybrané kapitoly z Obecné a anorganické chemie https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2956

  Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
  Požadavky ke zkoušce

  Průběh zkoušky

  • Student je klasifikován na základě písemné zkoušky, která tematicky pokrývá celou oblast výuky obecné a anorganické chemie (přednášky + semináře).
   • Z písemné zkoušky lze získat 38 bodů.
   • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 22 bodů.
  • Zkoušku je nutné vykonat do června 2024. V červenci, srpnu a září již nebudou termíny vypsány a není tedy možné zkoušku skládat!
  Poslední úprava: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (03.10.2023)
   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK