PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Professional Language Preparation II - GAF268
Anglický název: Professional Language Preparation II
Zajišťuje: Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28, Z [HS]
letní s.:0/28, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 50 (neurčen)
letní:neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (2.ročník F,ZBP,ZBK)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Novická
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Anotace -
V rámci předmětu Odborná jazyková příprava probíhá kurz Českého jazyka pro cizince určený zahraničním studentům, jejichž rodný jazyk není čeština a kteří studují program Farmacie v angličtině. Kurz českého jazyka je volitelný, ale složení zkoušky v českém jazyce je povinné. Kurz českého jazyka trvá 4 semestry. Studenti se mohou zaregistrovat na kurzy českého jazyka pouze po celý akademický rok, to znamená pro oba semestry v 1. a / nebo v obou semestrech 2. studijního oboru. Dosažená jazyková kompetence je prvním krokem, který umožňuje komunikovat, číst, psát a překládat texty v českém jazyce, než se začnou učit základy lékařské a farmaceutické češtiny. Je nezbytné, aby studenti úspěšně absolvovali zkoušku z českého jazyka do konce 3. ročníku studia. Studenti procvičují cvičení na základní lexikální jevy, gramatiku, fráze, nové tematické okruhy, synonyma, ústní komunikaci, porozumění čtení a překladu krátkých textů z různých oblastí života. Kurz se zaměřuje na využití skutečných komunikačních situací pro systematické rozvíjení všech jazykových dovedností, jak pasivních (čtení a poslech), tak i aktivních (psaní a mluvení). Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni zvládnout základní komunikační situace a porozumět písemným textům v češtině.
Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Kurz Českého jazyka je volitelný, ale absolvování zkoušky v českém jazyce je povinné a koná se na konci čtvrtého semestru ve druhém ročníku studia nebo kdykoliv během třetího ročníku studia. Délka kurzu je 4 semestry. Studenti se mohou zaregistrovat na kurzy českého jazyka pouze na celý akademický rok, to znamená pro oba semestry v 1. a / nebo v obou semestrech 2. studijního ročníku.
Podmínky zakončení předmětu:
1. Účast na semináři (75%)
2. Aktivní domácí příprava na semináře
3. úspěšné absolvování (70%) zápočtového testu (gramatika, pořadí slov, konjugace, deklinace, fráze, slovní zásoba a idiomy, překlad, čtení a psaní)

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literatura -

Povinná:

 • Holá, Lída. New Czech step by step. Praha: Akropolis, 2005, 244 s. ISBN 80-86903-07-9.
 • Holá, Lída. New czech step by step : activity book. Praha: Akropolis, 2006, 127 s. ISBN 80-86903-33-8.
 • Holá, Lída, Bořilová, Pavla. Čeština expres 1 : [úroveň] A1/1 : [anglická verze]. Praha: Akropolis, 2011, 96 s. ISBN 978-80-87481-22-6.

Doporučená:

 • Holá, Lída. Czech express 1. Praha: Akropolis, 2006, 103 s. ISBN 80-86903-17-6.
 • Holá, Lída. Czech Express. Praha: Akropolis, 2006, s. ISBN 80-86903-24-9.
 • Holá, Lída, Bořilová, Pavla. Czech express 3. Praha: Akropolis, 2014, 106 s. ISBN 978-80-7470-032-3.
 • Holá, Lída. Česká gramatika v kostce. Praha: Akropolis, 2004, 4 s. ISBN 80-903417-5-6.

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Sylabus -

2. ročník

Zimní semestr

 1. Lekce 7. Dům a byt

  Kde bydlíte? Jak vypadá váš byt nebo dům I. Slovesa prodat, koupit, pronajmout. Inzeráty

 2. Lekce 7. Dům a byt

  Jak vypadá váš byt nebo dům? II. Slovesa s akuzativem. Názvy místností. Nábytek. Barvy

 3. Lekce 7. Dům a byt

  Zařizujeme byt. Nominativ a akuzativ plurálu. Číslovky 1 a 2

 4. Lekce 7. Dům a byt

  Hledáme ubytování. Slovní zásoba spojená s rezervací ubytování.

 5. Lekce 7. Dům a byt

  Datum. Roční období. Měsíce. Ubytovací formulář. Opakování lekce 7

 6. Lekce 8. Plánujeme víkend

  Budoucí čas. Prepozice do, na. Časové výrazy

 7. Lekce 8. Plánujeme víkend

  Eva a pan profesor Higgins. Vyjádření směru. Slovesa jít, jet, letět + prepozice do, na k

 8. Lekce 8. Plánujeme víkend

  Procvičení budoucího času. „Na-slova“

 9. Lekce 8. Plánujeme víkend

  Co bude Tom dělat, až vyhraje loterii? Každodenní činnosti

 10. Lekce 8. Plánujeme víkend

  Můj víkend. Volnočasové aktivity. Opakování lekce 8

 11. Lekce 9. Lidské tělo

  Jak vypadáme. Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. Názvy částí lidského těla

 12. Lekce 9. Lidské tělo

  U doktora. Výrazy s objektem v akuzativu a dativu se zájmenem.

 13. Lekce 9. Lidské tělo

  Sloveso bolet v minulém čase. Výrazy mít + nemoc, zranění. Fráze spojené s návštěvou lékaře

 14. Lekce 9. Lidské tělo

  V lékárně. Prepozice pro, za, na. Názvy přípravků. Recept. Opakování lekce 14

 

Letní semestr

 1. Lekce 10. Místo, kde bydlíme

  Genitiv singuláru. Prepozice

 2. Lekce 10. Místo, kde bydlíme

  Z práce do práce I. Vyjádření směru, prepozice z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke

 3. Lekce 10. Místo, kde bydlíme

  Z práce do práce II. Jít od/z/do … x být v … Názvy obchodů a dalších lokalit

 4. Lekce 10. Místo, kde bydlíme

  Pozvání na návštěvu I. Modální slovesa v souvislosti s navrhováním činnosti

 5. Lekce 10. Místo, kde bydlíme

  Pozvání na návštěvu II. Spojení jet + adverbia lokace. Hledání cesty. Opakování lekce 10

 6. Lekce 11. Na dovolené

  Na dovolené I. Dlouhá a krátká slovesa pohybu. Aktivity spojené s dovolenou. Časové výrazy

 7. Lekce 11. Na dovolené

  Na dovolené II. Procvičení sloves pohybu. Výrazy používané v inzerátech cestovních kanceláří

 8. Lekce 11. Na dovolené

  Cestujeme I. Slovesa pohybu s prefixy při a od. Nápisy

 9. Lekce 11. Na dovolené

  Cestujeme II. Prefixy a jejich význam. Slovesa s prefixy

 10. Lekce 11. Na dovolené

  Komplikace při cestování. Opakování lekce 11

 11. Lekce 12. Tradiční svátky

  Tradiční svátky. Přání k různým příležitostem, kondolence. Pozvání a omluva

 12. Lekce 12. Tradiční svátky

  Uklízíme I. Imperfektivní a perfektivní slovesa. Domácí práce

 13. Lekce 12. Tradiční svátky

  Uklízíme II. Procvičení imperfektivních a perfektivních sloves. Další domácí práce

 14. Lekce 12. Tradiční svátky

  Co plánujeme na svátky. Futurum perfektivních sloves. Opakování lekce 12

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Studijní opory -
Metody výuky -
Seminář
Český jazyk pro zahraniční studenty (Odborná jazyková příprava I) ve studijním programu Farmacie se uskutečňuje v prvních dvou semestrech v prvním úseku studia jednou týdně 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut a celková výuka tohoto předmětu v prvním úseku studia je 56 hodin.

Jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, cvičení slovní zásoby a slovní zásoby, gramatické cvičení, mluvené i písemné projevy) se v seminářích vyučují dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na sebevyjádření studentů.
Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz Českého jazyka je volitelný, ale absolvování zkoušky v českém jazyce je povinné a koná se na konci čtvrtého semestru ve druhém ročníku studia nebo kdykoliv během třetího ročníku studia. Délka kurzu je 4 semestry. Studenti se mohou zaregistrovat na kurzy českého jazyka pouze po celý akademický rok, to znamená na oba semestry v 1. a / nebo v obou semestrech 2. sekce studia.

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE:

Studenti si zapíšou zkoušku, která ověří jejich znalosti z gramatiky, slovní zásoby, porozumění čtení.

Pro úspěšné absolvování testu je zapotřebí 70%.

Na ústní části zkoušky budou studenti diskutovat na zvolené téma (viz Sylabus) a představí své znalosti společenských konverzačních frází, základní slovní zásoby, nejdůležitějších gramatických principů.

Poslední úprava: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK