PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
General and Inorganic Chemistry - GAF124
Anglický název: General and Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,1.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Je korekvizitou pro: GAF133, GAF292, GAF274, GAF299
Je prerekvizitou pro: GAF369, GAF227, GAF130
Anotace -
Obecná chemie je teoretickým základem pro další chemické disciplíny. Zabývá se strukturou atomu, teorií chemické vazby, periodicitou fyzikálních a chemických vlastností prvků a sloučenin, problematikou chemického děje. Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách na základě postavení prvku v periodické tabulce prvků se zřetelem na biologický a farmaceutický význam.
Poslední úprava: Palát Karel, PharmDr., CSc. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Obdržet více než 60% bodů ze zápočtových testů.

2. Účast na všech seminářích.

 

Zkouška:

 

Zkouška se skládá z části písemné, jejíž složení je pomínkou pro pokračování ústní částí.

Písemná zkouška:

Pro úspěšné složení je nutné získat více než 10 bodů z 16.

 

Ústní zkouška:

Otázky:

General Chemistry

 

 1. The structure of the atom, atomic nucleus, chemical elements.
 2. Electronic shell of the atom. Models of the atom. The quantum mechanical model of the atom - atomic orbitals, quantum numbers.
 3. Chemical periodicity. Periodic chart of elements. Electron configurations, valence electrons. Atomic parameters – atomic radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity, periodicity of these parameters.
 4. Chemical bonding (preconditions of its formation, types of bonding), molecular orbitals. LCAO-MO theory.
 5. Nonpolar and polar covalent bonding, MO diagrams of two-atomic molecules, bond order. Coordinate covalent bonding.
 6. Parameters of the bond - length, energy. Molecular geometry. VSEPR theory.
 7. Valence bond theory. Hybridization - types and examples.
 8. Ionic bonding. Polarizing activity of ions. Metallic bonding. Bond delocalization. Three-center two-electron (3c,2e) bond.
 9. Weak bonding interactions. Hydrogen bond.
 10. Types of chemical formulas, models of molecules.
 11. Chemical reactions, types of chemical reactions, chemical equations, heat of reaction, Gibbs energy, activation energy, catalysis.
 12. Chemical equilibria and their affection, the principle of action and reaction, solubility product constant.
 13. Electrolytic dissociation, electrolytes. Dissociation constant.
 14. Theories of acids and bases (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis).
 15. Quantitative evaluation of acids and bases, pH of a solution.
 16. Relationships between the structure and acid-base properties of compounds.
 17. Acid-base reactions. Hydrolysis of salts.
 18. Oxidation-reduction reactions, oxidation number, oxidizing and reducing agents.
 19. Reactions in electrolytic cells. Electromotive series (Activity series) of the elements. Reduction and oxidation potentials. Electrolysis.
 20. Coordination compounds. Basic terms, types of coordination compounds, nomenclature, preparation, properties, importance, usage.

 

Inorganic Chemistry

 

 1. Periodic system of elements, chemical periodicity, occurrence, types of elements.
 2. Hydrogen (structure, properties, reactivity, occurrence, production, usage).
 3. Binary compounds of hydrogen.
 4. Noble (inert) gases and their compounds.
 5. Group VIIA (17) – general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage. Hydrogen halides, halides, compounds of halogens and oxygen.
 6. Group VIA (16) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage. Hydrides, hydrogen peroxide.
 7. Compounds of sulfur and oxygen – oxides, acids. Derivatives of sulfur oxoacids (halides, peroxoacids, amides).
 8. Group VA (15) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage.
 9. Compounds of the group VA elements with hydrogen (generally), halogens. Compounds of nitrogen and hydrogen.
 10. Oxides of nitrogen and phosphorus. Oxoacids of nitrogen and phosphorus, their salts, derivatives.
 11. Group IVA (14) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage. Compounds with hydrogen, halogens. Compounds of carbon and oxygen, nitrogen, and/or sulfur.
 12. Compounds of carbon and silicon with oxygen, organosilicon compounds.
 13. Group IIIA (13) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage. Compounds with hydrogen, halogens, nitrogen, and oxygen.
 14. Group IIA (2) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage, compounds (hydrides, oxides, hydroxides, halides, oxo salts, organometallic compounds, complexes).
 15. Group IA (1) - general characteristic, physical properties, reactivity, occurrence, production, biological importance, usage, compounds (hydrides, oxides, hydroxides, halides, oxo salts).
 16. Groups IIIB, IVB, and VB (3, 4, 5), lanthanoids, actinoids – general characteristics of groups, elements and their compounds.
 17. Groups VIB, and VIIB (6,7) - general characteristics of groups, elements and their compounds.
 18. Group VIIIB (8, 9, 10) – general characteristic, elements and their compounds.
 19. Group IB (11) – general characteristic of the group, elements and their compounds.
 20. Group IIB (12) – general characteristic of the group, elements and their compounds.
Poslední úprava: Palát Karel, PharmDr., CSc. (25.09.2023)
Literatura -

Doporučená:

 • D. EBBING, S.D. GAMMON. GENERAL CHEMISTRY. : Brooks Cole, 2016, s. ISBN 1305859146.
 • Daub, William G. Seese, William S.. Basic chemistry. New Yersey: Prentice Hall Inc., 1996, s. ISBN 0-13-373630-X.
 • J. House, K. House. Descriptive Inorganic Chemistry . : Academic Press, 2015, s. ISBN 9780128046975.
 • G. Rayner-Canham, T. Overton. Descriptive Inorganic Chemistry. : W. H. Freeman, 2013, s. ISBN 1464125570.
 • Shriver, D. F. Overton, Tina Rourke, Jonathan Weller, Mark T. Armstrong, F. A.. Inorganic chemistry. Oxford: Oxford Univ. Press, 2006, 822 s. ISBN 978-0-19-926463-6.
 • Connelly, N. G. Damhus, Ture Hartshorn, Richard M. Hutton, Alan T. (eds.). Nomenclature of inorganic chemistry : IUPAC recommendations 2005. Cambridge: RSC Publishing, 2005, 366 s. ISBN 0-85404-438-8.
 • R. M. HARTSHORN, K.-H. HELLWICH, A. YERIN, T. DAMHUS, A. T. HUTTON. BRIEF GUIDE TO THE NOMENCLATURE OF INORGANIC CHEMISTRY. In Pure Appl. Chem.. 87 (2015): 1039-1049.

Poslední úprava: Palát Karel, PharmDr., CSc. (29.09.2022)
Sylabus -

Obecná chemie

 • Struktura atomu: základní charakteristiky atomu, atomové jádro, radioaktivní přeměny jádra.
 • Elektronový obal: kvantově mechanický model, kvantová čísla, atomové orbitaly, pravidla obsazování orbitalů.
 • Periodická soustava prvků: členění PSP, elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů.
 • Chemická vazba: teorie vazeb - MO-LCAO, parametry chemické vazby, hybridizace, kovalentní vazba - nepolární, polární, koordinační vazba, elektronově deficitní vazba, iontová vazba, kovová vazba, nevazebné interakce.
 • Chemické vzorce: typy vzorců, molekulové modely.
 • Chemický děj: typy chemických reakcí, chemické rovnice.
 • Elektrolytická disociace: elektrolyty, disociační konstanta, kyseliny a zásady - teorie, vztah struktura - acidobazické vlastnosti, acidobazické děje, hydrolýza solí.
 • Redoxní děje: oxidační číslo, oxid.-redukční reakce, elektrod. potenciály,elektrolýza.
 • Základy koordinační chemie: základní pojmy, typy sloučenin, isomerie, vlastnosti, význam komplexů.
 • Nomeklatura anorganických sloučenin: binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny a jejich funkční deriváty, soi, koordinační sloučeniny, sloučeniny boru.

Anorganická chemie

 • Systematika anorganické chemie: periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin.
 • Prvky hlavních skupin (s a p prvky) a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - hydridy, oxidy, kyseliny/zásady, soli, komplexní sloučeniny - jejich příprava, vlastnosti, použití).
 • Prvky vedlejších skupin (d prvky, lanthanoidy a aktinoidy) a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - jejich příprava, vlastnosti, použití).

Semináře

 • Základní chemické pojmy: látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem.
 • Názvosloví anorganické chemie: včetně koordinačních sloučenin.
 • Vzorce anorg. sloučenin: empirické vzorce, včetně výpočtů, strukturní elektronové vzorce.
 • Roztoky: výpočty koncentrací.
 • Stechiometrické výpočty: výpočty na základě chem. vzorců a rovnic.
 • Kyseliny a zásady: výpočty pH a Ka, acidobazické děje, hydrolýza solí.
 • Oxidace a redukce: oxidační číslo, řešení oxidačně-redukčních rovnic.

 

Poslední úprava: Palát Karel, PharmDr., CSc. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK