PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie I. - EP0102100
Anglický název: Pharmacology I.
Zajišťuje: Ústav farmakologie (14-100)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Vyučující: PharmDr. Bc. Eva Dědečková
MUDr. Hedvika Hatáková
MUDr. Michal Jirásko
prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Lucie Racková
MUDr. Věra Uldrichová
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Prerekvizity : EP0101030
Záměnnost : E0106015
Je prerekvizitou pro: EP0103100
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Seznam zkouškových otázek VŠEOB.docx Seznam aktuálně platných zkouškových otázek předmětu Farmakologie pro studenty všeobecného lékařství MUDr. Michal Jirásko
Anotace -
Farmakologie je dvousemestrální předmět, ve kterém se studenti seznámí se zákonitostmi farmakodynamiky, farmakokinetiky a mechanismu účinku jednotlivých látek.
V praktických cvičeních si budoucí lékaři osvojí principy racionální farmakoterapie se zaměřením na výběr vhodného léčiva, omezení lékových interakcí a nežádoucích účinků. Snahou ústavu je studenty připravit i na praktické aspekty užívání léčiv – od správných zásad předepisování léčivých přípravků po mezioborovou spolupráci. Naším cílem je spokojený a dobře informovaný pacient.
Předmět Farmakologie I. se pro všeobecné lékařství vyučuje v letním semestru 2. ročníku, je ohodnocen 3 kredity a zakončen zápočtovým testem.
Poslední úprava: Ottlová Aneta, MUDr. (27.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na seminářích je povinná (povolena 1 absence). Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, splnění průběžných testů, úkolů a závěrečný zápočtový test. Zápočtový test může student psát v řádném termínu, případně ve dvou opravných.

Poslední úprava: Dědečková Eva, PharmDr. Bc. (10.02.2023)
Literatura

Povinná studijní literatura:

Základním zrojem jsou prezentace z přednášek a praktických cvičení.
MARTÍNKOVÁ J.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Grada 2018.
Další výukové materiály zadané vyučujícím k předmětu farmakologie jsou na E-learningovém portálu Moodle (http://lms.lfp.cuni.cz) nebo Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz).

Doporučená literatura:
LÜLLMANN H.: Barevný atlas farmakologie. Grada publishing a.s. 2012.
EYBL V.: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie. 2. vydání, Karolinum 2010.
RANG & DALE´S Pharmacology, 8th edition, 2016, Elsevier Ltd.
VOTAVA, Martin a Jiří SLÍVA. Farmakologie v kostce. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2021.

ŠVIHOVEC J. (ed): Farmakologie. Grada 2018.

Poslední úprava: Hatáková Hedvika, MUDr. (16.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Úspěšné absolvování počítačového testu a ústního přezkoušení.
Počítačový test se skládá z 50ti náhodně vygenerovaných otázek, které mají 4 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Pro úspěšné splnění testu je potřeba získat 35 a více bodů (tj.  min. 70% úspěšnost).
Pro ústní přezkoušení si student vylosuje tři otázky, jednu z obecné a dvě ze speciální farmakologie. Seznam otázek ke zkoušce je předem zveřejněný a je k dispozici ke stažení ve wordovém souboru na SIS.

Poslední úprava: Dědečková Eva, PharmDr. Bc. (10.02.2023)
Sylabus

Témata seminářů:

1.      Úvod do farmakologie, základní pojmy, definice, náplň oboru.

2.      Obecné zásady předepisování LP. Základy receptury HVLP. Lékový záznam.

3.      Receptura IPLP. Způsoby podávání léčiv.

4.      Úvod do lékových forem. Lékové formy I.

5.      Lékové formy II. Procvičování receptury

6.      Lékové formy III. Procvičování receptury

7.      Vývoj a klinické hodnocení léčiv.

8.      Farmakovigilance. Léková alergie + anafylaktický šok.

9.      Léčiva ve specifických obdobích života. Karcinogenní a mutagenní účinky.

10.  Antiparkinsonika. Alzheimer + Nootropika.

11.  Léčba bolesti – analgetika, NSAID

12.  Léčba bolesti – opioidy. Léčba migrény.

13.  Celkové opakování.

14.  Zápočtový test

Přednášky:

1. Farmakodynamika – specifické a nespecifické mechanismy účinku léčiv, kvantitativní hodnocení interakce léčiv s receptorem.

2. Farmakokinetika – prostup léčiva biomembránami, základní  farmakokinetické děje a parametry. Absorbce. 

3. Farmakokinetika – distribuce a metabolismus léčiv

4. Farmakokinetika – exkrece léčiv. Eliminace podle kinetiky 1. a 0. řádu, farmakokinetické parametry eliminace a jejich význam.

5. Farmakokinetické základy dávkování léčiv, jednorázové a opakované podávání léčiv.

6. Individualizace farmakoterapie: farmakogenetika, genová terapie. Biolologická léčba.

7. Vegetativní nervový systém – sympatikus.

8.  Vegetativní nervový systém – parasympatikus.

9. Chemické mediátory.

10.  Antiepileptika.

11. Psychofarmaka – antidepresiva, thymoprofylaktika, antipsychotika.

12. Psychofarmaka – anxiolytika, hypnotika.

13. Centrální a periferní myorelaxancia. Celková a lokální anestetika.

14. Infuzní terapie, enterální a parenterální výživa. Vitaminy, minerály.

Poslední úprava: Dědečková Eva, PharmDr. Bc. (10.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na seminářích je povinná (povolena 1 absence). Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, splnění průběžných testů, úkolů a závěrečný zápočtový test. Zápočtový test může student psát v řádném termínu, případně ve dvou opravných.

Poslední úprava: Dědečková Eva, PharmDr. Bc. (10.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK