PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie II. - EP0102040
Anglický název: Histology and Embryology II.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=364 - přednášky z embryologie
https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=589 - praktikum ze spec. histologie
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Blassová, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.
Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
MUDr. Lenka Vaňková
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Prerekvizity : EP0101030, EP0101040
Záměnnost : E0103004
Je záměnnost pro: E0103004
Anotace -
Student se v průběhu předmětu postupně seznámí s histologickou stavbou všech orgánových soustav a prakticky
při práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu jednotlivých orgánů.
Student se díky předmětu seznámí s vývojem lidského jedince od počátku (gamet a fertilizace) po porod. Pochopí
vývoj jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Porozumí vzniku nejčastějších malformací.
Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (19.01.2023)
Výsledky učení

Výsledky učení pro předmět Histologie a embryologie I + II (dva semestry, zakončeno zkouškou)


Po absolvování předmětu studující dokáže:
− Klasifikovat typy tkání, buněk a složek mezibuněčné hmoty v orgánech lidského těla.
− Definovat a ve správných souvislostech používat pojmy potřebné k popisu normální
mikroskopické stavby orgánů lidského těla.
− Identifikovat a systematicky popisovat v histologických preparátech struktury důležité pro
porovnání a rozlišení histologických vzorků normálních lidských orgánů, a to jak s využitím
světelného mikroskopu, tak v naskenovaných virtuálních preparátech.
− Nakreslit a popsat zjednodušená schémata mikroskopických preparátů orgánů lidského těla.
Vysvětlit popis preparátu druhému pozorovateli (studujícímu nebo vyučujícímu).
− Určovat orgány lidského těla, z nichž pocházejí předložené mikroskopické preparáty.
− Korelovat mikroskopickou stavbu lidských orgánů s jejich funkcí.
− Popsat a vysvětlit oplození, utváření těla zárodku a plodu a jeho prenatální organogenezi.
− Vysvětlit anatomickou stavbu a variabilitu orgánů lidského těla z pohledu jeho prenatálního
vývoje.
− Vést diskusi nad uvedenými tématy s ohledem na využití těchto poznatků v medicíně.
− Řešit zjednodušené problémy na základě znalostí a dovedností z histologie a embryologie v
rozsahu doporučených zdrojů a výsledků učení podrobněji rozepsaných pro jednotlivá témata

Podrobné informace

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (12.06.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
Literatura -

Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021

Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.

Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.

Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.

Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 14. vydání. Grada, 2023.
Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (14.11.2023)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních - povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně 
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat - dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (12.10.2022)
Sylabus -

Přednášky:

1. Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese. Oplození a rýhování vajíčka.

2. Blastogenese a gastrulace. Studium blastocysty, proces implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. Notogenese (vývoj chorda dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym.

3. Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion. Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod.

4. Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta).

5. Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků.

6. Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací.

7. Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice.

8. Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina. Vývoj dýchacích cest a plic.

9. Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka.

10. Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů.

11. Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže.

12. Problem based lecture

13. Problem based lecture


Praktika:

1. Zahájení praktik. Opakování preparátů z letního semestru, zásady bezpečnosti práce.
Trávicí systém I.: Dutina ústní: Radix linguae, dorsum linguae, palatum molle, labium oris, vývoj zubu
2. Trávicí systém II.: Oesophagus, gaster, duodenum, intestinum tenue, colon, appendix vermiformis.
3. Trávicí systém III: Hepar, vesica fellea, gll. salivariae, pancreas.
4. Dýchací systém: Epiglottis, trachea, pulmo.
5. Močový systém: Ren, ureter, vesica urinaria.
6. Mužský pohlavní systém: Testis, epididymis, prostata, funiculus spermaticus, scrotum.
7. Ženský pohlavní systém I.: Ovarium, tuba uterina, uterus.
8. Ženský pohlavní systém II.: Endometrium gravid., placenta, funiculus umbilicalis, vagina, labia minora & labia majora.
9. Krevní cévy a srdce: Aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry. Myocard.
Lymfatické cévy a orgány: Nodus lymphaticus, tonsila, lien, thymus.
10. Žlázy s vnitřní sekrecí: Hypophysis, gl. suprarenalis, gl. thyreoidea, pancreas.
11. Kůže: Silný a slabý typ, axilla, palpebra, auris, mamma.
12. Centrální nervový systém: Medulla spinalis, cerebellum, cerebrum.
Periferní nervový systém: Nervus periphericus, organa sensuum.
Demonstrace smyslových orgánů: Oculus
13. Demonstrace vybraných embryologických preparátů
14. Konzultace, závěr praktik a udělení zápočtů.

TEST 1: 20.10 - 11.11. 2023
TEST 2: 27.11. - 15.12. 2023
TEST 3: 11.12. 2023 - 5. 1. 2024
ZÁVĚREČNÝ TEST: OD 1. 1. 2024

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (29.09.2023)
Studijní opory

Přednášky histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276

Přednášky embryologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=364

Praktika obecná histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=611

Praktika speciální histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=589

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky zakončení předmětu jsou popsány v dokumentu Pravidla získání zápočtu a zkoušky z histologie v akademickém roce 2023/2024 (viz. výše).

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory PoznámkaHodnocení
23aEP0102040p1

Okruhy studentů
2.VSEOB
2.VSEOB20
Út 03.10.2023 11:00 - 12:40 přednáška Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese. Oplození a rýhování vajíčka. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
průměr: 5, hodnoceno: 1x
Út 10.10.2023 11:00 - 12:40 přednáška Blastocysta, implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Út 17.10.2023 11:00 - 12:40 přednáška Notogenese (vývoj chorda dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Út 24.10.2023 11:00 - 12:40 přednáška Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion.Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Út 31.10.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta). Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
Út 07.11.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Út 14.11.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací. MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Út 21.11.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Út 28.11.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina. Vývoj dýchacích cest a plic. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Út 05.12.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Út 12.12.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Út 19.12.2023 11:00 - 12:40 přednáška Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Út 02.01.2024 11:00 - 12:40 přednáška Modelové příklady z embryologie ke zkoušce prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Út 09.01.2024 11:00 - 12:40 přednáška Modelové příklady z embryologie ke zkoušce prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK