PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná terminologie - němčina - EP0101053
Anglický název: Medical Terminology - German
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Eva Formánková
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Prerekvizity : EP0101050
Záměnnost : E0102126
Je záměnnost pro: E0102126
Anotace -
Obsah a cíl předmětu: umět popsat průběh studia medicíny, lidské tělo a jeho systémy, jednoduše charakterizovat některé nemoci, komunikovat s pacienty v běžných situacích (anamnéza, vyšetření, pokyny aj.), pracovat se základní zdravotnickou dokumentací a odbornými a profesními texty a zvukovými materiály, adekvátně používat gramatické prostředky.
Poslední úprava: Duchková Barbora (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: splnění průběžně zadávaných úkolů, MOODLE (kurs 2, test ke kapitolám 1,2), průběžný a zápočtový test na 70%

Zkouška

Požadavky / Tématické okruhy ke zkoušce

Das Medizinstudium. Der menschliche Körper. Das Skelett. Verletzungen des Bewegungsapparates, Erste Hilfe. Die Muskeln. Das Blut. Das Kreislaufsystem. Das Atmungssystem. Das Verdauungssystem. Die Harnorgane,

Kommunikation mit Patienten -  Aufnahme, Anamnese, Dokumentation, Krankenhaus,  Anweisungen, Blutentnahme, Plasmaspende

Požadavky zahrnují:

základní texty, slovní zásobu, doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky, časové a účelové věty.

Průběh zkoušky:  

1. Práce s odborně zaměřeným textem (četba, překlad, konverzace k textu, použití gramatických prostředků)

2. Prezentace jednoho z probraných témat (popis a funkce tělního systému, nemoci apod.) + řízená konverzace k tématu

3. Příklady komunikace s pacientem (příjem, anamnéza, dokumentace, pokyny, orientace v nemocnici, odběr krve, plazmy)

4. Řízená konverzace k aktuálnímu tématu – průběh koronavirové krize (na základě práce s informacemi z německých médií v rámci přípravy na zkoušku)

  

Poslední úprava: Duchková Barbora (13.07.2023)
Literatura -

Literatura

 

Základní literatura:

 

Miroslav Mašek: Základy lékařské němčiny (interní učební texty)

 

Doporučená literatura a zdroje:

 

Eva Formánková: Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                              testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                              na MOODLE)

 

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 

Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

 

Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

Poslední úprava: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky k zápočtu: splnění průběžně zadávaných úkolů, MOODLE (kurs 2, test ke kapitolám 1,2), průběžný a zápočtový test na 70%

Zkouška

Odborná terminologie. Němčina

1.ročník, všeobecný směr

Tématické okruhy ke zkoušce

1.      Das Medizinstudium

2.      Der menschliche Körper

3.      Das Skelett

4.      Verletzungen des Bewegungsapparates

5.      Erste Hilfe

6.      Die Muskeln

7.      Das Blut.

8.      Das Kreislaufsystem

9.      Das Atmungssystem

10.  Das Verdauungssystem

11.  Die Harnorgane

12.  Das Nervensystem

13.  Aufnahme, Anamnese, Dokumentation

14.  Im Krankenhaus

15.  Blutentnahme, Plasmaspende

 

Písemná část zkoušky

Základní texty, slovní zásoba, doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky, časové a účelové věty.

 

Ústní část zkoušky:  

 

1. Práce s odborně zaměřeným textem (četba, překlad, konverzace k textu, použití

    vhodných gramatických prostředků).

2. Prezentace jednoho z probraných témat (popis a funkce tělního systému, nemoci apod.),

    řízená konverzace k tématu, příklady komunikace s pacientem (příjem, anamnéza, odběr krve, plazmy).

 

 

 

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.04.2024)
Sylabus -

Sylabus

 

Zimní semestr

 

Říjen:       Medizinstudium. Der menschliche Körper. Im Krankenhaus.

                 Minulý čas sloves. Plurál podstatných jmen

 

Listopad:  Skelett des Menschen. Verletzungen des Bewegungsapparates. Aufnahme. 

                 Anamnese u. Dokumentation.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa.

                 Průběžný test

 

Prosinec:  Erste Hilfe. Muskeln. Krankengymnastische Übungen

                 Rozkazovací způsob. Pasívum.

 

Leden:      Muskeln.

                 Výslovnost cizích slov v němčině.

                 Zápočtový test.

 

Letní semestr

 

Únor:        Blut. Bluterkrankungen. Blutentnahme. Plasmaspende.

                 Číslovky (řadové, podílné, zlomky a další číslovkové výrazy). Pasívum

 

Březen:     Kreislaufsystem. Herztransplantationen.

                 Příčestí přítomné a minulé, rozvitý přívlastek. Pasívum.

 

Duben:     Atmungssystem. Erkrankungen u. Untersuchungen

                 Syntax – účelové věty, časové věty.

                 Průběžný test.

 

Květen:    Verdauung. Verdauungsbeschwerden. Richtige Ernährung.

                 Podmiňovací způsob sloves.

                 Závěrečný test

 

 

Poslední úprava: Duchková Barbora (03.07.2023)
Studijní opory

Němčina on-line

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky k zápočtu: splnění průběžně zadávaných úkolů, MOODLE (kurs 2, test ke kapitolám 1,2), průběžný a zápočtový test na 70%

Zkouška

Požadavky / Tématické okruhy ke zkoušce

Das Medizinstudium. Der menschliche Körper. Das Skelett. Verletzungen des Bewegungsapparates, Erste Hilfe. Die Muskeln. Das Blut. Das Kreislaufsystem. Das Atmungssystem. Das Verdauungssystem. Die Harnorgane,

Kommunikation mit Patienten -  Aufnahme, Anamnese, Dokumentation, Krankenhaus,  Anweisungen, Blutentnahme, Plasmaspende

Požadavky zahrnují:

základní texty, slovní zásobu, doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky, časové a účelové věty.

Průběh zkoušky:  

1. Práce s odborně zaměřeným textem (četba, překlad, konverzace k textu, použití gramatických prostředků)

2. Prezentace jednoho z probraných témat (popis a funkce tělního systému, nemoci apod.) + řízená konverzace k tématu

3. Příklady komunikace s pacientem (příjem, anamnéza, dokumentace, pokyny, orientace v nemocnici, odběr krve, plazmy)

4. Řízená konverzace k aktuálnímu tématu – průběh koronavirové krize (na základě práce s informacemi z německých médií v rámci přípravy na zkoušku)

  

Poslední úprava: Duchková Barbora (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK