PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie I. - EP0101040
Anglický název: Histology and Embryology I.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=103 - praktikum z obecné histologie
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276 - přednášky z histologie
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Blassová, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.
Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
MUDr. Lenka Vaňková
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Záměnnost : E0102004
Je prerekvizitou pro: EP0102040
Je záměnnost pro: E0102004
Anotace -
Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci
s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (20.02.2023)
Výsledky učení -

Po absolvování předmětu studující dokáže:
  • Klasifikovat typy tkání, buněk a složek mezibuněčné hmoty v orgánech lidského těla.
  • Definovat a ve správných souvislostech používat pojmy potřebné k popisu normální mikroskopické stavby orgánů lidského těla.
  • Identifikovat a systematicky popisovat v histologických preparátech struktury důležité pro porovnání a rozlišení histologických vzorků normálních lidských orgánů, a to jak s využitím světelného mikroskopu, tak v naskenovaných virtuálních preparátech.
  • Nakreslit a popsat zjednodušená schémata mikroskopických preparátů orgánů lidského těla.
  • Vysvětlit popis preparátu druhému pozorovateli (studujícímu nebo vyučujícímu).
  • Určovat orgány lidského těla, z nichž pocházejí předložené mikroskopické preparáty.
  • Korelovat mikroskopickou stavbu lidských orgánů s jejich funkcí.
  • Řešit zjednodušené problémy na základě znalostí a dovedností z histologie v rozsahu doporučených zdrojů a výsledků učení podrobněji rozepsaných pro jednotlivá témata.

Podrobné výsledky učení rozepsané pro jednotlivá témata:
https://histologie.lfp.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/Vysledky_uceni_1_semestr_histologie_kapitoly_1-9.pdf

Poslední úprava: Merhautová Šárka (26.06.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu.pdf (cuni.cz)

Poslední úprava: Merhautová Šárka (11.03.2024)
Literatura -

Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021

Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.

Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.

Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.

Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 14. vydání. Grada, 2023.

Poslední úprava: Jiráková Lucie, Bc. (14.11.2023)
Požadavky ke zkoušce

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu-a-zkousky.pdf (cuni.cz) 

Poslední úprava: Merhautová Šárka (11.03.2024)
Sylabus -

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství.

1. Úvod (historie a význam oboru). Buňka.

2. Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).

3. Epitely (podle funkce - žlázy).

4. Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota), typy vaziva.

5. Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová). Kost (struktura, osifikace).

6. Krev (erytrocyty, leukocyty).

7. Krev (lymfocyty, destičky, hematopoéza).

8. Svalová tkáň (hladká, příčně pruhovaná, srdeční).

9. Nervová tkáň (neuron, synapse, neuroglie, bariéry CNS).

10. Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).

11. Smyslové orgány - oko, ucho, čichový orgán.

12. Lymfatický systém. Endokrinní systém.

13. Řešení modelových otázek z histologie k zápočtu a zkoušce.

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník všeobecného lékařství.

1. Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.
2. Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (planta pedis, vagina, labium oris, vesica fellea,
gl. thyreoidea, ren).
3. Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (palatum molle, vesica urinaria, ureter,
gl. suprarenalis, hepar).
4. Epitely III.: Žlázy serózní a mucinózní (colon, gl. parotis, pancreas, duodenum, gl. sublingualis),
žlázy kožní (axilla, palpebra, labium oris, labium majus).
5. Opakování probrané látky.
6. Pojivová tkáň I.: Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, aorta, ren - impregnace,
funiculus umbilicalis, labium oris embr.).
7. Pojivová tkáň II.: Chrupavka a kost (auricula, trachea, epiglottis, pulmo), osifikace desmogenní a
chondrogenní (fetus 40 mm - caput a membrum sup., costa fetus), demonstrace zubů (dens).
8. Hematologie: Hodnocení krevního nátěru (sanguis), Arnethova řada, Hynkovo jaderné číslo.
9. Svalová tkáň: Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (ventriculus, oesophagus, dorsum linguae, cor).
10. Nervová tkáň – neurony a neuroglie - CNS (medulla spinalis, cerebellum, cortex cerebri);
PNS - periferní nerv (nervus periphericus).
11. Opakování probraných preparátů.
12. Krevní cévy a srdce (cor, aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry).
13. Opakování probrané látky.
14. Konzultace, samostudium, závěr praktik a udělení zápočtů.


TEST 1: 11.3. – 29.3. 2024
TEST 2: 8.4. - 26.4. 2024
TEST 3: 29.4. - 17. 5. 2024
ZÁVĚREČNÝ TEST: OD 20.5. 2024

 

 

Poslední úprava: Merhautová Šárka (14.02.2024)
Studijní opory -

Přednášky histologie: https://moodle.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276#section-24

K dispozici je YouTube kanál:https://www.youtube.com/channel/UCY7dMERswmElzXGF1JDA4vA/featured?disable_polymer=1

Webové stránky ústavu: http://histologie.lfp.cuni.cz/ 

Ke studiu preparátů využijte digitalizovanou sbírku http://histologie.lfp.cuni.cz/preparaty/.

Instagram: https://www.instagram.com/histologie.embryologie/

Poslední úprava: Merhautová Šárka (12.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu.pdf (cuni.cz)

Poslední úprava: Merhautová Šárka (11.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK