Lékařská biologie a genetika - EP0101030
Anglický název: Medical Biology and Genetics
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
Vyučující: PharmDr. Václava Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
RNDr. Martina Hajdušková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Houfková, Ph.D.
RNDr. Ing. Michaela Kripnerová, Ph.D.
RNDr. Alena Kučerová
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
PharmDr. Barbora Vítovcová, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Záměnnost : E0102003
Je prerekvizitou pro: EP0102070, EP0102100, EP0102040
Je záměnnost pro: E0102003
Ve slož. prerekvizitě: EAV030X04
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka    Elearningový kurz
Anotace
Předmět poskytuje studentům přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie a genetiky s
důrazem na témata s návazností na lékařskou problematiku. Ústředním tématem biologie je vysvětlení realizace
genetické informace (genová exprese) a vysvětlení komunikace mezi buňkami (buněčná signalizace). Těžištěm
výuky genetiky je vysvětlení Mendelových a Morganových zákonů (vazba genů), organizace lidského genomu a
důsledky jeho změn, včetně dědičných chorob. Tyto poznatky umožní správné pochopení řady chorobných procesů
a jejich léčby. Zároveň studenti získají praktické mikroskopické dovednosti a budou schopni analyzovat základní
molekulárně biologické experimenty a řešit úlohy z lékařské genetiky.
Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (20.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Udělení zápočtů z obou semestrů a složení zkoušky

Zápočet ze ZS (dva zápočtové testy, vypracované protokoly, docházka v případě prezenční výuky)
Zápočet z LS (dva zápočtové testy, docházka, vypracované domácí úkoly v případě distanční výuky)
Zápočtový test je limitován 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části a je limitována 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Sylabus otázek ke zkoušce zde: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/sylaby/

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Literatura

Povinná:
Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 2005
Nečas O. a kol.: Obecná biologie. H&H, 2000
Snustad D.P., Simmons M. J.: Genetika. Masarykova univerzita, 2009
Reischig J., Hatina J., Ludvíková M.: Obecná genetika, praktická cvičení. Lékařská fakulta v Plzni, Universita Karlova v Praze, 2013 - skripta budou poskytnuta

Doporučená:
Otová B. a Mihalová R.: Základy biologie a genetiky člověka. Karolinum, 2012
Kohoutová M. a Otová B.: Lékařská biologie a genetika (II. díl). Karolinum, 2017
Nussbaum a kol.: Klinická genetika. Triton, 2004
Pritchard D.J., Korf B.R.: Základy lékařské genetiky. Galén, 2007

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Získání zápočtů z obou semestrů.

Znalosti - viz výukové cíle přednášek a praktik na: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/

 

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Sylabus

Zimní semestr (ZS), přednášky z biologie, témata:
1. týden: Úvod do biologie, struktura a funkční organizace buňky
2. týden: Biomakromolekuly
3. týden: Cytoskelet 
4. týden: Biomembrány, principy transportu přes membrány
5. týden: Buněčné jádro, organizace a replikace genetické informace
6. týden: Exprese genetické informace a její regulace - transkripce a posttranskripční úpravy
7. týden: Exprese genetické informace a její regulace - translace a posttranslační úpravy
8. týden: Buněčná signalizace I
9. týden: Buněčná signalizace II
10. týden: Buněčný cyklus
11. týden: Buněčná smrt
12. týden: Imunitní systém
13. týden: Molekulární biologie virů


Letní semestr (LS), přednášky z genetiky, témata:
1. týden: Úvod do molekulární genetiky, typy mutací
2. týden: Mendelistická genetika
3. týden: Chromozomové základy mendelovské dědičnosti a genová vazba
4. týden: Dědičnost a pohlaví
5. týden: Genealogie a základní typy dědičnosti
6. týden: Genetika a molekulární biologie nádorových onemocnění
7. týden: Imunogenetika
8. týden: Genové interakce a genetika komplexních znaků
9. týden: Genetika populací
10. týden: Genetika a molekulární biologie poruch tvorby hemoglobinu
11. týden: Farmakogenetika
12. týden: Genetika a molekulární biologie progresivních neurodegenerativních onemocnění
13. týden: Genetika a molekulární biologie syndromu polycystických ledvin


Zimní semestr (ZS), praktická cvičení z biologie, témata:
1. téma: Úvod do světelné mikroskopie
2. téma: Prokaryotická buňka
3. téma: Eukaryotická buňka I - Komparace stavby rostlinné a živočišné buňky
4. téma: Eukaryotická buňka II - Elektronová mikroskopie (buněčná struktura)
5. téma: Tkáňové kultury - Pasážování myších fibroblastů
6. téma: Cytoskelet - Fluorescenční barvení F-aktinu myších fibroblastů
7. téma: Buněčný cyklus, chromatin a mitóza
8. téma: Meióza a gametogeneze
9. téma: Cytogenetika I - příprava a hodnocení karyotypů 
10. téma: Cytogenetika II - patologické karyotypy, nondisjunkce
11. téma: Buněčný transport a signalizace
12. týden: náhradní výuka za svátky + vánoce
13. týden = 1. týden v lednu: Zápočtový test


Letní semestr (LS), praktická cvičení z genetiky, témata:
1. téma: Mutace, Monohybridismus a ověřování štěpných poměrů
2. téma: Dihybridismus, polyhybridismus a rozvětvovací metoda
3. téma: Genová vazba I
4. téma: Genová vazba II
5. téma: Dědičnost a pohlaví
6. téma: Genové interakce a polygenní dědičnost
7. téma: Systém krevních skupin a mnohotná alelie
8. téma: Imunogenetika a mnohotná alelie
9. téma: Genealogie
10. téma: Populační genetika a Hardy-Weinbergův zákon
11. téma: Genetická prognóza
12. téma: DNA diagnostika I
13. téma: DNA diagnostika II
14. téma: Zápočtový test a konzultace témat ke zkoušce

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (24.03.2024)
Studijní opory

MOODLE https://lms.lfp.cuni.cz - Lékařská biologie a genetika

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=44 - přednášky

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=131 - praktická cvičení z biologie

Na Moodle též další doporučené studijní materiály, rovněž další materiály od vyučujících Ústavu biologie na https://mefanet.lfp.cuni.cz/

 

 

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Udělení zápočtů z obou semestrů a složení zkoušky

Zápočet ze ZS (dva zápočtové testy, vypracované protokoly, docházka v případě prezenční výuky)
Zápočet z LS (dva zápočtové testy, docházka, vypracované domácí úkoly v případě distanční výuky)
Zápočtový test je limitován 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části a je limitována 1 řádným a 2 opravnými termíny.

Sylabus otázek ke zkoušce zde: https://ustav-biologie-lf-uk-v-plzni.webnode.cz/vyuka/sylaby/

Poslední úprava: Kučerová Alena, RNDr. (30.09.2020)