PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Psychology and Ethics - EAP0103390
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
PhDr. Dana Chmelařová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Markéta Celerová, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Linka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : EA0106113
Prerekvizity : EAP0102080
Záměnnost : EA0106113
Je záměnnost pro: EA0106113
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus Medical Psychology and Ethics.pdf Sylabus ENG Lékařská psychologie a etika Alena Korelusová
Anotace -
Poslední úprava: Alena Korelusová (23.09.2021)
Psychologické aspekty medicíny. Komunikační dovednosti. Krizová intervence. Sdělování diagnózy závažného onemocnění. Chronický a seniorní pacient v lékařské péči. Rodinné problémy, rodinná terapie. Neverbální komunikace. Psychoterapie, podpůrná psychoterapie. Etické aspekty medicíny. Problémy a konflikty v komunikaci lékař - pacient.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Alena Korelusová (09.10.2023)

Zápočet za zimní semestr: docházka na praktické semináře (1 absence za semestr povolena) + esej 

Zápočet za letní semestr: docházka na praktické semináře (1 absence za semestr povolena) + esej nebo účast na dotazníkovém šetření

Závěrečnou zkoušku může student konat až po získání obou zápočtů.

Podrobnosti jsou vždy pro daný akademický rok zveřejněny ve studijním systému MOODLE.

Literatura -
Poslední úprava: Alena Korelusová (05.01.2023)

Ayers, S., de Visser, R.: Psychologie v medicíně. Praha, Grada, 2015

Beran J., Tumpachová, N.: Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství. Praha, Karolinum, 2003

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kolektiv: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011

Trachta, J.: Tichý dech. Praha, Paseka, 2013

Vácha, M., Königová, R., Mauer, M.: Základy moderní lékařské etiky. Praha, Portál 2012

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Alena Korelusová (08.08.2023)

Before sitting the exam, student is to achieve both credits - for the winter and the summer semester.

Sylabus -
Poslední úprava: Alena Korelusová (08.08.2023)

EAP0103390 Lékařská psychologie a etika

Anotace:

Psychologické aspekty medicíny. Komunikační dovednosti. Krizová intervence. Sdělování diagnózy závažného onemocnění. Chronický a seniorní pacient v lékařské péči. Rodinné problémy, rodinná terapie. Neverbální komunikace. Psychoterapie, podpůrná psychoterapie. Etické aspekty medicíny. Problémy a konflikty v komunikaci lékař - pacient.

Sylabus:

 

1. Komplexní pohled na pacienta: biopsychosociální model onemocnění.

Psychoterapie a medicína, integrace psychoterapie do medicíny.

Psychoterapeutický přístup, cílené využívání komunikačních dovedností ve vztahu lékař - pacient v klinické praxi.

 

2. Vztah lékaře a pacienta: příspěvek M. Balinta v porozumění problémům ve vztahu lékař - pacient.

 

3. Základní komunikační dovednosti: poslech, empatie, porozumění, interpretace, zájem a

podpora, poradenství. Implementace komunikačních dovedností.

 

4. Neverbální komunikace mezi lékařem a pacientem. Verbální, neverbální a paraverbální

složky komunikace. Popis a klasifikace neverbálního chování. Aplikace studia neverbálního chování v interakci lékař-pacient.

 

5. Anamnéza zaměřená na psychické problémy pacienta: příklady forem konkrétní anamnestické otázky (např. otevřená úvodní otázka, otázky „ano - ne“, otázky týkající se názoru pacienta atd.)

 

6. Rozhovor lékaře s pacientem.  Anamnéza versus rozhovor s pacientem (dialog),

vymezení rámce rozhovoru, speciálně orientovaného rozhovoru (např. krizová intervence, sdělování diagnózy závažného onemocnění, přístup k depresivním pacientům atd.)

 

7. Podpůrná psychoterapie: úvod, definice, základní charakteristiky podpůrné psychoterapie.

 

8. Podpůrná psychoterapie jako nezávislá metoda léčby: např. v problémových životních situacích, v krizi životních hodnot atd.

 

9. Psychologické aspekty farmakoterapie. Psychologické faktory na straně lékaře

a na straně pacienta, psychoterapie a psycho - farmakoterapie. Placebo efekt.

 

10. Problémové situace v komunikaci mezi lékařem a pacientem: faktory na straně lékaře, pacienta a jeho rodiny.

 

11. Celoživotní přístup k vývoji člověka. Od novorozence, dlouhodobé efekty rané zkušenosti, deprivace matky, hospitalizace dětí. Dospívání, vývojové úkoly, vývoj identity, sexuální role. Stárnutí, vývojové úkoly, adaptace na ztráty související s věkem, abnormální stárnutí.

 

12. Osobnost. Definice, vývoj osobnosti, introverze /extraverze, poruchy osobnosti.

Inteligence. Definice, IQ, mentální retardace.

 

13. Bolest. Psychogenní bolest, teorie kontroly - endorfiny, metody hodnocení, léčba chronické bolesti.

 

14. Spánek. Fáze spánku, funkce spánku, snění, poruchy spánku, spánková hygiena.

 

15. Sociální psychologie. Relevance sociálních principů pro medicínu, chování ve skupinách. Programy duševního zdraví.

 

16. Psychoterapie. Definice psychoterapie (např. dynamická, behaviorální, kognitivní).

 

17. Rodinné problémy. Rodičovství, násilí a sexuální zneužívání, rodinná terapie.

 

18. Sexuální funkce a dysfunkce. Psychologické vlivy, kulturní vlivy, terapeutické intervence.

 

19. Závislosti. Alkoholismus a drogová závislost, sociokulturní a psychologické faktory, programy léčby a prevence.

 

20. Normální versus abnormální chování. Klasifikace abnormálního chování (úzkost, somatoformní porucha, disociativní porucha, deprese, obsedantně - kompulzivní dezorientace, psychóza, demence).

 Literatura:

Introduction to medical psychology. Doctor - patient communication, Beran. J.,Praha, Universita Karlova 2005.

 

Medical Humanities, An introduction. Cambridge University Press, 2015. Thomas R. Cole, Nathan Carlin, Ronald A. Carson

 

Psychology for medicine, SAGE 2011, Susan Ayers, Richard de Visser

 

 

Souhrn:

 

Předmět Lékařská psychologie a etika je zařazen do programu třetího ročníku všeobecného lékařství. V zimním semestru studenti absolvují tři hodiny přednášek každý týden a dvě hodiny praktického školení (semináře) během stejného období Každá studijní skupina má samostatný čas na procvičování. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

 

Přednášky a cvičení (semináře) jsou zpracováním témat podle osnov. Praktické školení je založeno na konkrétních problémech z klinické medicíny, např. informování, psychologické navádění, poradenství, komunikace s hendikepovanými atd. Při nácviku využíváme hraní rolí, video zpětnou vazbu a dynamiku malých skupin. Studenti se dělí o své zkušenosti z klinického výcviku a z literatury zabývající se psychologickými tématy.

 

Cílem tohoto výukového programu je podpora humanizace medicíny, senzibilizace studentů na psychologické aspekty klinické medicíny a nácvik komunikace v konkrétních situacích lékařské praxe.

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Alena Korelusová (09.10.2023)

Zápočet za zimní semestr: docházka na praktické semináře (1 absence za semestr povolena) + esej 

Zápočet za letní semestr: docházka na praktické semináře (1 absence za semestr povolena) + esej nebo účast na dotazníkovém šetření

Závěrečnou zkoušku může student konat až po získání obou zápočtů.

Podrobnosti jsou vždy pro daný akademický rok zveřejněny ve studijním systému MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK