PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pathological Physiology - EA0906090
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Mgr. Štěpán Kápl
Ing. Pavel Klein, Ph.D.
Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Purkartová, Ph.D.
Korekvizity : EA0903015
Prerekvizity : EA0904011
Je korekvizitou pro: EA0907450, EA0908360, EA0908480, EA0907380, EA0908310, EA0908023, EA0907330, EA0208024
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pathophysiology_teaching and exam 2019_2020_dent.pdf Patofyziologie - výuka a zkouška v akademickém roce 2019/2020 doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)
Obsahem předmětu je obecná a speciální patofyziologie, tedy obecné principy patologických jevů, etiologie a patogeneze onemocnění konkrétních orgánů a orgánových systémů a jednotlivých nemocí včetně vysvětlení vztahů mezi normálními a patologickými pochody v různých orgánových systémech a na různých úrovních organismu. Vyučovány jsou i praktické dovednost související se základními medicínskými postupy zasazené do kontextu teoretických znalostí. Nezbytným předpokladem jsou znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie, které patofyziologie dává do vzájemných souvislostí a aplikuje je při vysvětlení podstaty nemocí a patologických procesů.
Výuka patofyziologie pro studenty zubního lékařství se podrobně zaměří na obecnou patofyziologii a na speciální patofyziologii závažných stavů a takových stavů, které mohou být komplikací stomatologických onemocnění nebo jejich léčby a na patofyziologii onemocnění, která činí pacienta rizikovým z hlediska zubního lékařství. Ostatní problematika je probrána na úrovni základního přehledu s ohledem na provázanost patofyziologie jednotlivých systémů.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie - Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni se sankcí absence.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky získání zápočtu:

 

1. Aktivní účast na praktických cvičeních - povolena je 1 absence.

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

 

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Povinná:

Sobotka et al.: Pathophysiology – Laboratory Exercises. 2013, Karolinum, 2013

McPhee, Hammer et al.: Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine. The McGraw-Hill Companies, Inc., 6th Edition 2010 (or later issues)

Studijní materiály Ústavu patofyziologie zveřejněné na výukových portálech LF UK v Plzni, na webových stánkách ústavu nebo předané studentům v tištěné či elektronické podobě.

 

Doporučená:

Hueher et al.: Understanding Pathophysiology. Elsevier, 2017

McCance and Huether: Pathophysiology, the Biologic Basis for Disease in Adults and Children. Elsevier, 2019

Banasik and Copstead: Pathophysiology. Elsevier, 2019

Hulín et al.: Pathophysiology. Slovak Academic Press, 1997 (or later issues)

Silbernagl and Lang: Color Atlas of Pathophysiology. 3rd edition, Georg Thieme Verlag KG, 2016

Price and Wilson et al.: Pathophysiology – Clinical concepts of disease processes. Mosby, Inc., 2003

Guyton: Human physiology and mechanisms of disease. W. B. Saunders Company, the latest issue

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Student se musí na zkoušku přihlásit v termínu prostřednictvím SIS (jiný způsob přihlášení nebude akceptován). Přihlášení je nutné jak na řádný termín, tak na případný 1. a 2. opravný termín. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu (není-li u konkrétního zkouškového termínu uvedeno jinak).

 

Zkouška sestává z praktické zkoušky a ústní zkoušky. Požadované znalosti vycházejí ze zkouškových otázek a sylabu předmětu (detailní sylabus a seznam zkouškových otázek pro praktickou a ústní zkoušku – viz webové stránky ústavu patologické fyziologie:

http://patofyziologie.lfp.cuni.cz/

 

Praktická zkouška sestává z otázky z praktických cvičení. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“.

 

Ústní zkouška sestává z 3 otázek vycházejících ze sylabu oboru (podrobný sylabus viz webové stránky ústavu patologické fyziologie). K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 3 otázek.

 

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale i známku z praktické zkoušky.

 

Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů. V případě klasifikace kterékoliv části zkoušky „neprospěl/a“ skládá student v 1., případně 2. opravném termínu znovu jak praktickou, tak ústní zkoušku.

 

 

Zkouška probíhá standardně prezenční formou. V případě distanční formy zkoušky (pokud okolnosti neumožňují prezenční zkoušku a v souladu s pravidly platnými v době konání zkoušky) proběhne zkoušení formou pohovoru prostřednictvím Zoom, MS Teams nebo obdobného nástroje. Je proto třeba, aby student byl vybaven internetovým připojením, počítačem s kamerou a mikrofonem. V případě distančního zkoušení zadává otázky zkoušející, zkouška bude zahájena bezprostředně po zadání otázek a student nebude mít čas na přípravu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Sylabus předmětu patologická fyziologie – zubní lékařství

Student zná fakta z oblasti obecné a speciální patofyziologie, dokáže je uvést, logicky uspořádat, zhodnotit jejich význam, uvést příklady popisovaných jevů. Student se dokáže v problematice zorientovat a dokáže vysvětlit patofyziologické mechanismy onemocnění, jakým způsobem a proč se patologické procesy odehrávají. Dokáže propojit a dát do souvislostí znalosti z různých oblastí patofyziologie, pochopit a aplikovat vzájemnou provázanost jednotlivých orgánových systémů za normálních i patologických stavů. Student má znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie. Tyto znalosti dovede použít k pochopení patofyziologie, dát do vzájemných souvislostí, které dokáže vysvětlit.

 

Obecná patofyziologie

Úvod do oboru, definice základních pojmů, etiologie, patogeneze

Nemoc a její průběh, projevy nemocí

Etiologické faktory

Vnitřní etiologické faktory (konstituce, reaktivita, epigenetika, dědičnost)

Zevní etiologické faktory (fyzikální, chemické, biologické, sociální)

Poruchy vývoje

Onemocnění a poruchy vázané na určitý věk

Gametopatie, blastopatie, embryopatie, fetopatie, perinatální poškození, teratogenní vlivy

Poruchy růstu - nanismus, gigantismus

Stárnutí - příčiny a mechanismy stárnutí, teorie stárnutí, projevy stárnutí

Terminální stavy, smrt - klinická a biologická smrt, příčiny a mechanismy smrti, známky smrti, umírání a jeho stadia, persistentní vegetativní stav, locked-in syndrom

Stres - koncepce všeobecného adaptačního stresu, fáze stresu, vztah stresu k patogenezi nemocí, stresové nemoci, poruchy stresových os

Patofyziologie imunity – imunodeficience, alergie, autoimunitní nemoci, zánět, transplantace

Patofyziologie termoregulace – přehřátí a podchlazení, horečka, maligní hypertermie

Patofyziologie nádorů - klasifikace nádorů, tumorigeneze, metastázy, následky a projevy nádorových onemocnění, nepravé nádory

Acidobazická rovnováha a její poruchy

Patofyziologie tělesných tekutin – změny objemu a osmolality, edémy

 

Speciální patofyziologie – patofyziologie orgánových systémů

Patofyziologie kardiovaskulárního systému

Srdeční vady, poruchy periferního oběhu krve, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, arytmie, arteriální hypertenze, srdeční nedostatečnost a selhání, plicní hypertenze, tromboembolická nemoc, oběhový šok

Patofyziologie krve

Patofyziologie erytrocytů, patofyziologie leukocytů, hemoragické diatézy, trombofilní stavy

Patofyziologie dýchání

Hypoxie, cyanóza, respirační insuficience, obstrukční a restrikční poruchy plicní ventilace, poruchy difuze a perfuze v plicích, poruchy regulace dýchání, syndrom akutní dechové tísně, plicní onemocnění, onemocnění pleurální dutiny

Patofyziologie vylučovacího systému

Patofyziologie akutního a chronického renálního selhání, uremický syndrom

Patofyziologie endokrinního systému

Obecné principy a charakteristika endokrinních poruch

Patofyziologie endokrinních funkcí hypotalamu, neurohypofýzy a adenohypofýzy

Patofyziologie štítné žlázy – T-hormony

Patofyziologie kůry a dřeně nadledvin

Patofyziologie příštítných tělísek

Patofyziologie metabolismu a vnitřního prostředí

Patofyziologie energetického metabolismu

Poruchy regulace glykémie, diabetes mellitus

Patofyziologie metabolismu vápníku, sodíky, draslíku a chloridů

Patofyziologie metabolismu bílkovin a aminokyselin a dusíkové rovnováhy

Patofyziologie metabolismu lipidů a sacharidů

Patofyziologie výživy

Poruchy příjmu potravy, malnutrice, anorexie, bulimie, patofyziologie hladovění, obezita

Racionální strava, sacharidy, tuky a bílkoviny jako složky potravy

Hypovitaminózy a hypervitaminózy, nedostatek a nadbytek minerálů a stopových prvků

Patofyziologie gastrointestinálního traktu

Patofyziologie dutiny ústní, žaludku, tenkého a tlustého střeva

Patofyziologie exokrinního pankreatu

Patofyziologie jater, jaterní selhání, portální hypertenze, ascitu a hyperbilirubinemie

Patofyziologie nervového systému

Obecné příčiny onemocnění a poruch nervového systému

Poruchy periferních nervů

Patofyziologie míchy, mozkového kmene, mozečku, hypotalamu, bazálních ganglií

Patofyziologie vegetativního nervového systému

Patofyziologie nervosvalového přenosu

Patofyziologie učení a paměti, chování, afektů a symbolických funkcí

Neurodegenerativní onemocnění a demyelinizační

Patofyziologie epilepsie

Patofyziologie motoriky – obrny, ataxie, extrapyramidové poruchy

Patofyziologie spánku a biologických rytmů

Patofyziologie mozkového edému a nitrolební hypertenze

Patofyziologie smyslů - patofyziologie somestezie, bolest

 

Praktické znalosti a dovednosti

Statistika

Laboratorní zvířata a zásady laboratorní práce

Elektrokardiografie, principy, popis křivky, diagnostika

Elektroencefalografie

Využití elektrického proudu v lékařství, aktivní a pasivní elektrické vlastnosti tkání

Injekční technika

Anestezie celková a místní anestezie, komplexní vedení celkové anestezie

Chirurgické nástroje a šicí materiály

Základní chirurgické postupy – chirurgické uzle a stehy, asepse, antisepse

Vyšetření poruch hemostázy, měření krevního tlaku

Vyšetření plicní ventilace - spirometrie a její principy, obstrukční a restrikční poruchy

 

Podrobný sylabus je dostupný na webových stránkách ústavu patofyziologie:

http://patofyziologie.lfp.cuni.cz/

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (26.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky získání zápočtu:

 

1. Aktivní účast na praktických cvičeních - povolena je 1 absence.

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (viz studijní literatura). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni.

 

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu, který posoudí jejich správnost a uzná je jako splněné, nebo je vrátí k přepracování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK