PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - E0205390
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: Na praktikách nutnost FFP2
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jana Balvínová
MUDr. Jan Lošák
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Korekvizity : E0203390, E0204011
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Stomatologové - otázky z psychiatrie verze od 2021.docx Otázky - psychiatrie - 3.roč. stomatologové Mgr. Kateřina Rundová
stáhnout Sylabus Psychiatrie Stomatologové Čj.pdf Sylabus Mgr. Kateřina Rundová
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (21.08.2006)
Obecná psychiatrie, popis jednotlivých klinických jednotek uvedených podle kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí, zásady diagnostiky a léčby v psychiatrii. Demonstrace pacientů, účast na terapeutických aktivitách na psychiatrické klinice. Vlastní vyšetření psychiatrického pacienta.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Povinná docházka na praktika -  možná jedna absence.

Zkouška - 3 okruhy otázek.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Povinná literatura: Zvolský P. a kol. : Obecná psychiatrie. Praha, Karolinum 2001
Zvolský P. a kol. : Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 2001
Doporučená literatura: Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002, Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (01.10.2021)
Docházka (povolena 1 absence). V případě potřeby  je možno nahradit docházkou s jinou skupinou. Při větším počtu absenci je nutné zpracovat kazuistiku. Bližší informace pro akademický rok 2021/2022 podá kmenový vyučující MUDr. Jan Lošák.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Anotace: Obecná psychiatrie. Vyšetření přítomného duševního stavu. Psychotické poruchy. Poruchy nálady. Organické duševní poruchy. Delirantní stavy. Úzkostné a neurotické poruchy. Reakce na stres, krizová intervence. Syndrom závislosti na psychoaktivních látkách. Prevence duševních poruch. Suicidalita. Agrese a násilí v psychiatrii. Stigmatizace, destigmatizace. Centrum duševního zdraví, reforma psychiatrické péče.

Sylabus:

1. Fenomenologie duševních poruch Základní pojmy klinické psychopatologie. Vysvětlení pojmů obecné psychiatrie jako jsou vigilita, lucidita, poruchy myšlení, poruchy vnímání, poruchy nálady, emoční kongruence a inkongruence. Úzkost, fobie, obsese, kompulze. Poruchy spánku. Kognitivní funkce, exekutivní funkce, poruchy paměti. Agresivita, sebevražda, sebepoškozování. Bažení, závislost. Specifika psychopatologických fenomenů v dětství, adolescenci, v dospělosti a v involuci.

2. Poruchy nálady. Fenomenologie deprese a mánie. Prevalence a etiologie unipolární depresivní poruchy. Antidepresivní farmakoterapie. Fyzikální terapie deprese – léčba jasným světlem, elektrokonvulzivní terapie, stimulace nervus vagus, transkraniální magnetická stimulace. Psychoterapie u depresivní poruchy. Bipolární afektivní porucha, etiologie a prevalence. Thymostabilizační léčba, lithioprofylaxe. Trvalé poruchy nálady.

3. Psychotické poruchy. Fenomenologie schizofrenie. Klinický obraz, prevalence, dědičnost. Positivní a negativní příznaky. Katatonní stavy. Trvalá porucha s bludy. Schizoafektivní porucha. Diferenciální diagnostika psychóz. Antipsychotická farmakoterapie. Depotní antipsychotická farmakoterapie. Maligní neuroleptický syndrom. Program prevence relapsu.

4. Úzkostné a neurotické poruchy, psychosomatika Fenomenologie úzkostných poruch. Etiologie a patofyziologie úzkostných poruch, reakce „boj“ a „útěk“. Fobické poruchy. Panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha. Obsedantně kompulsivní porucha. Posttraumatická stresová porucha. Akutní stresová porucha. Poruchy adaptace. Disociativní poruchy. Somatoformní poruchy, persistentní somatoformní bolestivá porucha. Hypochondrická porucha. Psychoterapie úzkostných a somatoformních poruch s akcentem na kognitivně – behaviorální přístup. Farmakoterapie úzkostných a somatoformních poruch, anxiolytika.

5. Problematika závislostí Definice syndromu závislosti a škodlivého užívání. Problematika tolerance a odvykacího stavu. Bažení. Sociální dopady syndromu závislosti. Výčet nejčastěji zneužívaných psychotropních látek. Behaviorální a režimová terapie syndromu závislosti, cue – exposure therapy. Principy přístupu harm reduction. Averzní terapie.

6. Psychofarmaka Základní dělení psychofarmak. Antidepresiva. Antipsychotika. Anxiolytika. Hypnotika a sedativa. Kognitiva. Stimulancia. Mechanismy účinku psychofarmak. Problematika iatrogenně navozeného syndromu závislosti. Interakce psychofarmak. Off label preskribce.

7. Organické duševní poruchy Poruchy paměti. Demence neurodegenerativní a vaskulární. Demence u chorob zařazených jinde. Organický amnestický syndrom. Delirium. Mírná kognitivní porucha. Problematika omezení způsobilosti k právním úkonům u osob s demencí. Farmakoterapie deliria. Režimová opatření u delirantních stavů. Užití omezovacích prostředků. Kognitiva. Kognitivní trénink u osob s demencí. 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

1. Demonstrace pacienta s úzkostným a neurotickým onemocněním Vedení klinického interview, rozbor psychopatologie, zpětná vazba

2. Sebevražda, agresivita, úzkostný a fobický pacient Hlavní příčiny sebevražedného jednání. Neodkladná péče u osob s rizikem sebevraždy nebo u osob provádějících sebevražednou aktivitu. Příčiny agresivního jednání vůči okolí. Deeskalace. Fobie v ordinaci stomatologa. Možnost farmakologické a nefarmakologické intervence u úzkostného a fobického pacienta v ordinaci stomatologa.

3. Demonstrace pacienta s psychotickým onemocněním Vedení klinického interview, rozbor psychopatologie, zpětná vazba

4. Destigmatizace, reforma psychiatrické péče, historie psychiatrie Pojem stigma. Multidisciplinární tým. Centrum duševního zdraví. Milníky z historie psychiatrické péče v ČR

5. Demonstrace pacienta se syndromem závislosti na psychoaktivních látkách Vedení klinického interview, rozbor psychopatologie, zpětná vazba

6. Delirium, akutní psychotický stav Etiologie delirií, úloha psychiatra ve zvládání delirantních stavů. Mezioborová spolupráce o osobu v delirantním stavu. Specifika deliria tremens v rámci odvykacího stavu při syndromu závislosti na alkohol. Farmakoterapie delirantních stavů. Režimová opatření, užití omezovacích prostředků. Akutní psychotické stavy, farmakologická intervence u akutní psychózy.

VÝSTUPY Z UČENÍ:

Základní orientace v klasifikaci duševních poruch. Schopnost provést klinické interview. Schopnost indikovat psychiatrické vyšetření. Základní orientace v psychofarmakologii. Základní orientace v jednotlivých psychoterapeutických směrech a vysvětlení jejich mechanismu účinku. Prohloubení schopnosti  komunikace s pacientem. Schopnost komunikace s osobou s duševním onemocněním. Základní orientace ve forenzních aspektech péče o osobu s duševní poruchou.

Studijní opory
Poslední úprava: Nikola Todlová (13.10.2020)

MOODLE

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=416

 
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (31.07.2023)

Povinná docházka na praktika -  možná jedna absence.

Zkouška - 3 okruhy otázek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK