PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie - E0204011
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Ústav fyziologie (14-80)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 22
E-Kredity: 22
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z [HT]
letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.
MUDr. Martina Grundmanová
doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.
Ing. Dagmar Jarkovská, Ph.D.
MUDr. Jan Jedlička
MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.
MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Korekvizity : {Zubní lékařství - 1. ročník - Latina}, E0201020, E0201920, E0202001, E0202004, E0202030
Je korekvizitou pro: E0205370, E0209370, E0206085, E0205390, E0205084, E0207370, E0206024, E0206320, E0206015
Je prerekvizitou pro: E0205500, E0206014
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Doporučená literatura_ZL.doc Doporučená literatura doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
stáhnout sylabus_zl.doc OSNOVY KE ZKOUŠCE Z FYZIOLOGIE Školní rok 2014/2015 doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (10.11.2017)
Fyziologie se zabývá studiem funkcí normálního zdravého lidského organizmu od úrovne podbuněčné až po úroveň orgánů a systémů v rámci stávajícího vědeckého poznání. V prvním semestru výuky je probírána obecná fyziologie včetně mechanismů buněčných regulací, vzrušivé tkáně, základy imunulogie, hematologie a fyziologie kardiovaskulárního systému a dýchání. Jsou analyzovány zákonitosti příčinných vztahů a řízení, je zdůrazněna vzájemná interakce jednotlivých systémů. V praktických cvičeních jsou ověřovány nejdůležitější mechanismy a principy uvedených funkcí.

Ve druhém semestru jsou probírány regulace kardiovaskulárního systému, endokrinologie, metabolismus, fyziologie zažívacího traktu, ledvin, centrální nervové soustavy a smyslů. Ve zvýšené míře je kladen důraz na způsobilost deduktivně a samostatně pracovat. Cílem je jednak porozumět normálně fungujícímu lidskému organizmu, jednak poukázat na klíčové děje, které se mohou stát zdrojem patologických procesů. Je budováno vědecké myšlení a základy klinického uvažování. Trvale je zdůrazňován přístup, že dílčí funkce jsou součástí integrovaného celku - zdravého lidského organizmu.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (09.04.2020)

Povinná literatura: Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 3. vydání, 1999.

Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 4. vydání, 2003.

Kittnar, O. a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha, 1. vydání, 2011.

Ganong, W.F.: Přehled lékařské fyziologie, Galén, Praha, 20. vydání, 2005.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha, 1. vydání, 1995.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Karolinum, Praha, 2. vydání, 2002.

Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Galén, Praha, 3. vydání, 2011.

Doporučená literatura: Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing, Praha, 6. vydání, 2004.

Slavíková, J., Švíglerová, J.: Fyziologie dýchání. Karolinum, Praha, 2012.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 1. vydání, 2008.

Švíglerová, J., Slavíková, J.: Fyziologie gastrointestinálního traktu. Karolinum, Praha, 2. vydání, 2013.

Cizojazyčné učebnice po dohodě s přednášejícím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (09.04.2020)

Požadavky k zápočtu: Plná účast na praktických cvičeních (omluvené absence je možno nahradit během náhradních praktických cvičení). Úspěšné složení všech zápočtových testů. Protokoly z praktických cvičení zkontrolované a podepsané příslušným asistentem. Požadavky ke zkoušce: Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu za oba semestry (v případě předtermínu navíc průměrná známka z testů do 2,0 včetně). Zkouška se skládá ze dvou částí: závěrečného testu a ústní zkoušky. Závěrečný test obsahuje 54 otázek typu ano/ne. Za každou správnou odpověď získává student jeden bod, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 38. Trvání testu je 30 minut. Pokud student u testu uspěje, postupuje automaticky k ústní zkoušce v navazujícím termínu. Pokud u testu neuspěje, neztrácí termín zkoušky, další pokus může absolvovat v příštím volném termínu.

U ústní zkoušky student odpovídá na čtyři otázky, z nichž jedna je vždy z praktických cvičení. Otázky jsou zveřejněny v sylabech (název otázky zvýrazněn podtržením). Orientační čas na přípravu ústní části zkoušky je cca 30 minut. Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, může se přihlásit na další volný termín. Závěrečný test už student nebude opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (09.04.2020)

Obecná fyziologie: Funkční uspořádání lidského těla, vnitřní prostředí. Funkční morfologie buňky. Membránový transport. Intercelulární komunikace. Membránová elektrogeneze. Receptory. Synapse. Vztahy mezi neurony. Fyziologie kosterní svaloviny. Fyziologie hladké svaloviny. Fyziologie dýchání. Funkční morfologie dýchacího systému. Plicní ventilace a mechanika dýchání. Plicní objemy a kapacity. Alveolární ventilace. Výměna plynů v alveolech a tkáních. Plicní cirkulace. Transport kyslíku v krvi. Transport CO2 v krvi. Regulace dýchání: nervové řízení, chemická regulace. Hypoxie, hyperoxie, haperkapnie a hyperkapnie. Adaptace dýchání. Hematologie a imunita. Základní vlastnosti krve. Krevní plazma. Červené krvinky: vlastnosti, tvorba, zánik, krevní skupiny. Krevní destičky. Hemostáza. Slezina. Bílé krvinky a jejich význam v imunitních reakcích. Nespecifická imunita. Specifická imunita. T-lymfocyty. B-lymfocyty. Fyziologie kardiovaskulárního systému. Biologie myokardu a základní vlastnosti srdce. Buněčná elektrofyziologie myokardu. Převodní soustava srdeční. Stažlivost myokardu. Srdeční cyklus. Koronární cirkulace a metabolismus myokardu. Elektrokardiografie. Proudění krve cévami: arterie, mikrocirkulace, žíly. Fyziologie lymfatického systému. Regulace kardiovaskulárního systému: místní řízení, nervové regulace, humorální regulace, dlouhodobá regulace. Fyziologie trávicího traktu. Obecné vlastnosti gastrointestinálního traktu. Motilita trávicí trubice. Dutina ústní, hltan a jícen. Motilita žaludku. Žaludeční sekrece. Funkce jater. Žluč. Pankreas. Tenké střevo. Tlusté střevo. Trávení a vstřebávání. Regulace funkcí GIT. Metabolismus a termoregulace. Přeměna energie v organismu. Tělesná teplota. Regulace tělesné teploty. Fyziologie ledvin a vývodných cest močových. Funkční morfologie ledvin. Glomerulární filtrace. Tubulární rezorpce. Renální hospodaření vodou. Renální hospodaření sodíkem, chloridy a draslíkem. Řízení renálních funkcí. Acidobazická rovnováha a ledviny. Vývodné cesty močové. Mikce. Endokrinologie a reprodukce. Obecná endokrinologie. Systém hypothalamus - adenohypofýza. Systém hypotalamus - neurohypofýza. Štítná žláza. Kůra nadledvin: glukokortikoidy, mineralokortikoidy. Dřeň nadledvin. Endokrinologie glycidového hospodářství. Inzulin. Glukagon. Endokrinologie vápníkové homeostázy. Funkce varlat. Funkce vaječníků. Endokrinologie těhotenství a laktace. Fyziologie vývoje a růstu. Růstový hormon. Centrální nervový systém. Motoneurony. Svalový tonus. Postojová motorika. Cílená mimovolní motorika. Mozeček. Bazální ganglia. Volní motorika. Autonomní nervový systém. Poznávací procesy. Emoční a motivační procesy. Bdělý stav a spánek. Vrozené formy chování. Získané formy chování. Smysly. Fyziologická optika oka. Sítnice a transformace světelného signálu v elektrický. Zraková dráha a korové projekční oblasti zraku. Vestibulární systém. Sluch. Chuť. Čich. Somatosensorický systém: receptory, dráhy, somatosensorická kůra. Bolest. Zub a bolest.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK