PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a etika - E0106113
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Korekvizity : E0103004, E0103070, E0104011, E0104049, E0104084, E0104137
Neslučitelnost : EP0103390
Záměnnost : EP0103390
Je korekvizitou pro: E0108025, E0108023
Je neslučitelnost pro: EP0103390
Je záměnnost pro: EP0103390
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout lekarska psychologie sylabus1.docx Ing. Miluše Rezková
stáhnout Přednášky.pdf Nikola Todlová
Anotace -
Psychologické aspekty léčebně preventivní péče, komunikační dovednosti, komunikace s pacientem např. v akutní krizové životní situaci, komunikace s chronicky nemocným, onkologickým pacientem, umírajícím. Nemocně dítě v rodině, rozhovor s příbuznými pacienta, nonverbální komunikace, komplexní přístup k nemocným, základy psychoterapie, podpůrná psychoterapie, etické aspekty v medicínské praxi. Prevence konfliktů mezi zdravotníky a pacienty.
Poslední úprava: BURIANKO (31.03.2005)
Literatura

Beran J., Tumpachová N.: Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství. Praha, Karolinum 2003.

Doporučená literatura:

S. Ayers, R. de Visser: Psychologie  v medicíně

R. Ptáček, P. Bartůněk a kolektiv: Etika a komunikace v medicíně

Jan Trachta: Tichý dech

Poslední úprava: Tišerová Edita (24.04.2019)
Požadavky ke zkoušce

Sylabus předmětu lékařská psychologie a etika

(3. ročník všeobecného směru) letní semetr 2020

 

Anotace: Cílem výuky je podpora humanizace medicíny, zvýšení senzitivity studentů k psychologickým a etickým aspektům praktické medicíny a nácvik komunikace v konkrétních situacích medicínské praxe. Student se naučí identifikovat pozitivně a negativně působící faktory v lékařské a zdravotnické praxi. Získá dovednost zvládat a využívat působící faktory ke zkvalitňování zdravotnické péče.

 

Sylabus:

 

1.     Komplexní přístup k pacientovi: biopsychosociální model nemoci. Psychologie a medicína: integrace psychologie do medicíny.

 

2.     Vztah mezi  lékařem a pacientem.

 

3.     Komunikační dovednosti. Verbální a neverbální komunikace.

 

4.     Anamnéza zaměřená na psychologické problémy pacienta.

 

5.     Rozhovor mezi lékařem a pacientem. Direktivní / nedirektivní rozhovor, forma, indikace, výhody a nevýhody.

 

6.     Komunikace s handicapovaným pacientem.

 

7.     Sdělování závažné diagnózy

 

8.     Podpůrná psychoterapie a nácvik nedirektivního rozhovoru.

 

9.     Psychologické aspekty farmakoterapie.

 

10.  Vývojová psychologie.

 

11.  Problematické typy osobností.

 

12.  Chronická, akutní a psychogenní bolest.

 

13.  Role nemocného. Programy duševního zdraví.

 

14.  Sexuální funkce a dysfunkce: psychologické aspekty, kulturní vlivy.

 

15.  Psychosomatika a psychosomatické koncepce.

 

16.  Základní etické pojmy (etika, morálka, lékařská etika).

 

17.  Etické  normy a kodexy v medicíně.

 

 

            Přednášky a praktika doplňují a rozšiřují témata uvedená v sylabu. V praktikách se řeší konkrétní problémy z medicíncké praxe, mezi které patří sdělování informací, psychologická příprava pacientů k medicínským zákrokům, komunikace s handicapovanými pacienty, etické aspekty medicíny aj. Na praktikách se očekává aktivní přístup posluchačů, zejm. při hraní rolí cvičných interakcí, řešení úkolů zaměřených na skupinovou dynamiku malých skupin nebo analýze děje na videozáznamu.

 

Ukončení předmětu:

 

Zápočet

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: zápočet + zkouška

 Podmínky k zápočtu:

 

Účast na webinářích distanční formou přes ZOOM (https://lfp-cuni.zoom.us/my/psychologie, ID 578-030-2672. Účast na dobrovolnické aktivitě v předepsaném rozsahu (pokud se podařilo absolvovat před nástupem současné epidemiologie virem CoVID-19)jako náhrada účasti na praktikách a dále jedna z následujících  možností:

2. Odevzdání eseje (v intenci původních požadavků, tj. úvaha se zaměřením na Vám osobně blízké téma z lékařské či klinické psychologie v rozsahu 3 stran A4). Odeslání na e-mail Vašeho ročníkového učitele prosíme do pátku 8. května 2020.

3. Činnost ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení nebo v terénu, realizovaná za účelem zvládání současné mimořádné epidemiologické situace bez ohledu na charakter úvazku (pracovní poměr, DPP, dobrovolnická činnost atp.). Splnění se dokládá potvrzením zdravotnického či sociálního zařízení volnou formou s uvedením druhu práce, období a razítkem zařízení.

 

Účast na vzdělávacích webinářích distanční formou přes ZOOM považujte za povinnou. Pokud se výuky ze závažných důvodu nebudete moci zúčastnit, lze účast kompenzovat samostudiem materiálů na MOODLE či v odborné literatuře, účasti ve  Studentské škole psychoterapií ( čtvrtky od 16.00  :   https://lfp-cuni.zoom.us/j/976367087)  a následnou diskusí s vyučujícím.

 

Zkouška

Datum zkoušky urči kroužkový vyučující dle potřeb studentů v období od 25. května  do 18. září 2020

 

Zkouška bude probíhat prostřednictvím ZOOMU. Temin stanoví  kroužkový vyučující po dohodě se studenty. Otázky jsou k dispozici na MOODLU.

 

 

Doporučená literatura:

Ayers, S., de Visser, R.: Psychologie v medicíně. Praha, Grada, 2015

Beran J., Tumpachová, N.: Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství. Praha, Karolinum, 2003

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kolektiv: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011

Trachta, J.: Tichý dech. Praha, Paseka, 2013

Vácha, M., Königová, R., Mauer, M.: Základy moderní lékařské etiky. Praha, Portál 2012

 

 

 

Poslední úprava: Rezková Miluše, Ing. (21.04.2020)
Studijní opory

 

https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=200

klíč k přístupu do moodlu 

lpae2018

 
Poslední úprava: Todlová Nikola (25.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK