PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie - E0106014
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 13
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z [HT]
letní s.:3/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Korekvizity : E0103004
Neslučitelnost : EP0103090
Prerekvizity : E0104011, E0104137
Záměnnost : EP0103090
Je korekvizitou pro: E0108031, E0108025, E0107015, E0108035, E0108023, E0107033, E0108420
Je neslučitelnost pro: EP0103090
Je záměnnost pro: EP0102090, EP0103090
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Patofyziologie_výuka a zkouška 2019_2020 všeob.pdf Patofyziologie - výuka a zkouška v akademickém roce 2019/2020 doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Anotace -
Obsahem předmětu je obecná a speciální patofyziologie, tedy obecné principy patologických jevů, etiologie a patogeneze onemocnění konkrétních orgánů a orgánových systémů a jednotlivých nemocí včetně vysvětlení vztahů mezi normálními a patologickými pochody v různých orgánových systémech a na různých úrovních organismu. Vyučovány jsou i praktické dovednosti související se základními medicínskými postupy zasazené do kontextu teoretických znalostí. Nezbytným předpokladem jsou znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie, které patofyziologie dává do vzájemných souvislostí a aplikuje je při vysvětlení podstaty nemocí a patologických procesů.
Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (25.09.2020)
Vstupní požadavky

 

Student musí být na praktická cvičení nebo semináře řádně teoreticky připraven a musí se předem seznámit s návodem příslušné praktické úlohy (webové stránky ústavu: http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie, skripta Sobotka a kol. Patologická fyziologie - Praktikum). Studenti, kteří se nedostaví na výuku včas, nebudou na praktická cvičení vpuštěni. Po dobu nepříznivé epidemiologické situace jsou studenti povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, Universitou Karlovou, nebo Lékařskou fakultou UK v Plzni. Jinak nebudou do výuky vpuštěni se sankcí neomluvené absence.

Nezbytným předpokladem jsou znalosti z oborů, na něž předmět patologická fyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, genetiky, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie.

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (26.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

 

Požadavky k zápočtu

 

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr, třetí absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal mimořádně aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti).

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr, třetí absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal mimořádně aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti).

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

Aktualizace podmínek zápočtu za zimní semestr v souvislosti s úpravou harmonogramu akademického roku

Počet povolených absencí za zimní semestr akademického roku 2020/2021 se zvyšuje na 5.

 

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (09.12.2020)
Literatura

Povinná:

SOBOTKA a kol.: Patologická fyziologie – Praktikum, UK 2005, 2012

NEČAS a spol.: Obecná patologická fyziologie

NEČAS a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II, Karolinum, 2003

ROKYTA a spol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, GRADA, 2015

Studijní materiály Ústavu patologické fyziologie zveřejněné na stránkách pracoviště (http://patofyziologie.lfp.cuni.cz/?page_id=219) a na výukových portálech (např. MOODLE, Mefanet).

 

Doporučená:

FÖLSCH, KOCHSIEK, SCHMIDT: Patologická fyziologie, Avicenum, 2003

HULÍN a kol.: Patofyziológia, SAP, 2000, 2003, 2008

SILBERNAGL A LANG: Atlas patofyziologie, GRADA, 2012

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (26.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Student se musí na zkoušku přihlásit v termínu prostřednictvím SIS (jiný způsob přihlášení nebude akceptován). Přihlášení je nutné jak na řádný termín, tak na případný 1. a 2. opravný termín. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu za oba semestry.

Zkouška sestává z praktické zkoušky a ústní zkoušky.

Praktická zkouška sestává z jedné otázky z praktických cvičení a popisu a vyhodnocení EKG křivek. Nesložení praktické zkoušky znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“.

Ústní zkouška sestává ze 4 otázek vycházejících ze sylabu oboru. K úspěšnému složení zkoušky je třeba prokázat dostatečné znalosti v každé z těchto 4 otázek.

Výsledná klasifikace zohledňuje nejen výkon studenta při ústní zkoušce, ale i známku z praktické zkoušky.

Praktická a ústní zkouška tvoří jeden celek a nelze je rozložit do dvou zkouškových termínů. V případě klasifikace kterékoliv části zkoušky „neprospěl/a“ skládá student v 1., případně 2. opravném termínu znovu jak praktickou, tak ústní zkoušku.

Z kapacitních důvodů je možné, že zkouška bude v daném zkouškovém termínu rozdělena do několika dnů. Přihlášení studenti jsou povinni zúčastnit se zkoušky dle rozpisu nebo pokynů zkoušejícího.

Zkouška probíhá standardně prezenční formou. V případě distanční formy zkoušky (pokud okolnosti neumožňují prezenční zkoušku a v souladu s pravidly platnými v době konání zkoušky) proběhne zkoušení formou pohovoru prostřednictvím Zoom, MS Teams nebo obdobného nástroje. Je proto třeba, aby student byl vybaven internetovým připojením, počítačem s kamerou a mikrofonem. V případě distančního zkoušení zadává otázky zkoušející, zkouška bude zahájena bezprostředně po zadání otázek a student nebude mít čas na přípravu.

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (26.09.2020)
Sylabus

 

Sylabus předmětu patofyziologie

 

všeobecné lékařství, 3. ročník

 

Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

 

2020/2021

 

 (viz též webové stránky ústavu: http://patofyziologie.lfp.cuni.cz/)

 

Student zná fakta z oblasti obecné a speciální patofyziologie, dokáže je uvést, logicky uspořádat, zhodnotit jejich význam, uvést příklady popisovaných jevů. Student se dokáže v problematice zorientovat a dokáže vysvětlit patofyziologické mechanismy onemocnění, jakým způsobem a proč se patologické procesy odehrávají. Dokáže propojit a dát do souvislostí znalosti z různých oblastí patofyziologie, pochopit a aplikovat vzájemnou provázanost jednotlivých orgánových systémů za normálních i patologických stavů. Student má znalosti z předmětů, na něž patofyziologie navazuje, tj. anatomie, histologie, embryologie, biologie, chemie a biochemie, biofyziky, fyziologie a mikrobiologie. Tyto znalosti dovede použít k pochopení patofyziologie, dát do vzájemných souvislostí, které dokáže vysvětlit.

 

Obecná patofyziologie

 

Úvod do oboru

 

Vymezení náplně oboru, členění oboru, návaznost na ostatní obory a předměty lékařského studia, metody patofyziologie jako vědy

 

Historie patofyziologie

 

Definice základních pojmů, vymezení pojmů zdraví a nemoc

 

Etiologie, hlavní pohledy na etiologii nemocí

 

Iatrogenní, idiopatické, multifaktoriální nemoci

 

Patogeneze

 

Obecné patogenetické mechanizmy, modelování patologických stavů

 

Role fyziologických regulačních mechanizmů v patogenezi nemocí

 

Fyziologické a patologické parametry, stavy a jevy, norma versus patologie

 

 

 

Nemoc a její průběh

 

Nemoc, patologický stav, nosologická jednotka, objektivní a subjektivní projevy nemoci, syndrom

 

Stadia nemoci, formy průběhu nemoci, východisko nemoci

 

Prognóza nemoci

 

 

 

Etiologické faktory

 

Klasifikace etiologických faktorů

 

Rozdíl mezi etiologickým a rizikovým faktorem

 

Etiologické a rizikové faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné

 

Vnitřní etiologické faktory

 

- Definice, vymezení pojmů vrozená a dědičná (nemoc, porucha)

 

-  Pohlaví, věk, cirkadiánní rytmicita, kongenitální faktory jako etiologické a rizikové faktory nemocí – jejich podstata, mechanizmy působení na vznik nemocí, příklady nemocí, na jejichž vzniku se podílejí

 

-  Epigenetika – definice, mechanizmy, senzitivní periody, příklady chorob s epigenetickým základem nebo podílem

 

-  Dědičnost

 

- Základní pojmy

 

- Typy mutací, typy a mechanizmy efektu mutací

 

- Typy dědičnosti, jejich podstata a principy, mechanizmy vztahu mezi alelami

 

- Příklady dědičných onemocnění

 

Zevní etiologické faktory

 

- Fyzikální faktory

 

  - Mechanické vlivy – úrazy, typy ran a jejich charakter a specifika, hojení ran a jeho poruchy, patofyziologické aspekty ošetření ran, traumatický šok a vyvolávající faktory a mechanizmy jeho rozvoje

 

  - Tlak prostředí a jeho změny

 

     - Akutní a chronické adaptace na nadmořskou výšku

 

     - Výšková nemoc, barotrauma, dekompresní nemoc – příčiny, patogeneze, projevy a následky, prevence

 

     - Hyperbarická oxygenoterapie – princip, využití, mechanizmy působení, rizika

 

  - Hluk, infrazvuk, ultrazvuk

 

  - Kinetózy

 

  - Elektrický proud

 

     - Stejnosměrný a střídavý a proud, vlastnosti tkáně jako prvku elektrického obvodu, biologické účinky stejnosměrného a střídavého elektrického proudu a jejich podstata, porovnání účinků a nebezpečnosti stejnosměrného a střídavého elektrického proudu, úrazy elektrickým proudem, faktory ovlivňující charakter a míru poškození organizmu elektrickým proudem, zásady ochrany před úrazy elektrickým proudem

 

  - Termické vlivy

 

     - Celkové a lokální (včetně celkové odezvy organizmu) působení chladu a tepla – popáleniny (stupně – jejich charakteristika a následky, druhý popáleninový šok), omrzliny (stupně – jejich charakteristika a následky), oznobeniny, hypotermie, úžeh, úpal

 

     - Záření ionizující a neionizující

 

     - Klasifikace záření, působení jednotlivých typů záření na organizmus a jeho mechanizmy, nemoc z ozáření

 

- Chemické faktory

 

  - Toxiny

 

     - Cesty vstupu, mechanizmy působení, kvantifikace toxicity, eliminace toxinů, projevy otrav

 

     - Příklady významných toxických látek a jejich působení (těžké kovy, arzen, kyanidy, oxid uhelnatý, dusičnany a dusitany, organofosfáty, kurare a jeho deriváty, opiáty, barbituráty, antikoagulancia, hlavní rostlinné a živočišné jedy)

 

  - Látky žíravé a jejich působení – příklady a charakter poškození tkáně

 

  - Látky teratogenní, mutagenní a kancerogenní – mechanizmy a důsledky jejich působení, příklady látek

 

  Volné radikály – jejich zevní a vnitřní zdroje, příklady radikálů, mechanizmy působení, následky, nemoci a patologické stavy, na jejichž rozvoji se mohou podílet, role a význam pro organizmus

 

- Biologické faktory

 

     - Zvířata, rostliny, houby – negativní (toxicita, poranění, zdroj infekce) a pozitivní působení na zdraví

 

  - Infekce

 

     - Klasifikace (priony, viry, bakterie, plísně, prvoci, mnohobuněční paraziti – červi, roztoči, hmyz), charakteristika jednotlivých skupin infekčních agens

 

     - Mechanizmy přenosu infekcí a průniku infekčního agens do organizmu, mechanizmy patologického působení mikroorganizmů a mnohobuněčných parazitů

 

     - Faktory ovlivňující citlivost a rezistenci vůči infekcím

 

     - Příklady infekčních onemocnění

 

     - Soužití lidského organizmu s mikroorganizmy, příklady pozitivního působení mikroorganizmů na člověka (např. střevní mikrobiom aj.)

 

- Sociální faktory – příklady, mechanizmy působení

 

Vzájemné působení a interakce etiologických faktorů

 

 

 

Poruchy vývoje

 

Stadia ontogenetického vývoje

 

Altriciální a prekociální typy vývoje

 

Faktory determinující vývoj jedince a jeho poruchy

 

Mechanizmy vývojových poruch

 

Kritické vývojové periody

 

Onemocnění a poruchy vázané na určitý věk, změny reaktivity a rezistence s věkem

 

Gametopatie, blastopatie, embryopatie, fetopatie, perinatální poškození – příčiny, mechanizmy, charakter poruch, příklady

 

Teratogenní vlivy

 

Normální a narušený vývoj CNS a faktory, které jej ovlivňují, brain growth spurt

 

 

 

Poruchy růstu

 

Nanismus, gigantismus, proporcionální a disproporcionální poruchy růstu

 

Příčiny a mechanizmy poruch růstu

 

Vliv výživy a prostředí

 

Dědičné poruchy růstu

 

Poruchy růstu endokrinního původu

 

 

 

Stárnutí

 

Základní pojmy (gerontologie, geriatrie; demografické stárnutí, maximální délka života, střední délka života, naděje dožití)

 

Příčiny a mechanizmy stárnutí, teorie stárnutí

 

Projevy stárnutí, změny v organizmu provázející stárnutí

 

Sociální a zdravotní aspekty stárnutí, nemoci spojené se stářím, specifika léčby ve stáří

 

Abnormální průběh stárnutí, choroby s akcelerovaným stárnutím

 

Faktory ovlivňující průběh stárnutí

 

 

 

Terminální stavy, smrt

 

Definice smrti, klinická a biologická smrt

 

Thanatologie

 

Smrt buňky a její mechanizmy a příčiny, smrt tkáně, smrt jedince, smrt mozku

 

Známky smrti, stanovení smrti jedince

 

Příčiny a mechanizmy smrti

 

Filosofické, etické, psychologické, sociální aspekty smrti, euthanasie, dysthanasie

 

Umírání a jeho stadia

 

Lazarův syndrom

 

Persistentní vegetativní stav, locked-in syndrom

 

 

 

Stres

 

Definice stresu, koncepce všeobecného adaptačního stresu a její historie

 

Základní pojmy – stres, stresor, eustres, distres

 

Fáze stresu

 

Schéma stresové reakce, mechanizmy, role složek stresových os v jednotlivých fázích stresu

 

Humorální a metabolické změny v průběhu stresové reakce

 

Význam stresu pro organizmus

 

Vztah stresu k patogenezi nemocí

 

Stresové nemoci – definice, mechanizmy vzniku, příklady

 

Poruchy stresových os

 

Vztah mezi stresem a šokem

 

Psychosomatická a behaviorální medicína, psychoneuroimunologie

 

 

 

Patofyziologie imunity

 

Mechanizmy imunity a jejich klasifikace

 

Klasifikace poruch a onemocnění imunitního systému

 

Imunodeficience

 

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, charakteristika a příklady poruch jednotlivých složek imunitního systému

 

- Příklady vrozených a získaných imunodeficiencí, jejich příčiny, patogeneze a projevy

 

Alergie

 

- Příčiny alergických onemocnění

 

- Alergizace, zkřížená alergie

 

- Typy alergické reakce, jejich mechanizmy, projevy, důsledky

 

- Anafylaxe, anafylaktický šok

 

- Příklady onemocnění

 

Autoimunitní nemoci

 

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

- Konkrétní onemocnění, jejich patogeneze a projevy a následky

 

Zánět

 

- Definice zánětu

 

- Složky zánětové reakce, průběh zánětu

 

- Místní a celkové projevy zánětu a mechanizmy jejich vzniku

 

- Význam zánětu pro organizmus

 

- Zánět akutní a chronický

 

- Zánět jako patogenetický činitel

 

- Tlumení zánětu

 

- Systémová zánětová reakce – definice, průběh a projevy, příčiny, mechanizmy

 

- Sepse, septikemie, bakteriemie

 

Transplantace

 

- Definice, účel a typy transplantace

 

- Transplantační imunologie, reakce hostitele proti štěpu, reakce štěpu proti hostiteli

 

- Rejekce transplantátu

 

  - Typy rejekce transplantátu, jejich průběh a mechanizmy

 

  - Prevence rejekce transplantátu

 

 

 

Patofyziologie termoregulace, horečka

 

Řízení a mechanizmy termoregulace

 

Terminologie změn tělesné teploty, mezní hodnoty tělesné teploty ve vztahu ke změnám v organizmu a jeho funkcím

 

Přehřátí a podchlazení organizmu, jejich příčiny, projevy a důsledky

 

Horečka

 

- Definice, typy horečky a jejího průběhu

 

- Příčiny a mechanizmy vzniku horečky

 

- Význam horečky pro organizmus

 

- Změny v organizmu provázející horečku

 

- Rizika a komplikace horečky

 

Febrilní křeče – definice, výskyt, průběh, následky, prevence, podstata léčby

 

Maligní hypertermie – definice, příčina a výskyt, vyvolávající faktory, patogeneze, následky, podstata léčby

 

Řízená hypotermie – definice, princip, využití, výhody, nevýhody, rizika

 

 

 

Patofyziologie nádorů

 

Definice nádorů

 

Epidemiologie nádorů

 

Klasifikace nádorů

 

Nádory maligní a benigní, jejich charakteristika, biologická a klinická malignita nádoru

 

Příčiny a mechanizmy vzniku nádorů

 

- Tumorigeneze, kancerogenní faktory, protoonkogeny, onkogeny, tumor supresorové geny

 

- Kancerogeny chemické a fyzikální, infekční etiologie nádorů, dědičnost nádorů, role imunity, endokrinní faktory

 

- Imunologie nádorů

 

Metabolizmus nádorů

 

Lokální a celkové působení nádorů na organizmus

 

Expanzivní a invazivní růst nádoru

 

Metastazování nádorů – způsoby a důsledky

 

Paraneoplastické jevy – definice, mechanizmy, příklady

 

Nádorové markery

 

Principy terapie a prevence nádorů

 

 

 

 

 

Speciální patofyziologie

 

 

 

Patofyziologie kardiovaskulárního systému

 

Obecné mechanizmy poruch oběhu krve a důsledky poruch oběhu krve

 

Vrozené srdeční vady

 

- Rizikové a etiologické faktory vrozených srdečních vad

 

- Klasifikace, výčet a charakteristiky vrozených srdečních vad

 

- Cyanotizující, necyanotizující, pozdně cyanotizující vady

 

- Hemodynamické důsledky, projevy a komplikace jednotlivých srdečních vad, druhotné změny a reakce organizmu vyvíjející se jako důsledek vrozených srdečních vad

 

Získané srdeční vady

 

- Etiologie a rizikové faktory, mechanizmy vzniku

 

- Klasifikace, přehled, stenózy ústí, insuficience chlopní, charakteristika jednotlivých získaných srdečních vad

 

- Projevy, hemodynamické důsledky a druhotné změny vyvolané získanými srdečními vadami

 

Endokarditida, myokarditida, perikarditida – etiologie, rizikové faktory, důsledky

 

Poruchy periferního oběhu krve

 

- Faktory ovlivňující průtok krve tkání za fyziologických a patologických podmínek

 

- Angiopatie, vaskulitidy – příčiny, patogeneze, následky, příklady onemocnění

 

- Ischémie

 

  - Příčiny, mechanizmy vzniku, následky a projevy

 

  - Ischemicko-reperfuzní poškození tkáně

 

- Hyperémie pasivní a aktivní – příčiny, mechanizmy, důsledky a projevy

 

Ateroskleróza

 

- Patologicko-anatomický popis, stabilní a nestabilní aterosklerotické pláty

 

- Etiologické a rizikové faktory, prevence

 

- Patogeneze aterosklerózy

 

- Následky, příklady onemocnění na podkladě aterosklerózy (ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, ischémie mozku apod.)

 

Endotelová dysfunkce – příčiny, patogeneze, důsledky

 

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

 

- Definice, klasifikace (formy), diagnostika ICHS

 

- Příčiny, rizikové faktory, patogeneze

 

- Specifika koronárního oběhu, mechanizmy subendokardiální a subepikardiální ischémie

 

- Infarkt myokardu

 

  - Patogeneze, projevy, formy, následky

 

  - Akutní a chronické komplikace infarktu myokardu a jejich patogeneze

 

  - Zóny různého stupně ischemického poškození myokardu, faktory rozhodující o míře ischemického poškození myokardu

 

- Angina pectoris stabilní a nestabilní, Prinzmetalova (variantní) – patogeneze, projevy

 

- Arytmická forma ICHS

 

- Náhlá smrt

 

Arytmie

 

- Klasifikace, charakteristika jednotlivých arytmií, příčiny a mechanizmy vzniku, fenomén reentry, fenomén R na T, hemodynamické důsledky jednotlivých arytmií, jejich následky pro organizmus, projevy, EKG nález

 

- Hemodynamické důsledky tachykardie (včetně sinusové), dopady tachykardie na srdce, fyziologické a patologické mechanizmy vzniku sinusové tachykardie

 

Bezpulzová elektrická aktivita srdce (elektromechanická disociace)

 

Syndrom prodlouženého intervalu QT

 

Syndrom předčasné repolarizace

 

Arteriální hypertenze

 

- Definice, normální a patologické hodnoty krevního tlaku

 

- Faktory určující systolický a diastolický tlak za normálních a patologických podmínek

 

- Systolická a diastolická hypertenze

 

- Esenciální hypertenze – etiologické a rizikové faktory, patogeneze, prevence, projevy a následky

 

- Sekundární hypertenze – definice, příčiny, příklady chorob a jejich patogeneze, komplikace

 

- Maligní hypertenze – definice, příčiny, patogeneze, následky a komplikace

 

Srdeční nedostatečnost a selhání

 

- Definice, příčiny, patogeneze, akutní a chronická forma

 

- Poruchy funkce pravého a levého srdce

 

- Systolická a diastolická dysfunkce – příčiny, patogeneze, následky

 

- Objemové a tlakové přetížení srdce

 

- Kompenzační mechanizmy, jejich význam a role v patogenezi důsledků přetížení a nedostatečnosti srdce

 

- Následky a projevy jednotlivých typů poruchy funkce srdce

 

- Cor dextrum translatum

 

- Tamponáda srdce

 

- Asthma cardiale

 

Hypertrofie a dilatace srdečních oddílů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

Kardiomyopatie – definice, klasifikace, příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

Plicní hypertenze – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, cor pulmonale

 

Tromboembolická nemoc – příčiny, rizikové faktory, patogeneze, důsledky, prevence

 

Oběhový šok kardiální, hypovolemický, septický, anafylaktický

 

- Příčiny, charakteristika, patogeneze, průběh a důsledky jednotlivých typů oběhového šoku

 

- Kompenzace, dekompenzace, ireverzibilní fáze šoku

 

Synkopy

 

 

 

Multiorgánová dysfunkce a multiorgánové selhání

 

- Vysvětlení pojmů, charakteristika, příčiny, patogeneze a následky

 

 

 

Patofyziologie lymfatického systému

 

Význam a poruchy lymfatického systému

 

Lymfedém – příčiny, důsledky a projevy

 

 

 

Patofyziologie krve

 

Změny objemu a složení krve

 

- Normo-, hypo- a hypervolémie normocytemická, oligocytemická a hypercytemická

 

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

Změny složení krevní plasmy

 

- Poruchy bílkovinného spektra, změny obsahu organických a anorganických látek, jejich příčiny, patogeneze a následky

 

Patofyziologie erytrocytů

 

- Faktory ovlivňující množství a koncentraci erytrocytů v krvi

 

- Anémie

 

  - Definice anémie, laboratorní ukazatele anémie

 

  - Anemický syndrom

 

  - Klasifikace anémií

 

     - Normocytární, mikrocytární, makrocytární; normochromní, hypochromní

 

     - Etiopatogenetická klasifikace anemií

 

       - Anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů

 

       - Anémie ze zvýšené ztráty erytrocytů

 

          - Anémie z akutního a chronického krvácení

 

          - Hemolytické anémie korpuskulární a extrakorpuskulární

 

  - Charakteristika, etiologie, patogeneze a projevy jednotlivých typů anémií

 

  - Výčet onemocnění spadajících do jednotlivých skupin anémií a jejich patofyziologie

 

- Poruchy erytrocytů

 

  - Dědičné defekty erytrocytů (hemoglobinopatie, defekty enzymatické výbavy erytrocytu, poruchy membrány a cytoskeletu erytrocytu)

 

  - Otravy měnící vlastnosti hemoglobinu

 

- Polycytemie, polyglobulie – vysvětlení pojmů, etiologie, patogeneze, projevy a důsledky

 

- Hemolýza intravaskulární a extravaskulární – příčiny, mechanizmy a důsledky

 

- Krvácení akutní a chronické – příčiny, projevy ve složení krve, odezva organizmu

 

- Krevní skupiny, transfuze krve a její rizika, inkompatibilita, fetální erytroblastóza, jejich patogeneze a následky

 

Patofyziologie leukocytů

 

- Klasifikace a funkce leukocytů

 

- Poruchy funkce leukocytů, vrozené a získané imunodeficientní stavy související s leukocyty

 

- Změny počtu leukocytů (celkového počtu a jednotlivých typů leukocytů), leukocytóza, leukopenie – příčiny, důsledky

 

- Leukemie, lymfomy – klasifikace, etiologie, patogeneze, projevy, důsledky pro organizmus

 

Hemoragické diatézy

 

- Definice, klasifikace hemoragických diatéz

 

- Vrozené a získané hemoragické diatézy: krvácivé stavy související s trombocyty (trombocytopenie, trombocytopatie), koagulopatie (včetně farmakologického ovlivnění srážlivosti krve), vaskulopatie – příčiny, patogeneze, projevy, výčet a patofyziologie jednotlivých onemocnění

 

- Farmakologicky navozené změny hemostázy – lékové skupiny, příklady léčiv, mechanizmy a důsledky jejich působení, rizika, projevy a následky předávkování, možnosti nápravy, skupiny pacientů, u nichž je lze předpokládat užívání těchto farmak

 

Trombofilní stavy – definice, příčiny a rizikové faktory, patogeneze, projevy a následky, patofyziologie tromboembolické nemoci

 

Diseminovaná intravaskulární koagulace – definice, příčiny a spouštěcí faktory, patogeneze, projevy a následky

 

 

 

Patofyziologie dýchacího systému

 

Popis dýchání, proces výměny dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami tkání, zevní a vnitřní dýchání, základní procesy v plicích (ventilace, difuze, perfuze) a faktory, které je ovlivňují za fyziologických a patologických podmínek

 

Definice základních pojmů (hypoxie, hypoxemie, asfyxie, hyperkapnie, hypokapnie, dyspnoe, ortopnoe)

 

Hypoxie hypoxická, transportní, cirkulační a histotoxická

 

- Charakteristika jednotlivých typů, příčiny, mechanizmy vzniku

 

- Projevy a důsledky, odezva organizmu, kompenzační mechanizmy a jejich účinnost, role kompenzačních reakcí v patogenezi následků a komplikací primární patologie

 

Cyanóza centrální a periferní – definice, mechanizmus vzniku, faktory ovlivňující její vznik

 

Respirační insuficience parciální a globální – definice, etiologie a patogeneze, důsledky, mechanizmy změn dýchacích plynů

 

Poruchy plicní ventilace

 

- Charakteristika obstrukčních a restrikčních poruch včetně spirometrického nálezu

 

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

 

Poruchy difuze a perfuze v plicích

 

- Vztah mezi ventilací a perfuzí a jeho změny za patologických situací

 

- Popis jednotlivých onemocnění, jejich etiologie a patogeneze

 

Poruchy řízení dýchání, poruchy dýchacích svalů a jejich inervace

 

Patofyziologie asthma bronchiale

 

Patofyziologie chronické obstrukční plicní nemoci

 

Patofyziologie emfyzému

 

Patofyziologie syndromu akutní dechové tísně

 

Patofyziologie výškové nemoci

 

Patofyziologie pleurální dutiny

 

- Pneumotorax – definice, mechanizmy vzniku, klasifikace (uzavřený, otevřený, ventilový – tenzní), patogeneze a následky jednotlivých typů

 

- Hydrotorax, hemotorax, chylotorax

 

Patofyziologie plicního edému

 

Patofyziologie zánětů plic (pneumonie) a dýchacích cest (rhinitis, sinusitis, epiglotitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis)

 

Následky aspirace, utonutí

 

Patofyziologie plicních fibróz

 

Plicní projevy cystické fibrózy

 

Patofyziologie syndromu spánkové apnoe

 

Patofyziologie symptomů respiračních onemocnění a obranných dýchacích reflexů (kašel, kýchání, bolest na hrudi, dušnost, cyanóza)

 

 

 

Patofyziologie vylučovacího systému

 

Stanovení funkce ledvin (zřeďovací a koncentrační pokus, stanovení průtoku krve ledvinami a glomerulární filtrace, clearance významných látek)

 

Anurie, oligurie, polyurie – definice pojmů, příčiny a mechanizmy vzniku

 

Autoregulace průtoku krve ledvinou a glomerulární filtrace a jejich poruchy

 

Role ledvin v regulaci krevního tlaku za fyziologických a patologických podmínek

 

Poruchy perfuze ledvin, glomerulárních a tubulárních funkcí – etiologie, patogeneze, důsledky

 

Patofyziologie akutního renálního selhání

 

- Prerenální, renální a postrenální příčiny a jejich mechanizmy

 

- Oligurická a polyurická forma renálního selhání a jejich důsledky pro organizmus

 

Patofyziologie chronického renálního selhání

 

- Příčiny, patogeneze, mechanizmy kompenzace poklesu funkční kapacity ledvin, mechanizmy progrese renálního selhání

 

- Uremický syndrom – patogeneze, projevy

 

- Nefrotický a nefritický syndrom

 

Patofyziologie endokrinních funkcí ledvin

 

Metody náhrady funkce ledvin – princip hemodialýzy a peritoneální dialýzy, patofyziologie disekvilibračního syndromu

 

Patofyziologie zánětlivých onemocnění ledvin

 

Hemolyticko-uremický syndrom

 

Proteinurie – příčiny a následky

 

Hematurie a její příčiny

 

Infekce močového systému – rizikové faktory, projevy a následky

 

Urolitiáza – etiologie, rizikové faktory, faktory podporující vznik konkrementů, následky

 

Obstrukce vývodných cest močových – příčiny, následky, hydronefróza

 

 

 

Patofyziologie metabolizmu a vnitřního prostředí – základní část

 

Homeostáza, její mechanizmy a obecná podstata poruch homeostázy

 

Patofyziologie energetického metabolizmu, basální metabolizmus a jeho změny, nadbytečný a nedostatečný příjem energie, obezita, hubnutí

 

Patofyziologie metabolizmu bílkovin a aminokyselin

 

- Bílkoviny jako složka potravy, význam esenciálních aminokyselin a důsledky jejich nedostatku, proteinová malnutrice

 

- Poruchy trávení a vstřebávání bílkovin a aminokyselin

 

- Patologické bílkoviny

 

- Dusíková rovnováha a její poruchy, metabolizmus dusíkatých látek a jeho poruchy, azotemie

 

- Dědičné poruchy metabolizmu aminokyselin

 

Patofyziologie metabolizmu tuků

 

- Význam tuků a látek rozpustných v tucích ve výživě, příčiny, projevy a následky jejich nedostatku a nadbytku

 

- Poruchy trávení a vstřebávání tuků a lipoidních látek – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky, souvislost s vitamíny rozpustnými v tucích a esenciálními mastnými kyselinami

 

- Hyperlipidémie, dyslipidémie – klasifikace, příčiny, patogeneze a následky

 

- Lipidózy – etiologie, patogeneze, projevy, příklady chorob

 

Patofyziologie metabolizmu sacharidů

 

- Význam sacharidů ve výživě, příčiny a důsledky jejich nedostatku a nadbytku, glykolýza aerobní a anaerobní

 

- Poruchy trávení a vstřebávání sacharidů – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

- Poruchy metabolizmu jednotlivých sacharidů (galaktosemie, fruktosurie, intolerance laktózy, glykogenózy, mukopolysacharidózy a další) – příčiny, patogeneze, projevy

 

Poruchy regulace glykémie

 

- Mechanizmy regulace glykémie a jejich poruchy

 

- Příčiny, projevy a důsledky hyperglykémie

 

- Příčiny, projevy a důsledky hypoglykémie, hypoglykemické kóma

 

- Udržování glykémie při hladovění a nadbytečném příjmu sacharidů

 

Diabetes mellitus

 

- Definice, klasifikace, charakteristika jednotlivých typů

 

- Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus – jejich podstata a laboratorní charakteristika

 

- Obecná patogeneze a základní akutní a chronické projevy diabetes mellitus

 

- Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu

 

- Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu

 

- MODY, gestační diabetes, steroidní diabetes, sekundární diabetes, renální diabetes a další typy diabetes mellitus

 

- Akutní komplikace diabetu, diabetické kóma hyperosmolární a ketoacidotické – výskyt, patogeneze, projevy

 

- Chronické komplikace diabetu – obecná patogeneze, diabetická angiopatie, nefropatie, retinopatie, neuropatie, diabetická noha a další komplikace – patogeneze, projevy, důsledky

 

- Patofyziologické aspekty léčby diabetes mellitus, diabetického kómatu a korekce glykémie, hyperosmolarity a acidózy

 

Metabolický syndrom, inzulinová rezistence

 

- Definice, složky metabolického syndromu, příčiny a rizikové faktory, patogeneze, následky a komplikace, vztah k diabetes mellitus

 

Poruchy metabolismu purinů – hyperurikemie, dna

 

Patofyziologie metabolizmu vápníku

 

- Distribuce a formy vápníku v organizmu, role pH

 

- Řízení metabolizmu vápníku a jeho poruchy, role parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D

 

- Role ledvin a poruch jejich funkce v metabolizmu vápníku

 

- Syndrom hyperkalcemie a hypokalcemie – příčiny, mechanizmy vzniku, projevy a důsledky

 

- Kostní projevy poruch metabolizmu vápníku

 

- Tetanie – charakteristika, příčiny a mechanizmy vzniku

 

- Kalcifikace tkání a její příčiny

 

Patofyziologie metabolizmu sodíku, draslíku a chloridů

 

- Metabolizmus sodíku, draslíku a chloridů, poruchy jeho regulace

 

- Poruchy příjmu sodíku, draslíku a chloridů

 

- Příčiny a mechanizmy vzniku zvýšeného a sníženého obsahu v organizmu a zvýšených a snížených hladin v tělesných tekutinách

 

- Projevy a následky poruch metabolizmu sodíku, draslíku a chloridů

 

Patofyziologie stopových prvků

 

-  Poruchy metabolizmu stopových prvků

 

-  Příčiny a mechanizmy vzniku nedostatku nebo nadbytku stopových prvků

 

-  Projevy nedostatku a nadbytku stopových prvků

 

 

 

Patofyziologie tělesných tekutin

 

Kompartmenty tělesné vody

 

Osmolalita tělních tekutin, její podstata, faktory determinující osmolalitu tělních tekutin v jednotlivých kompartmentech za fyziologických a patologických podmínek

 

Změny objemu a osmolality tělesných tekutin

 

- Faktory určující přesun vody mezi jednotlivými kompartmenty za fyziologických a patologických okolností

 

- Dehydratace a hyperhydratace hypoosmolární, isoosmolární, hyperosmolární – jejich příčiny, mechanizmy, charakteristika, důsledky

 

Edémy

 

- Definice

 

- Základní mechanizmy (faktory) vedoucí ke vzniku edémů – hydrostatický tlak, onkotický tlak, propustnost cévní stěny, lymfatická drenáž

 

- Situace a procesy vedoucí k uplatnění základních mechanizmů vzniku edémů a jejich kombinací

 

- Typy edémů dle příčiny (kardiální, renální, zánětlivý, lymfatický, venostatický, hepatální, cytotoxický, angioneurotický – Quinckeho edém) – charakteristika, příklady konkrétních onemocnění, mechanizmy

 

- Lokální dopad edému na postiženou tkáň (její perfusi, metabolizmus, transport látek apod.), celkové dopady rozsáhlých edémů, specifické důsledky edémů jednotlivých tkání a orgánů

 

- Zvláštní typy edémů a hromadění tekutin v tělesných dutinách – příklady (ascites, zmnožení tekutiny v pleurální dutině, perikardu, kloubu, anasarka aj.), jejich příčiny, mechanizmy jejich rozvoje, projevy a důsledky

 

 

 

Poruchy acidobazické rovnováhy

 

Definice základních pojmů, složky a parametry acidobazické rovnováhy

 

Mechanizmy udržování acidobazické rovnováhy

 

Pufrovací systémy

 

- Definice pufru, mechanizmy působení, pufrovací kapacita

 

- Příklady pufrů, význam bikarbonátového pufru

 

Role plic v udržování acidobazické rovnováhy

 

Role ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

 

Acidóza, acidémie, alkalóza, alkalémie

 

Typy poruch acidobazické rovnováhy

 

- Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

 

- Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy

 

- Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy

 

Kompenzace jednotlivých typů poruch

 

Příčiny jednotlivých typů poruch acidobazické rovnováhy a jejich kombinací

 

Projevy a důsledky poruch acidobazické rovnováhy

 

 

 

Patofyziologie výživy

 

Poruchy příjmu potravy, malnutrice, anorexie, bulimie

 

Patofyziologie hladovění

 

Obezita – příčiny, typy včetně obezity endokrinního původu, zdravotní rizika

 

Racionální strava – složení, význam jednotlivých složek, důsledky nedostatku a nadbytku jednotlivých složek včetně esenciálních látek a vlákniny

 

Sacharidy, tuky a bílkoviny jako složky potravy – zdroje, poruchy jejich příjmu

 

Vitamíny

 

- Vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě

 

- Výčet jednotlivých vitaminů, jejich význam pro organizmus, zdroje vitaminů

 

- Hypovitaminózy a hypervitaminózy – příčiny, důsledky, projevy a mechanizmy jejich rozvoje

 

Minerály a stopové prvky (sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor, chlor, železo, zinek, měď, selen)

 

- Výčet důležitých látek a jejich význam pro organizmus

 

- Zdroje minerálů a stopových prvků

 

- Příčiny, projevy a důsledky jejich nedostatku a nadbytku

 

 

 

Patofyziologie jater

 

Ukazatele funkce jater a poškození jater

 

Příčiny a mechanizmy porušení funkce jater

 

Projevy a následky poruchy funkce jater, akutní a chronická jaterní insuficience

 

Hepatální encefalopatie

 

Hepatorenální syndrom

 

Cirhóza jater – etiologie, patogeneze, projevy a následky

 

Alkoholické poškození jater

 

Hepatitidy virové a autoimunitní

 

Portální hypertenze

 

- Příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

- Patofyziologický význam portokaválních anastomóz

 

Ascites – příčiny, patogeneze, projevy a důsledky

 

Hyperbilirubinémie a ikterus prehepatální, hepatální a posthepatální, hyperbilirubinémie konjugovné a nekonjugované

 

- Příčiny, patogeneze, následky, laboratorní nálezy, diferenciální diagnóza a její vysvětlení

 

Patofyziologie žlučových cest – obstrukce, cholelitiáza, záněty – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

 

 

Patofyziologie gastrointestinálního traktu

 

Patofyziologie dutiny ústní

 

- Poruchy sekrece slin, Sjőgrenův syndrom

 

- Poruchy zpracování potravy v ústech

 

- Onemocnění sliznice dutiny ústí, projevy systémových chorob v dutině ústní

 

Patofyziologie jícnu

 

- Achalázie

 

- Divertikly jícnu – klasifikace, příčiny a mechanizmy vzniku, komplikace

 

- Hiátové hernie – typy a následky

 

- Patofyziologie gastroesofageálního refluxu – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

- Příčiny a následky perforace jícnu

 

- Jícnové varixy – příčiny a mechanizmy vzniku, komplikace

 

Patofyziologie žaludku

 

- Poruchy žaludeční sekrece a motility

 

- Patofyziologie vředové choroby gastroduodenální a její komplikace

 

- Gastritida, perniciózní anémie

 

Patofyziologie tenkého a tlustého střeva

 

- Poruchy trávení a vstřebávání látek ve střevech

 

- Poruchy střevní sekrece a motility

 

- Patofyziologie ileu – typy, příčiny, patogeneze a následky

 

- Střevní divertikly

 

- Poruchy imunitní a bariérové funkce střevní sliznice

 

- Crohnova choroba, ulcerosní kolitida, celiakie

 

- Nádory střev – etiologické a rizikové faktory, následky

 

Patofyziologie exokrinního pankreatu

 

- Pankreatitida akutní a chronická – etiologie, patogeneze, průběh a následky

 

- Poruchy pankreatické sekrece – etiologie, patogeneze, důsledky snížené sekrece

 

- Cystická fibróza pankreatu

 

Poruchy polykání, dysfagie

 

Nauzea a zvracení – mechanizmy, zvracecí reflex, příčiny, komplikace

 

Dyspepsie – definice, příčiny

 

Zácpa – definice, příčiny, patogeneze, důsledky, prevence

 

Průjem – definice, příčiny, patogeneze, důsledky

 

Krvácení do trávicí trubice – příčiny, projevy a následky, průkaz a určení původu

 

Role mikrobiálního osídlení gastrointestinálního traktu

 

 

 

Patofyziologie endokrinního systému

 

Principy funkce endokrinního systému, principy endokrinních regulací za normálních a patologických situací

 

Obecné příčiny onemocnění endokrinních žláz

 

Mechanizmy endokrinních poruch

 

Klasifikace onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, hypofunkce, hyperfunkce, eufunkce

 

Patofyziologie endokrinních funkcí hypotalamu

 

- Postavení hypotalamu v osách hypotalamus-hypofýza-periferní žláza a v jejich poruchách

 

– Hypotalamické endokrinní syndromy

 

Patofyziologie neurohypofýzy (systému hypotalamus-neurohypofýza)

 

- Oxytocin – význam v lékařství, úloha v kontrole chování

 

- Vasopresin (ADH)

 

  - Původ, funkce a regulace sekrece ADH

 

  - Centrální a periferní diabetes insipidus – příčiny, patogeneze, následky a projevy

 

  - Syndrom nepřiměřené sekrece ADH – příčiny, patogeneze, následky a projevy, kompenzační procesy

 

Poruchy osy hypotalamus-adenohypofýza-periferní žláza

 

  - Poruchy primární, sekundární a terciární

 

  - Hypotalamické statiny a liberiny a poruchy jejich produkce, distribuce a funkce

 

  - Adenohypofyzární hyper- a hypofunkční syndromy – příčiny, patogeneze, projevy

 

  - Dysfunkce adenohypofýzy – příčiny, patogeneze, projevy

 

  - Projevy a následky nádorů adenohypofýzy

 

  - Projevy a následky přerušení hypotalamo-hypofyzární stopky

 

Patofyziologie štítné žlázy – T-hormony

 

- Regulace funkce štítné žlázy, účinky T-hormonů, význam jódu

 

- Reverzní T3 a jeho role v normě a patologii, euthyroid sick syndrome

 

- Hypertyreóza – příčiny, patogeneze, projevy (syndrom hypertyreózy) a následky, tyreotoxická krize

 

- Hypotyreóza vrozená a získaná v dětství

 

  - Příčiny, projevy, kretenizmus, role eutyreózní a hypotyreózní matky, endemický kretenizmus

 

- Hypotyreóza získaná v dospělosti

 

  - Příčiny, projevy (syndrom hypotyreózy v dospělosti), myxedém, myxedémové koma

 

- Patofyziologie zánětů štítné žlázy – Gravesova-Basedowova nemoc, Hashimotova tyroiditida

 

- Struma

 

  - Eufunkční, hyperfunkční, hypofunkční struma – příčiny, mechanizmy vzniku, projevy

 

  - Strumigeny a jejich působení

 

  - Endemická struma, ektopická struma

 

  - Uzle štítné žlázy

 

Patofyziologie pohlavních hormonů

 

- Produkce pohlavních hormonů a její regulace, metabolizmus pohlavních hormonů a poruchy těchto procesů, role tukové tkáně v konverzi hormonů

 

- Hypergonadotropní a hypogonadotropní hyper- a hypogonadismy a jejich projevy a následky v závislosti na stadiu ontogenetického vývoje, příčiny a mechanizmy vzniku

 

- Patologické a abnormální zdroje pohlavních hormonů

 

Patofyziologie kůry nadledvin

 

- Struktura a funkce kůry nadledvin ve vztahu k poruchám a onemocněním

 

- Regulace funkce kůry nadledvin a její poruchy

 

- Hyperkortikalismy

 

  - Klasifikace dle jednotlivých hormonů a dle původu poruchy

 

  - Cushingův syndrom – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

  - Connův syndrom – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

  - Sekundární hyperaldosteronismus

 

     - Mechanizmy vzniku, projevy, role v patogenezi onemocnění

 

  - Nadprodukce pohlavních hormonů v kůře nadledvin – příčiny, projevy a následky

 

- Hypofunkce kůry nadledvin

 

  - Selektivní nedostatek glukokortikoidů – příčiny, projevy a následky

 

  - Hypoaldosteronismus – příčiny, projevy a následky

 

  - Addisonova choroba – příčiny, patogeneze, projevy a následky, addisonská krize

 

- Kongenitální hyperplazie kůry nadledvin, adrenogenitální syndrom

 

Patofyziologie dřeně nadledvin a sympatoadrenálního systému, feochromocytom

 

Patofyziologie příštítných tělísek

 

- Primární a sekundární hyper- a hypoparatyreóza, pseudohyperparatyreóza - příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

Patofyziologie kalcitoninu – význam v patogenezi onemocnění, význam v lékařství

 

Patofyziologie endokrinního pankreatu (Langerhansových ostrůvků)

 

- Hyper- a hypofunkční syndromy jednotlivých hormonů pankreatu

 

Patofyziologie natriuretických faktorů – jejich role v regulaci natremie a v homeostáze tělesných tekutin za fyziologických a patologických situací

 

Patofyziologie APUD systému

 

Patofyziologie epifýzy

 

Patofyziologie hormonální aktivity tukové tkáně

 

 

 

Patofyziologie pohlavního systému

 

Poruchy plodnosti muže a ženy, sterilita, infertilita

 

Poruchy pohlavní diferenciace – výčet a klasifikace, projevy a mechanizmy vzniku

 

Patofyziologie mužských a ženských gonád – výčet onemocnění, jejich příčiny, patogeneze a projevy

 

Předčasná puberta (pubertas a pseudopubertas praecox) a opožděná puberta – definice, příčiny, projevy

 

Poruchy menstruace – terminologie, příčiny a patogeneze

 

Patofyziologie těhotenství a porodu

 

- Komplikace těhotenství

 

- Časná a pozdní gestóza

 

- Perinatální komplikace – příčiny a důsledky

 

- Inkompatibilita krevních skupin mezi matkou a plodem

 

 

 

Patofyziologie kostí

 

Příčiny a mechanizmy poruch a onemocnění kostí a poruch vývoje kostry

 

Osteoporóza, osteomalacie, rachitis, osteodystrophia fibrosa cystica (morbus Recklinghausen), osteogenesis imperfecta – příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

Artritidy – příčiny, patogeneze, následky

 

Degenerativní změny kloubů a páteře – příčiny, rizikové faktory, patogeneze, projevy a následky

 

 

 

Patofyziologie svalů

 

Řízení činnosti kosterního svalu a jeho poruchy

 

Motorická jednotka a mechanizmy a projevy změny její velikosti

 

Tetanické kontrakce a jejich význam v patologických situacích

 

Tetanie a význam vápníku

 

Rigor mortis

 

Energetika svalové kontrakce, svalová únava, kyslíkový dluh

 

Základní typy onemocnění svalu, projevy onemocnění kosterních svalů a jejich inervace, změny svalového tonu, fibrilace, fascikulace svalu

 

Projevy poruch funkce kosterních svalů

 

Myopatický syndrom

 

Myotonie

 

Svalová atrofie – definice, charakter, příčiny, projevy

 

Svalová hypertrofie – definice, charakter, příčiny, projevy

 

Pseudohypertrofie svalu – definice, příčiny, výskyt

 

Abnormální stahy svalů – výčet a charakteristika

 

Myopatie endokrinní, metabolické, toxické, mitochondriální

 

Svalové dystrofie

 

- Příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

- Duchenneova a Beckerova muskulární dystrofie

 

Myozitidy

 

Rabdomyolýza – definice, příčiny, následky a jejich mechanizmy

 

Crush syndrom – definice, následky

 

Compartment syndrom – definice, příčiny a vyvolávající faktory, patogeneze

 

Maligní hypertermie

 

Onemocnění a poruchy funkce hladké svaloviny

 

 

 

Patofyziologie nervového systému

 

Specifika nervového systému z pohledu patofyziologie, složky a funkce nervového systému, obecné principy poruch nervového systému,

 

Metody vyšetření nervového systému a jeho funkcí a jejich patofyziologické souvislosti

 

Základní neuropatofyziologické pojmy, obecná charakteristika poruch nervového systému, iritační a zánikové poruchy aferentního a eferentního systému

 

Nervová plasticita a kompenzace, vliv přiměřené stimulace na správný a patologický vývoj mozku

 

Poruchy mitochondrií v patogenezi onemocnění nervového systému

 

Excitotoxicita

 

Příčiny onemocnění a poruch funkce nervového systému, funkční, organická a metabolická poškození nervového systému

 

Vývojové poruchy nervového systému

 

- Faktory určující normální a patologický vývoj nervového systému a jeho funkcí

 

- Vrozené vývojové vady nervového systému

 

- Vývojové poruchy funkce centrálního nervového systému

 

- Perinatální poškození nervového systému, vývojové poruchy nervového systému v dětství

 

Geneticky podmíněná onemocnění nervového systému

 

Metabolická a endokrinní onemocnění s dopadem na nervový systém

 

Sekundární mozková poškození (nitrolební hypertenze, depolarizace, biochemická kaskáda)

 

Cerebrovaskulární onemocnění – ischémie, hemoragie, intrakraniální žilní trombóza – jejich příčiny, rizikové faktory, patogeneze, následky

 

Vaskulární poruchy míchy

 

Vaskulární poruchy periferních nervů

 

Mechanická poranění nervového systému

 

- Kraniocerebrální poranění, poranění míchy, poranění periferních nervů

 

Nádory nervového systému

 

Imunitně podmíněná, zánětlivá onemocnění nervového systému, neuroinfekce

 

Neurodegenerativní onemocnění – obecná charakteristika, příčiny mechanismy neurodegenerace, klasifikace, příklady onemocnění (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, amyotrofická laterální skleróza a další)

 

Demyelinizační a dysmyelinizační onemocnění

 

Toxické poškození nervového systému

 

Radiační poškození nervového systému

 

Patofyziologie mozkomíšního moku

 

- Hydrocefalus – definice, klasifikace, příčiny, patogeneze, projevy a následky

 

- Ztráta mozkomíšního moku – příčiny, projevy

 

- Změny složení mozkomíšního moku a jejich využití v diagnostice onemocnění

 

Poruchy synaptického a nesynaptického přenosu, receptorů, neurotransmiterů a kanálů

 

Abnormální excitace a inhibice a jejich role v patologických stavech

 

Poruchy periferních nervů

 

- Příčiny a mechanizmy poškození periferních nervů

 

- Mononeuropatie, polyneuropatie, neuritidy

 

- Guillainův-Barrého syndrom

 

- Projevy poškození periferních nervů motorických, senzitivních, vegetativních a smíšených, specifické projevy poškození důležitých hlavových a míšních nervů

 

- Proces degenerace poškozeného nervového vlákna a jeho projevy

 

- Příčiny a projevy poškození míšních kořenů

 

Patofyziologie míchy

 

- Příčiny a mechanizmy poškození a onemocnění míchy

 

- Míšní šok – definice, projevy, dynamika funkčních změn

 

- Projevy poškození jednotlivých míšních struktur v oblasti senzitivních, motorických a vegetativních funkcí

 

- Projevy příčného přerušení míchy

 

  - Obecně pod úrovní a v úrovni léze

 

  - Specifické následky podle poškození konkrétních míšních segmentů

 

- Brown-Sequardův hemisyndrom míšní

 

- Míšní ataxie

 

- Amyotrofická laterální skleróza

 

- Poliomyelitis anterior acuta

 

- Syringomyelie

 

Patofyziologie mozkového kmene

 

- Příčiny a mechanizmy poškození a onemocnění mozkového kmene

 

- Poruchy dýchacího centra

 

- Poruchy kardiovaskulárního centra

 

- Alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární paralýza

 

- Patofyziologie retikulární formace

 

  - Projevy poškození funkce ascendentního a descendentního systému retikulární formace, decerebrační a dekortikační rigidita, syndromy „cerveau isolé“ a „encéphale isolé“, apalický syndrom

 

Patofyziologie mozečku

 

- Příčiny a mechanizmy poškození mozečku

 

- Přehled dědičných onemocnění mozečku

 

- Zánikový mozečkový syndrom

 

  - Mozečkový motorický syndrom – mozečková ataxie, třes, pasivita a jejich projevy

 

  - Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom

 

  - Variabilita projevů zánikového mozečkového syndromu podle lokalizace léze

 

- Iritační mozečkový syndrom

 

Patofyziologie hypotalamu – příčiny a projevy poškození hypotalamu

 

Patofyziologie talamu, subtalamu a epitalamu – příčiny, patogeneze a projevy jejich poškození

 

Patofyziologie bazálních ganglií

 

- Příčiny a mechanizmy poškození bazálních ganglií a změny jejich funkce

 

- Hypotonicko-hyperkinetické syndromy

 

- Hypertonicko-hypokinetický (parkinsonský) syndrom

 

Patofyziologie mozkové kůry – mechanizmy, příčiny a projevy poškození jednotlivých oblastí mozkové kůry

 

Patofyziologie hipokampu – příčiny a projevy poruch hipokampu

 

Patofyziologie limbického systému – příčiny a projevy poruch jednotlivých částí limbického systému

 

Patofyziologie vegetativního nervového systému

 

- Řízení vegetativních funkcí a jeho poruchy, vegetativní dysbalance

 

- Funkční charakteristika a anatomické uspořádání sympatiku a parasympatiku, obecné projevy jejich poruch a specifické projevy poškození jednotlivých strukturních součástí vegetativního systému

 

- Farmakologicky navozené poruchy funkce vegetativního systému

 

Patofyziologie motoriky

 

- Obrny

 

  - Definice, typy obrny – obrna centrální (spastická) a periferní (chabá), patofyziologická podstata klasifikace

 

  - Příčiny vzniku centrální a periferní obrny

 

  - Charakteristika centrální a periferní obrny a jejich projevy

 

  - Distribuce centrální a periferní obrny na těle v závislosti na lokalizaci léze motorického systému

 

- Ataxie

 

  - Definice, ataxie mozečková, míšní a vestibulární

 

  - Příčiny, mechanizmy a charakteristika jednotlivých typů ataxie, diferenciální diagnostika

 

- Extrapyramidové poruchy, hyperkinetické a hypokinetické symptomy, poruchy svalového tonu, třes, křeče centrálního a periferního původu – klasifikace, příčiny, patogeneze, důsledky

 

Patofyziologie nervosvalového přenosu

 

- Funkční a strukturální charakteristika nervosvalové ploténky ve vztahu k mechanizmům poruch její funkce

 

- Mechanizmy poruch nervosvalového přenosu, příklady jednotlivých typů poruch

 

- Patofyziologie myasthenia gravis

 

- Farmakologické a toxické ovlivnění nervosvalového přenosu

 

- Patofyziologie modulace nervosvalové dráždivosti vápníkem

 

Patofyziologie chování a afektivity

 

- Poruchy pudů, motivací, instinktů a emocí

 

- Deprese, mánie, neurotické poruchy, posttraumatická stresová porucha

 

- Organicky podmíněné duševní poruchy

 

- Projevy poruch prefrontální kůry, limbického systému, amygdaly

 

- Patofyziologie schizofrenie

 

- Poruchy autistického spektra

 

Patofyziologie učení a paměti

 

- Základní pojmy

 

- Příčiny a mechanizmy poruch učení a paměti

 

- Demence, mentální retardace

 

Poruchy fatických funkcí – afázie, aprosodie, agrafie, alexie, dyslexie

 

Poruchy gnostických funkcí – agnózie

 

Poruchy praktických funkcí – apraxie

 

Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí, kóma, komatózní stavy – charakteristika, klasifikace, příčiny a patogeneze

 

Patofyziologie spánku a biologických rytmů

 

- Terminologie, klasifikace biologických rytmů

 

- Řízení biologických rytmů, vnitřní perioda, synchronizace se zevními podmínkami

 

- Poruchy biologických rytmů

 

- Poruchy spánku – příčiny, mechanizmy vzniku, hypersomnie, insomnie, příklady poruch

 

- Spánková hygiena

 

Patofyziologie epilepsie

 

- Definice epilepsie jako onemocnění, definice epileptického záchvatu

 

- Příčiny a patogeneze epilepsie a mechanizmy vzniku epileptického záchvat, epileptogeneze

 

- Klasifikace epileptických záchvatů, charakteristika jednotlivých typů

 

Nitrolební hypertenze

 

- Definice, podstata jevu

 

- Příčiny a mechanizmy vzniku nitrolební hypertenze

 

- Důsledky nitrolební hypertenze, dopad na perfuzi mozku a metabolizmus mozkové tkáně, mozkové konusy a jejich následky

 

Patofyziologie mozkového edému

 

- Typy, příčiny a mechanizmy vzniku a rozvoje edému mozku

 

- Projevy a důsledky edému mozku

 

 

 

Patofyziologie smyslů

 

Patofyziologie zraku

 

- Patofyziologie oka

 

  - Poruchy optické soustavy oka – změny průhlednosti, změny optické mohutnosti, poruchy akomodace, hypermetropie, myopie, astigmatismus

 

  - Onemocnění sítnice

 

  - Patofyziologie glaukomu

 

  - Úrazy, zánětlivá a autoimunitní postižení oka

 

  - Poruchy okulomotoriky, strabismus, diplopie

 

  - Exoftalmus, enoftalmus, Claude-Bernardův – Hornerův syndrom

 

  - Argyll-Robertsonův syndrom a obrácený Argyll- Robertsonův syndrom

 

- Patofyziologie zrakových drah a zrakové kůry

 

  - Příčiny a následky poškození jednotlivých částí zrakové dráhy

 

  - Poruchy korového zpracování zrakových vjemů

 

Patofyziologie sluchu

 

- Percepční a převodní poruchy sluchu – příčiny, mechanizmy, projevy a diferenciální diagnostika

 

- Poruchy sluchové dráhy a korového zpracování sluchových podnětů

 

Patofyziologie vestibulárního systému

 

- Příčiny a patogeneze poškození vestibulárního systému

 

- Projevy poruch vestibulárního systému – nystagmus (včetně způsobů jeho experimentálního vyvolání), vestibulární ataxie, kinetózy

 

Patofyziologie somestezie

 

- Modality somestezie, jejich receptory a dráhy ve vztahu k poruchám

 

- Základní pojmy označující abnormální vjemy nebo poruchy somestezie

 

- Příčiny, patogeneze a projevy poruch somestezie vzniklých na jednotlivých úrovních somatosenzorického systému

 

- Komplexní a disociované poruchy čití (tabická a syringomyelická disociace čití)

 

Patofyziologie čichu a chuti

 

Bolest

 

- Definice bolesti a souvisejících základních pojmů

 

- Aspekty a biologický a medicínský význam bolesti

 

- Procesy nocicepce

 

  - Transdukce

 

     - Nociceptory – charakteristika a klasifikace

 

     - Nociceptivní podněty

 

     - Mechanizmy transdukce (TRPV1, kanály aktivované H+, purinergní receptory, mechanicky aktivované iontové kanály)

 

  - Transmise – nociceptivní dráhy a jejich poruchy

 

  - Modulace bolesti

 

     - Periferní a centrální senzitizace

 

     - Historický význam vrátkové teorie

 

     - Stresová analgezie opioidní a neopioidní

 

- Typy bolesti

 

  - Dle trvání

 

  - Dle příčiny

 

  - Dle lokalizace včetně vysvětlení jevu přenesené bolesti

 

- Poruchy vnímání bolesti (vrozená a získaná onemocnění, poruchy a syndromy spojené se sníženým nebo chybějícím vnímáním bolesti)

 

- Neuropatická (neurogenní) bolest centrální a periferní

 

  - Definice a charakteristika

 

  - Příčiny a mechanizmy vzniku neuropatické bolesti, příklady neuropatických bolestí

 

- Bolestivé syndromy a stavy (anaesthesia dolorosa, fantomová bolest, talamická bolest, kořenová bolest) – charakteristika, příčiny a mechanizmy

 

- Patofyziologické aspekty (farmakologické, chirurgické, neuromodulační, psychologické) léčby bolesti

 

- Bolesti hlavy primární (funkční – migréna, clusterová bolest, tenzní bolest) a sekundární (organické)

 

 

 

Praktické znalosti a dovednosti

 

 

 

Student dokáže uvést přehled problematiky a popsat fakta z daného okruhu. Dokáže znalosti prakticky aplikovat, dát do souvislosti s teoretickými znalostmi a správně vykonat praktické dovednosti.

 

 

 

Zásady vědecké práce

 

Vědecká hypotéza

 

Experiment

 

Kontrolovaná studie, slepá studie, dvojitě slepá studie

 

Laboratorní zvířata

 

- Význam pro biomedicínský výzkum

 

- Nejvýznamnější a nejčastěji používané druhy laboratorních zvířat

 

- Genetika laboratorních zvířat – kmeny geneticky definované a nedefinované

 

- Gnotobiologie laboratorních zvířat – kategorie, způsoby chovu

 

- Zásady práce s laboratorními zvířaty

 

- Alternativní metody

 

 

 

Statistika

 

Definice a náplň oboru, základní pojmy

 

Soubor, význam rozsahu souboru

 

Statistické veličiny

 

Prezentace dat

 

Statistická šetření

 

Testování hypotéz

 

Statistická a biologická významnost

 

 

 

Injekční technika, patofyziologické aspekty injekční aplikace látek

 

Základní zásady aplikace injekcí

 

Typy injekcí pro systémovou a místní aplikaci látek – charakteristika, použití, zásady

 

Patofyziologie komplikací injekční aplikace látek

 

Výpočet aplikované dávky

 

 

 

Patofyziologické aspekty ošetření ran

 

Základní chirurgické nástroje a jejich použití

 

Typy chirurgických jehel a návleků, jejich použití

 

Typy chirurgických šicích materiálů (vstřebatelné, nevstřebatelné, monofilamentové, pletené)

 

- Použití, vlastnosti, výhody a nevýhody, příklady, síla vlákna

 

Navlékání klasického návleku, chirurgický uzel

 

Chirurgické stehy

 

- Steh jednotlivý prostý, steh pokračovací, steh matracový jednotlivý a pokračovací, Donatiho steh jednotlivý a pokračovací, Allgöwerův steh jednotlivý a pokračovací, intradermální steh, tabákový steh

 

- Výhody a nevýhody jednotlivých stehů

 

- Zásady chirurgického šití ve vztahu k průběhu hojení rány

 

Extrakce stehů

 

Asepse, antisepse – definice pojmů, metody, příprava operačního pole

 

 

 

Využití elektrického proudu v lékařství

 

Aktivní a pasivní elektrické vlastnosti tkání

 

Ohmův zákon

 

Elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, elektroneurografie, elektrookulografie

 

Vyšetření zastoupení svalové hmoty, tuku a jeho rozložení a vody v těle

 

 

 

Elektrokardiografie

 

Principy EKG vyšetření, standardní svody, elektrody, Einthovenův trojúhelník, příklady nestandardních svodů a jejich využití

 

Fyziologická EKG křivka

 

Popis EKG záznamu

 

  - Určení akce, frekvence, rytmu, sklonu elektrické osy, popis jednotlivých částí křivky

 

Stanovení diagnózy - poruchy vzniku vzruchu (sinusová zástava, nodální rytmus, idioventrikulární rytmus, extrasystoly, respirační arytmie, nerespirační sinusová arytmie, sinusová tachykardie, supraventrikulární tachykardie, ventrikulární/širokokomplexová tachykardie, fibrilace a flutter síní, fibrilace a flutter komor, stimulovaný rytmus, pulsus alternans), poruchy vedení vzruchu (sinoatriální bloky, atrioventrikulární bloky, blokády Tawarových ramének, fascikulární blokády, arborizační blokáda, preexcitace), angina pectoris, infarkt myokardu (typ, stadium, lokalizace), P mitrale, P pulmonale, embolizace do plicnice, přetížení a hypertrofie komor, perikarditida, změny hladiny iontů, bezpulzová elektrická aktivita, syndrom prodlouženého QT intervalu, syndrom předčasné repolarizace

 

Vysvětlení podstaty změn EKG křivky při jednotlivých diagnózách, vysvětlení patofyziologie jednotlivých stavů

 

 

 

Měření krevního tlaku

 

Měření systolického a diastolického tlaku krve rtuťovým a digitálním tonometrem

 

Princip a zásady měření krevního tlaku

 

Normální a patologické klidové hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku

 

 

 

Vyšetření tělesné zdatnosti a reakce kardiovaskulárního systému na fyzickou zátěž

 

Step test, test dle Letunova – provedení, princip, patofyziologické aspekty jednotlivých typů reakce

 

Změny tepové frekvence a krevního tlaku v reakci na fyzickou zátěž, stres, změny polohy těla, diving reflex, podstata těchto změn a reakcí

 

 

 

Vyšetření poruch hemostázy

 

Zkouška Rumpel-Leedeho – princip, provedení, výpočet středního arteriálního tlaku

 

Quickův test – princip, použití

 

aPTT – princip, použití

 

 

 

Vyšetření plicní ventilace

 

Definice a popis plicní ventilace

 

Spirometrie a její principy

 

Základní měřené parametry – definice, normální hodnoty

 

Obstrukční a restrikční poruchy plicní ventilace – definice, příklady, spirometrický nález

 

 

 

Elektroencefalografie

 

Způsoby elektrofyziologického vyšetření mozku, metody a principy

 

Základní EEG rytmy – frekvence, výskyt, vztah mezi frekvencí a amplitudou

 

Evokované potenciály

 

EEG diagnóza epilepsie

 

 

 

Stereotaxe

 

Definice, principy

 

Využití v medicíně a biomedicínském výzkumu

 

Stereotaktický přístroj

 

Orientace ve stereotaktickém atlasu

 

 

 

Anestezie

 

Definice

 

Anestezie místní

 

- Definice

 

- Lokální anestetika – farmakologie, příklady látek, mechanizmus účinku

 

- Způsoby aplikace lokální anestezie

 

- Faktory ovlivňující účinnost lokální anestezie

 

- Komplikace lokální anestezie a jejich patofyziologie

 

Celková anestezie

 

- Způsoby podání a jejich charakteristika

 

- Příklady celkových anestetik a jejich charakteristika

 

- Farmakokinetika celkových anestetik

 

- Stadia celkové anestezie – definice, charakteristika

 

- Komplexní vedení celkové anestezie – prepremedikace, premedikace, analgezie, vegetativní stabilizace

 

- Myorelaxace – typy myorelaxancií, charakteristika, příklady látek, komplikace a rizika jejich podání

 

- Patofyziologie komplikací celkové anestezie

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (26.09.2020)
Studijní opory

Moodle kurz

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (23.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

 

Požadavky k zápočtu

 

Letní i zimní semestr jsou zakončeny zápočtem. Získání zápočtů za oba semestry je podmínkou pro připuštění ke zkoušce i pro přihlášení na zkoušku.

 

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr, třetí absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal mimořádně aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti).

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Podmínky získání zápočtu za letní semestr:

1. Aktivní účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr, třetí absenci může povolit vyučující v případě, že student v průběhu semestru prokázal mimořádně aktivní přístup k výuce (např. vypracování referátu, mimořádné znalosti).

2. Odevzdání řádně vypracovaných protokolů ze všech praktických cvičení vyučujícímu

 

Studentům s individuálním studijním plánem, kteří mají předmět patofyziologie zapsaný opakovaně, budou podmínky k získání zápočtu stanoveny individuálně v závislosti na absolvování výuky v předchozím roce. Tyto podmínky nebudou nad rámec výše uvedených obecných podmínek.

 

Aktualizace podmínek zápočtu za zimní semestr v souvislosti s úpravou harmonogramu akademického roku

Počet povolených absencí za zimní semestr akademického roku 2020/2021 se zvyšuje na 5.

 

Poslední úprava: Cendelín Jan, doc. MUDr., Ph.D. (09.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK