PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - E0102001
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 20
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3, Z [HT]
letní s.:4/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Záměnnost : EP0101010
Je korekvizitou pro: E0103011, E0103137, E0104084, E0103070, E0104011, E0104137
Je prerekvizitou pro: E0103004
Ve slož. záměnnosti pro: EP0101010
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Normální anatomie jako morfologický obor vytváří představu o určité normě ve stavbě těla člověka, vývoji i variabilitě v populaci. Náplní 1. semestru je systematická anatomie lokomočního aparátu, gastropulmonálního a urogenitálního systému.

Obsahem 2. semestru je systematická anatomie kardiovaskulární soustavy, žláz s vnitřní sekrecí, periferního nervstva a centrálního nervového systému. Rozsah praktických dovedností zahrnuje makroskopickou identifikaci jednotlivých struktur a orgánů těla člověka.
Poslední úprava: Petrášek Michal, PhDr., Ph.D. (14.11.2017)
Literatura

POVINNÁ LITERATURA

Čihák, R.: Anatomie, díl 1, 2, 3, Grada, Avicenum 2004, 2011, 2013
Dauber, W.: Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada 2007

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

1. Grim, M., Druga, R., et al.: Základy anatomie, Karolinum, Galén:

- Obecná anatomie a pohybový systém 2001,

- Anatomie krajin těla 2002,

- Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, 2005,

- Centrální nervový systém, 2012,

- Periferní nervový systém. Smyslové orgány. Kůže. 2012.

2. Hudák R., Kachlík D.: Memorix anatomie, Triton 2015.

3. Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L.: Stručná anatomie člověka. Karolinum 2015.

4. Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka I., Grada 2014.

5. Netter F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Computer press 2016.

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Petrášek Michal, PhDr., Ph.D. (14.11.2017)
Požadavky ke zkoušce

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu.

 

Zkouška sestává ze tří částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Praktická část zahrnuje 12 otázek (tj. identifikace struktur na kostech, lebce, orgánech, mozku) Pro postup do poslední části zkoušky je nutno dosáhnout 70 %.

 

3. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek) ze tří celků (lokomoční aparát, vnitřní orgány, nervový systém). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá a třetí část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Poslední úprava: Švamberková Hana (24.05.2018)
Sylabus
Sylabus přednášek a praktických cvičení v zimním semestru
 
Týden Přednášky Praktická cvičení
2. 10 . –  8. 10. Úvod do studia anatomie; anatomické názvosloví; pojivové tkáně; základní pojmy
z vývoje; stavba kostí
Kostra horní končetiny
9. 10. – 15. 10. Spojení kostí; rozdělení kloubů; pánev jako celek Kostra ruky, kostra dolní končetiny
16.10. – 22.10. Osový skelet, spojení na páteři, kostra hrudníku Kostra nohy, obratle, žebra, hrudní kost
23.10. – 29.10. Obecná anatomie svalového systému, fasciální prostory končetin Klouby horní  končetiny         
Test – kosti          
30.10. – 5.11. Stavba a vývoj lebky, lebka novorozence, čelistní kloub Klouby dolní končetiny – dokončení. Svaly horní končetiny 
Opravný test – kosti         
6.11. – 12.11. Pohlavní rozdíly na lebce, přehled hřbetních svalů, svaly hrudníku a břicha Svaly dolní končetiny                                                                         Test – spojení kostí
13.11. – 19.11. Zeslabená místa stěny břišní, svaly pánevního dna,                 svaly hlavy a krku Lebka: neurokranium – I.část       Opravný test – spojení kostí                                                             
20.11. – 26.11. Vývoj a obecná stavba gastrointestinálního traktu, dutina ústní Lebka:neurokranium – II.část                                               Os temporale                                                    Test – svaly končetin                  
27.11. – 3.12. Stavba zubů, typy skusu, prořezávání zubů                   Jazyk a slinné žlázy  Lebka splanchnokranium                                                         Lebka jako celek                                                         Opravný test – svaly končetin
4.12. – 10.12. Hltan a branchiogenní orgány    Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo Dutina ústní, slinné žlázy, hltan                                                                              Test – lebka
11.12. – 17.12. Játra a slinivka břišní          Břišní dutina, situs viscerum  Rozčlenění dýchací soustavy Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo                   Játra a slinivka břišní, Situs viscerum     Opravný test – lebka                                                                                                                                                         
18.12. – 24.12. Dutina nosní, hrtan, průdušnice a průdušky Horní cesty dýchací, hrtan,průdušnice průdušky
3.1. – 7.1. Plíce a plicní segmenty  Poplicnice a pohrudnice  Plíce a pleurální dutina  
8.1. - 14. 1. Močové ústrojí, ledviny a vývodné cesty Test – gastrointestinální trakt, zápočty                            
Kontroly znalostí jsou zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2016/2017 LF UK v Plzni nebo na http://ovavt.lfp.cuni.cz/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=8161.                                               
V Plzni 25. 9. 2017    doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
  vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni
Sylabus
přednášek a praktických cvičení v letním semestru
Týden Přednášky Praktická cvičení
20. 2. - 24. 2. Pohlavní ústrojí Močové ústrojí
Test - Dýchací systém
27. 2. - 3.3. Cévní soustava obecně,stavba srdce Pohlavní systém muže a ženy Opravný test - Dýchací systém
6. 3. - 10. 3.  Aorta, přehled tepen Srdce - zevní popis, dutiny, perikard, RTG, cévy srdeční
13. 3. - 17. 3. Přehled žil Tepny hlavy, krku a hrudníku               Test - Urogenitální systém
20. 3. - 24. 3. Slezina, mízní systém Tepny břicha a pánve                            Opravný test - Urogenitální systém
27. 3. - 31. 3. Periferní nervová soustava-rozčlenění, přehled míšních nervů, Nervi craniales I-II Vv. cavae, v. portae, slezina                               Portokavální a kavokavální anastomózy                 
3. 4. - 7. 4. Nervi craniales - III-X Stavba míšního nervu                            Míšní nervy I.část                                            Test - srdce a  tepny
10. 4. - 14. 4. Nervi craniales XI-XII        Autonomní nervy Míšní nervy II.část                          Opravný test - srdce a tepny
17. 4. - 21. 4. CNS-rozčlenění, mícha hřbetní Mozkové nervy I - VI                               Test - žilní a lymfatický systém
24. 4. - 28. 4. Mozkový kmen - 1. část  Mozkové nervy VII - XII                          Opravný test - žilní a lymfatický systém
1. 5. - 5. 5. Mozkový kmen - 2. část, Diencephalon Autonomní nervový systém;
Mícha hřbetní
Test -PNS
 8. 5. - 12. 5. Telencephalon Mozkový kmen, Diencephalon,
Obaly a cévy CNS, Komorový systém
Opravný test - PNS
15. 5. - 19. 5.  Mozkové komory, obaly a cévní zásobení CNS, nervové dráhy I.část Řezy mozkem
22. 5. - 26. 5.  Nervové dráhy II. část Test - CNS                                 Udělování zápočtů
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2015/2016 Lékařské fakulty UK v Plzni.     
V Plzni 25. 2. 2017   doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.                vedoucí anatomického ústavu                              LF UK v Plzni
Poslední úprava: Petrášek Michal, PhDr., Ph.D. (16.11.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK