PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Kurz racionálního čtení - DV01122
Anglický název: OS - Rational reading course
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 35 (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Anotace
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)
Cílem předmětu je upozornit studenty na různé styly čtení (mj. podporuje prakticky akademické čtení) a realizovat tuto výuku praktickým intenzivním kurzem tzv. rychlého čtení. Kurz je veden formou tzv. blended learning (kombinace frontální výuky a online výuky). Student se seznámí s problémem kvantitativního nárůstu informací a řešení informační krize v širších souvislostech. Studentovi jsou představeny teorie čtení a způsoby čtení. A následně je student testován v rámci výukového online prostředí, prochází interaktivní cvičení posilující zrakové rozpětí, snižující počet fixací na řádku, ale také posilující pozornost a její složky (např. koncentraci pozornosti).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Splnění jednotlivých lekcí; Splnění dílčích úkolů lekcí; Zpracování reflexe kurzu

Literatura
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

DYSON, M. C. How physical text layout affects reading from screen. Behaviour & Information Technology. 2004, vol. 23, no. 6, p. 377-393. ISSN 0144-929X.

HÖRNER, Gerhard. 2007. Rychlé čtení : čtěte rychle a efektivně. Brno : Computer Press, 2007. 82 s. ISBN 978-80-251-1776-7.

JOŠT, Jiří. 2009. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Praha : Fortuna, c2009. 173 s. ISBN 978-80-7373-055-0.

MISTRÍK, Jozef. 1980. Rýchle čítanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 116 s.

PAPÍK, Richard. 1992. Naučte se číst! Praha : Grada, 1992. 181 s. ISBN 80-85424-93-2.

RICHAUDEAU, François; GAQUELIN M.; GAQUELIN F. 1984. La methóde complète : Lecture rapide Richaudeau. Paris : Retz, c1984. 351 s. ISBN 2-7256-0012-X

SHENK, D. Data smog : surviving the information glut. San Francisco : Harper Edge, 1997. 250 s. 0-06-018701-8

ZIELKE, Wolfgang. 1988. Jak číst rychleji a lépe. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1988. 168 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Stanislava Palowska (14.09.2021)

Předmět není zakončen zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Jan Kovář (11.09.2022)

Kurz je veden formou tzv. blended learning (kombinace frontální výuky a online výuky). Kurz odpovídá 25-30 hodinám kombinace přednášek a cvičení.

• Kvantitativní nárůst informací, řešení informační krize v širších souvislostech.

• Teorie a praxe tzv. informačního jádra.

• Základní terminologie.

• Rychlost čtení a její měření.

• Efektivní práce s informacemi v kontextu procesů čtení.

• Teorie a praxe tzv. informačního jádra.

• Küpfmüllerovo schéma.

• Didaktika čtení. Didaktika rychlého čtení.

• Poruchy čtení a učení.

• Historie rychlého čtení (vztah k dalším oborům).

• Školy rychlého čtení (anglo-americká, německá, ruská, francouzská, litevská aj.)

• Viitaniemiho model procesu čtení a jeho aplikace.

• Čtení jako integrovaný výkon zaměřený na formu a obsah.

• Model „all-or-none“ (Broadbentovo schéma).

• Redundance obsahová, znaková a její výhody a nevýhody.

• Vokalizace a subvokalizace.

• Kybernetický model čtení.

• Čtení a psychické procesy (paměť, pozornost, motivace).

• Kritické čtení, kreativní čtení a metody jejich cvičení.

• Metoda SQ3R, Robinsonova metoda.

• Orientační čtení, kurzorické čtení, selektivní čtení a jejich aplikace.

• Typografie a její vliv na čtení.

• Testy a způsoby hodnocení.

• Cvičení na rozšíření zrakového rozpětí.

• Cvičení na snížení počtu fixací na řádku.

• Odstraňování tzv. vědomých regresí, cvičení.

• Cvičení s praktickými texty (noviny, časopisy).

• Nácvik metody tzv. svislého čtení.

• Konceptuální mapy, sémantické mapy, myšlenkové mapy a jejich aplikace v procesu čtení.

• Informační prameny a elektronické informační zdroje a výběr dokumentů pro čtení a studium.

• Rešeršní metody v kontextu čtenářských strategií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK