PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Kurz racionálního čtení a osobní práce s informacemi - DV01106
Anglický název: OS
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (18)
letní:neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: 12
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (12.09.2016)
Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre- a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel, R Project, formou ukázek i StatSoft Statistica. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním statistickým software - R Project a Statsoft Statistica. K práci v software R Project či Statsoft Statistica nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programy bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Marie Havlová (15.09.2016)

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu:

  • schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný
  • schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu
  • porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice
  • schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená)
  • osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem
  • použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze
  • základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Literatura
Poslední úprava: Marie Havlová (15.09.2016)

Literatura (výběrově a v historickém kontextu víceoborového záběru tématu):

ANDROSJUK, V. G. O nekatorych individualno-psichologičeskich osobennostjach ponimanija teksta. Naučno-Techničeskaja Informacija. 1981, ser. 2, č. 5, s. 1-4. ISSN 0548-0019.

DILLON, A.; MACKNIGHT, C.; RICHARDSON, J. Reading from paper versus reading from screen. Computer Journal. 1988, vol. 31, no. 5, s. 457-464. ISSN 0010-4620.

DYSON, M. C. How physical text layout affects reading from screen. Behaviour & Information Technology. 2004, vol. 23, no. 6, p. 377-393. ISSN 0144-929X.

PAPÍK, R. Naučte se číst! Praha : Grada, 1992. s. 181. ISBN 80-85424-93-2.

PAPÍK, R. Metody rychlého čtení jako nástroj osobní ekologie. In Information ecology and libraries : proceedings of the International conference organized on the occasion of the 90th anniversary of the establishment of the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 99-109. ISBN 978-80-223-3087-9.

SHENK, D. Data smog : surviving the information glut. San Francisco : Harper Edge, 1997. 250 s. 0-06-018701-8

WRIGHT, P.; LICKORISH, A. Proof-reading texts on screen and paper. Behaviour and Information Technology. 1983, vol. 2, no. 3, s. 227-235. ISSN 0144-929X.

ZIELKE, W. Jak číst rychleji a lépe. 2. vyd. Praha : Svoboda 1988. 168 s.

ZWINGER, Michal; HUDEČEK, Michal; KREJČÍ, Jana; PAPÍK, Richard. Rozečti.se – online výuka rychlého čtení. ITlib : informačné technológie a knižnice [online]. 2013, č. 2 [cit. 2014-05-10]. Dostupný z WWW: < http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/rozecti.se-online-vyuka-rychleho-cteni.html?page_id=2476>. ISSN 1336-0779

Sylabus
Poslední úprava: Marie Havlová (15.09.2016)

(Poznámka: od roku 1991 do roku 2016 byl akreditován ve formě předmětu povinného na ÚISK FF UK pro 1. ročník studia magisterského studia, později 1. ročník bakalářského stupně, pro jiné obory a fakulty sloužil jako předmět výběrový)

KURZ RACIONÁLNÍHO ČTENÍ A OSOBNÍ PRÁCE S INFORMACEMI

Vyučující:

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.,

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Metoda vedení výuky:

Kurz je veden formami tzv. blended learning (kombinace frontální výuky a online výuky), a to ve dvou čtyřhodinových soustředěních / lekcích a v intenzivní online výuce s využitím http://www.rozectise.cz. Odstup mezi začátkem a koncem kurzu je optimální přibližně jeden až dva měsíce. Kurz odpovídá 20 hodinám poměrně náročné kombinace výuky a cvičení.

Tematický obsah kurzu / volitelného předmětu:

• Kvantitativní nárůst informací, řešení informační krize v širších souvislostech.

• Teorie a praxe tzv. informačního jádra.

• Základní terminologie

• Rychlost čtení a její měření.

• Efektivní práce s informacemi v kontextu procesů čtení.

• Teorie a praxe tzv. informačního jádra.

• Küpfmüllerovo schéma.

• Didaktika čtení. Didaktika rychlého čtení.

• Poruchy čtení a učení.

• Historie rychlého čtení (vztah k dalším oborům).

• Školy rychlého čtení (anglo-americká, německá, ruská, francouzská, litevská aj.)

• Viitaniemiho model procesu čtení a jeho aplikace.

• Čtení jako integrovaný výkon zaměřený na formu a obsah.

• Model „all-or-none“ (Broadbentovo schéma).

• Redundance obsahová, znaková a její výhody a nevýhody.

• Vokalizace a subvokalizace.

• Kybernetický model čtení.

• Čtení a psychické procesy (paměť, pozornost, motivace).

• Kritické čtení, kreativní čtení a metody jejich cvičení.

• Metoda SQ3R, Robinsonova metoda.

• Orientační čtení, kurzorické čtení, selektivní čtení a jejich aplikace.

• Typografie a její vliv na čtení.

• Testy a způsoby hodnocení.

• Cvičení na rozšíření zrakového rozpětí.

• Cvičení na snížení počtu fixací na řádku.

• Odstraňování tzv. vědomých regresí, cvičení.

• Cvičení s praktickými texty (noviny, časopisy).

• Nácvik metody tzv. svislého čtení.

• Konceptuální mapy, sémantické mapy, myšlenkové mapy a jejich aplikace v procesu čtení.

• Informační prameny a elektronické informační zdroje a výběr dokumentů pro čtení a studium.

• Rešeršní metody v kontextu čtenářských strategií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK