PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Lékařská statistika 2 - DV01067
Anglický název: OS - Medical statistic 2
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/20, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Zuzana Dobiašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PROCH (27.09.2015)
Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre- a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel, R Project, formou ukázek i StatSoft Statistica. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním statistickým software - R Project a Statsoft Statistica. K práci v software R Project či Statsoft Statistica nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programy bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PROCH (27.09.2015)

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu:

 • schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný
 • schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu
 • porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice
 • schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená)
 • osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem
 • použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze
 • základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Sylabus
Poslední úprava: Marie Havlová (04.10.2015)

Volitelný předmět pro 2. a vyšší ročník.

Kurz navazuje na volitelný předmět Lékařská statistika 1. Absolvování předmětu Lékařská statistika 1 v tomto roce, resp. předmětu Lékařská statistika během předchozích let se předpokládá, ale není nezbytnou podmínkou. Každý z předmětů má svůj vlastní zápočet. Základní principy předmětu Lékařská statistika (1) budou během první lekce zopakovány. Celkové zaměření předmětu Lékařská statistika 2 bude na mnohorozměrné metody. Oproti předmětu Lékařská statistika (1) bude posílena matematická stránka statistiky (úroveň prvního semestru vysoké školy přírodovědného či technického směru), vazba na jazyk R, aplikovatelnost do publikací. Přednášky i cvičení budou probíhat v počítačové učebně s využitím jazyka R, MS Excel bude v tomto kurzu vnímán jen jako "kontejner" pro ukládání a sdílení dat. Předchozí zkušenost s kterýmkoliv programovacím jazykem bude výhodou, ale není nezbytně nutná. Pro splnění předpokládaných cílů by měl být díky vyčlenění partií o mnohorozměrných metodách z původního kurzu dostatek času.

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu:

 • upevnění poznatků z předmětu Lékařská statistika (1)
 • seznámení s vysoce užitečnou vícerozměrnou statistikou, běžně používanou v publikacích
 • seznámení s mocným statistickým nástrojem - jazykem R
 • heuristika ke psaní statě "Statistical Method and Analysis" do publikací, citování statistických metod
 • osvojení základní anglické terminologie ve statistice

Sylabus (podrobněji na http://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vyuka-studentu/cvolitelne-predmety):

1. Repetitorium deskriptivní statistiky a jednorozměrných statistických metod, především klasického testování hypotéz.

(přednáška + cvičení)

2. Jednoduchá a vícerozměrná lineární regrese, mnohorozměrná analýza rozptylu a analýza kovariance

(přednáška + cvičení)

3. Různé modely mnohorozměrné lineární regrese, logistická regrese, poissonovská regrese, analýza přežívání

(přednáška + cvičení)

4. Zobecněné lineární modely, lineární smíšené modely, generalized estimating equations

(přednáška + cvičení)

5. Úvod do "machine leasing", analýza principálních komponent, singular value decomposition, shluková analýza, statistika v publikacích prakticky

(přednáška + cvičení)

6. Další témata volně dle přání či potřeb studentů, resp. prakticky a problémově laděná (case-based) cvičení volená dle pedagoga

(přednášky + cvičení)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK