PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - EKG od patofyziologie po klinickou interpretaci - DV01064
Anglický název: OS - ECG from pathophysiology to clinical interpretation
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 32 (32)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu

80% účast na výuce.

V případě absencí z omluvitelných důvodů probíhá náhrada samostudiem přednášek a interpretací EKG při zápočtu. Požadována je 50% účast na výuce. Lze počítat „poloviční“ absence v případě neúčasti na části přednášky nebo praktik.

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
Literatura

Materiály ke studiu na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10769

Poslední úprava: Doul Jan, MUDr., Ph.D. (02.10.2023)
Požadavky ke zkoušce

Předmět ukončen zápočtem bez zkoušky.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (11.09.2020)
Sylabus

Výuka probíhá formou přednášek s následným popisem konkrétních EKG křivek studenty.

Popis EKG:

Základy elektrokardiografie – vznik výchylky na EKG, EKG svody

Postup popisu EKG křivky – rytmus, akce – pravidelná, nepravidelná, frekvence, elektrická osa srdeční, přechodová zóna

Vznik jednotlivých vln a kmitů na EKG - vlna P, interval PQ, QRS kompex, ST úsek, vlna T, vlna U, interval QT a QTc

Dextrokardie, dextropozice srdce, záměny svodů

Projevy chorob na EKG:

Ischemické změny – elevace/deprese ST (Paardeho vlna), inverze T, kmity Q, malý nárůst voltáže kmitů R, vývoj ischemických změn v čase, lokalizace infarktu dle EKG

Hypertrofie levé komory, hypertrofie pravé komory, EKG nálezy u plicní embolie

Perikarditida, perikardiální výpotek a tamponáda, myxedém a jiné příčiny nízké voltáže Hypotermie, kardiostimulace, pediatrické EKG

Hyperkalemie a hypokalemie, hyperkalcémie a hypokalcémie, digoxin

Arytmie:

Převodní systém, akční potenciál myokardu a převodního systému, sinusová arytmie

Mechanizmy vzniku arytmií – reentry, ektopická tvorba, následná depolarizace, blokády

Patologické zdroje rytmu – ektopický síňový, nodální, komorový

SV tachykardie – sinusová, síňová, multifokální síňová, fibrilace síní, flutter síní, AVNRT

Extrasystoly, Lownova klasifikace extrasystol, R na T fenomén

Komorová tachykardie, fibrilace komor, asystolie, bezpulzní elektrická aktivita

Syndrom dlouhého QT intervalu a torsades de pointes

AV blokády – I st., Mobitz I (Wenkebach) a II, III st., SA blokády, sick sinus syndrome

BPRT; kompletní, inkompletní; BLRT – normální obraz, hemibloky

WPW syndrom a LGL syndrom

Principy léčby arytmií

Diferenciální diagnostika:

Elevace ST

Akutní infarkt myokard u blokády levého a pravého Tawarova raménka

Kmit Q

Malý nárůst voltáže v hrudních svodech

Dominatní kmit R ve V1

Tachykardie: štíhlý vs široký kompex QRS; pravidelná vs nepravidelná

Základní nálezy na pediatrickém EKG

Praktika:

12 svodové EKG

Aplysia Cardiovascular Lab – model vlivu arytmií na cirkulaci

Kardiopulmonální resuscitace z hlediska arytmií

Ergometrie

Poslední úprava: Kovář Jan (11.09.2022)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aDV01064x01Pá 24.11.2023 14:30 - 19:30 seminář Popis EKG MUDr. Jan Doul, Ph.D. B 109
Pá 01.12.2023 14:30 - 19:30 seminář Projevy chorob na EKG MUDr. Jan Doul, Ph.D. B 109
Pá 08.12.2023 14:30 - 19:30 seminář Arytmie MUDr. Jan Doul, Ph.D. B 109
Pá 15.12.2023 14:30 - 19:30 seminář EKG - dif. dg.  MUDr. Jan Doul, Ph.D. B 109
Pá 05.01.2024 14:30 - 19:30 praktická cvičení Praktika MUDr. Jan Doul, Ph.D. B 109, B 215, B 217
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK