PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová kineziologie - DS021
Anglický název: Developmental kinesiology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Anotace
• Fyziologická ontogeneze, vývojové milníky v prvním roce života, posturální aktivita, primitivní reflexologie, polohové reakce • Kineziologický obsah posturálně lokomoční funkce v jednotlivých fázích vývoje, funkce stabilizační, nákročná, úchopová, opěrná. • Homologní, ipsilaterální a kontralaterální motorické vzory. • Kineziologie otevřeného a uzavřeného kinematického řetězce v rámci vývojových vzorů • Senzomotorická a psychomotorická integrace ve vývoji • Základy vývojové diagnostiky u kojence v prvním roce života, abnormální spontánní motorika, posturální reakce a reflexy, význam polohové reflexologie pro vývojovou diagnostiku. • Pohybové projevy centrální koordinační poruchy, typy a stupně dětské mozkové obrny, lokomoční stádia, retardační kvocient • Vývojová dyspraxie – diagnostika, standardní testovací škály a baterie, projevy v předškolním a školním věku, dospívání, terapeutické možnosti. • Anatomicko-kineziologické souvislosti ve vývoji • Možnosti objektivizace stupně a kvality posturálně-lokomočního vývoje. Hodnocení efektu funkční terapie v dětském věku • Možnosti a trendy výzkumu v oblasti vývojové kineziologie.
Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.10.2019)
Literatura

Základní studijní literatura - povinná:

1. KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80- 7262-657-1.

2. KRAUS, Josef a kol. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 344 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-247- 1018-8.

3. VOJTA, Václav a PETERS, Annegret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická

ontogeneze. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X.

4. VOJTA, Václav a PETERS, Annegret. Das Vojta-Prinzip: Muskelspiele in Reflexfortbewegung und motorischer Ontogenese. 1., korrigierter Nacdruck der 2. Aufl. Berlin: Springer, 1996, ©2001. xvii, 202 s. ISBN 3-540- 60576-2.

5. TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 237 s. ISBN 80-247-1296-2.

6. SKALIČKOVÁ-KOVÁČIKOVÁ, Věra. Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty. První vydání. Olomouc: RL-CORPUS, s.r.o, 2017. 223 stran. ISBN 978-80-270-2292-2.

7. RAINE, Sue, MEADOWS, Linzi, LYNCH-ELLERINGTON, Mary. Bobath Concept. Theory a Clinical Practice in Neurological Rehabilitation. John Wiley and Sons. Ltd 2009. ISBN 9781405170413

Základní studijní literatura - doporučená:

1. ALEXANDER, Michael A, MATTHEWS, Dennis J. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practices, Fourth Edition 4th Edition.Demos Medical. New York. 2010. ISBN-13: 978-1933864372.

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK