VP - Zpracování dat z ošetřovatelského výzkumu a jejich analýza - D2905014
Anglický název: Processing data from a nursing research and its analysing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Prerekvizity : D2903006, D2903138
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko – praktický. Probíhá formou seminářů a praktických cvičení s využitím výpočetní techniky. V rámci předmětu se studenti seznámí s metodami zpracování dat z ošetřovatelských výzkumů, naučí se používat základní statistické metody a podmínky pro jejich použití a naučí se správně interpretovat výsledky základních statistických analýz.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Cíl předmětu
Cíle – absolvováním předmětu bude student znát / umět:

 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím MS Excel;
 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím programu STATISTICA CZ 12;
 • použít základní statistické metody v rámci zpracování bakalářské práce;
 • vyjmenovat podmínky pro použití základních statistických metod;
 • správně interpretovat výsledky základních statistických analýz.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Samostatná příprava z doporučené studijní literatury bude průběžné kontrolována při jednotlivých konzultacích.

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a vypracování akceptovatelné seminární práce.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literatura
Základní studijní literatura:

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4

LAURENČÍK, Marek. Excel 2016: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. První vydání. Praha: Grada, 2017. 144 stran. Průvodce. ISBN 978-80-271-0477-2.

LAURENČÍK, Marek. Excel - pokročilé nástroje: funkce, marka, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. První vydání. Praha: Grada, 2016. 224 stran. Průvodce. ISBN 978-80-247-5570-0.

Elektronická verze statistiky: http://www.statsoft.cz/podpora/elektronicka-ucebnice-statistiky/

Statistický slovník pojmů: http://www.statsoft.cz/slovnik/pojmy.php

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a vypracování akceptovatelné seminární práce, ve které student prokáže schopnost zpracovat data z ošetřovatelského výzkumu do tabulek četností, kontingenčních tabulek a grafů a dále prokáže schopnost korektního použití a interpretace statistických metod pro zjištění charakteristiky polohy a variability dat a schopnost statisticky posoudit nominální, ordinální a metrická data s využitím programu STATISTICA CZ 12. K tomu lze využít data z kvantitativního výzkumu realizovaného v rámci zadané bakalářské práce nebo cvičná data.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Sylabus
Obsahové zaměření seminářů / praktických cvičení:

Zpracování dat

 • metody zpracování dat v ošetřovatelských výzkumech s využitím MS Excel: sestavování tabulek četností, grafické metody zobrazování dat;
 • práce s databázemi a s kontingenčními tabulkami v MS – Excel;
 • sestavování kontingenčních tabulek v programu STATISTICA CZ 12.

Statistické zpracování dat

 • charakteristiky polohy (s využitím MS Excel a programu STATISTICA CZ 12);
 • charakteristiky variability (s využitím MS Excel a programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu nominálních dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu ordinálních dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12);
 • statistické metody pro analýzu metrických dat (s využitím programu STATISTICA CZ 12).

Podmínky pro použití základních statistických metod

Interpretace výsledků statistických analýz

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)