PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o dítě v chirurgických oborech II - D2904015
Anglický název: Nursing Care of patients in surgery II
Zajišťuje: Klinika dětské chirurgie (13-381)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:16/16, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Prerekvizity : D29010001, D29010002, D29010003, D29020007, D29020008, D29020009, D2904002
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. Základy anestezie jsou zařazeny do předmětu Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů (3. roč.). Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Přednášky: Základní principy léčení chirurgických nemocných. Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické). Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci. Hlavní symptomy náhlých příhod břišních. Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin, zejména břicha. Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu. Základy diagnostiky a ošetření poranění hrudníku. Základní principy operační léčby onemocnění srdce a cév. Základy traumatologie – rozdělení úrazů, terminologie, principy ošetření luxací a zlomenin. Základy urologie v dospělém věku. Základy neurochirurgie v dětském a v dospělém věku. Nejčastější chirurgická a urologická onemocnění u dětí. Dětská traumatologie (orgány a skelet) a popáleniny. Operace gastrointestinálního traktu u dětí (akutní příhody břišní, vrozené vady). Přehled hrudní chirurgie a onkochirurgie u dětí. Semináře: Obecné zásady chirurgické péče v pediatrii a v dospělosti. Ošetřovatelské zhodnocení stavu chirurgického dětského a dospělého pacienta. Předoperační a pooperační péče, specifika u dětí a dospělých. Péče o rány, ošetřování drénů. Ošetřovatelský proces u nemocného s operací břicha (úrazy, hernie, ileus, apendicitis). Ošetřovatelský proces u nemocného s operací gastrointestinálního traktu. Ošetřovatelský proces u nemocného s operací jater, žlučníku a žlučových cest. Ošetřovatelský proces u nemocného s operací pankreatu a ERCP. Ošetřovatelský proces u nemocného po hrudních výkonech. Ošetřovatelský proces u nemocného s kardiochirurgickou operací. Ošetřovatelský proces u nemocného s operací ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů. Ošetřovatelský proces u nemocného se spinální neurochirurgickou operací. Ošetřovatelský proces u nemocných se zlomeninami. Ošetřovatelský proces u nemocného s plastickou operací. Ošetřovatelský proces u popáleného pacienta.
Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Seznámit studenty s problematikou práce v chirurgických oborech v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout metody posuzování stavu nemocného v pooperačním období v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Naučit zásadám předoperační a pooperační péče o nemocné v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout specifické dovednosti a zásady aseptického způsobu práce v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Umět poskytovat základní a speciální ošetřovatelskou péči o nemocné formou ošetřovatelského procesu v oblasti dětské i dospělé chirurgie.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

80 % účast na kontaktní výuce + ústní zkouška

Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Literatura
Základní studijní literatura:
Hájek, M. Chirurgie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, ISBN 80-7169-108-9

Lawrencew,W. et al. Současná chirurgická diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996

Šnajdauf, J., Cvachovec, K., Trč, T. et al. Dětská traumatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-152-1

Zeman M. et al. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-260-9

Šnajdauf, J., Škába, R. et al. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2005 ISBN 80-7262-329-X (Galén), ISBN 80-246-1084-1 (Karolinum)

Pafko, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2008, ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum)

Hoch J., Leffler J. Speciální chirurgie. 3. rozšířené vydání, Praha: Maxdorf - Jessenius, 2010 (v tisku)

Další odborná literatura:
Zeman, M. et al. Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha: Grada, 2000, ISBN 80-7169-705-2

Sedlářová, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1613-8

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
Požadavky ke zkoušce
ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY
1) Co je stomie – nemoci vedoucí k založení stomie, stomie na zažívacím traktu, na močovém ústrojí, na dýchacím ústrojí. Psychologické aspekty u dětských stomiků a věková specifika, Charta práv stomiků, ILCO klub.

2) Typy stomií podle konstrukce – stomie derivační a výživové. Stomické pomůcky a jejich aplikace – jednodílný systém, dvojdílný systém, čistící a ochranné prostředky.

3) Typy cévních přístupů, ošetřovatelská péče o CŽK a další invazivní vstupy.

4) Definice bolesti, typologie a parametry bolesti, poučení pacientů, doprovodů pacientů o sledování bolesti.

5) Hodnotící škály bolesti, kritéria pro jejich použití v péči o dětského pacienta, dokumentace monitorování bolesti.

6) Metody, postupy vedoucí ke snížení a předcházení pocitu bolesti v ambulantní a lůžkové péči o pacienta, faktory ovlivňující vnímání bolesti.

7) Předooperační příprava pacienta – specifika přípravy u dětského pacienta; hodnocení ASA; premedikace – rozdělení, význam; antibiotická profylaxe.

8) Ošetřovatelská péče o dětského pacienta v bezprostřední pooperační době – transport z operačního sálu, poloha pacienta, péče o operační ránu, sledování fyziologických funkcí, zásady podávání kyslíku.

9) Nejčastěji používané zdravotnické přístroje na standardním oddělení a JIP oddělení – zásady správného použití přístroje v dětském věku, hodnoty fyziologických funkcí v různých věkových kategoriích.

10) Nejčastější chirurgická onemocnění v dětském věku, kýly, onemocnění předkožky, náhlé příhody břišní a apendicitida. Diagnostika, klinický obraz a základní typy operací.

11) Poranění hrudníku a břicha u dětí, otevřená a uzavřená poranění, pneumothorax, vnitřní krvácení. První pomoc. Základní diagnostika. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o děti s poraněním, sledování životních funkcí.

12) Nejčastější chirurgické vrozené vady a zvláštnosti ošetřovatelské péče o novorozence v perioperační době, enterální a parenterální výživa.

13) Nejčastější nádory u dětí. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o děti s nádorovým onemocněním.

14) Dětské popáleniny, první pomoc a základy ošetření. Zvláštnosti ošetřovatelské péče o děti s popáleninami.

15) Ošetřovatelská péče o děti s otorinolaryngologickým a stomatochirurgickým onemocněním. Zánětlivá onemocnění, cizí tělesa, poranění obličeje.

16) Etiologie a charakteristika poranění končetin u dětí - distorse, luxace kloubů, zlomeniny, klinický obraz.

17) Diagnostika poranění pohybového aparátu, dělení zlomenin.

18) Základy první pomoci u dětských končetinových poranění.

19) Léčebné postupy u dětských končetinových poranění - konzervativní,

operační řešení.

20) Ošetřovatelská péče o dětské pacienty, základy rehabilitační péče po

operaci.

21) Dětská anestezie a perioperační péče, léčba bolesti po operacích.

22) Dětská neurochirurgie, nejčastější onemocnění, poranění hlavy, komoce, kontuze, nitrolební krvácení, poranění krku a pateře. Diagnostika a klinický obraz. Léčebný postup a zvláštnosti ošetřovatelské péče v dětské neurochirurgii.

23) Dětská kardiochirurgie, nejčastější onemocnění, zvláštnosti ošetřovatelské péče v dětské kardiochirurgii.

24) Ošetřovatelská péče na urgentním příjmu a LSPP.

25) Urgentní medicína a šokové stavy, nejčastější onemocnění a zvláštnosti ošetřovatelské péče na JIP, ARK u dětí.

Poslední úprava: Škarvanová Lucie (12.04.2022)
Sylabus
Přednášky

A) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dospělém věku:

 • Základní principy léčení chirurgických nemocných.
 • Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické).
 • Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci.
 • Hlavní symptomy náhlých příhod břišních.
 • Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin, zejména břicha.
 • Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu.
 • Základy diagnostiky a ošetření poranění hrudníku.
 • Základní principy operační léčby onemocnění srdce a cév.
 • Základy traumatologie - rozdělení úrazů, terminologie, principy ošetření luxací a zlomenin.
 • Základy urologie v dospělém věku.
 • Základy neurochirurgie v dětském a v dospělém věku.

B) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dětském věku:

 • Nejčastější chirurgická a urologická onemocnění u dětí.
 • Dětská traumatologie (orgány a skelet) a popáleniny.
 • Operace gastrointestinálního traktu u dětí (akutní příhody břišní, vrozené vady).
 • Přehled hrudní chirurgie a onkochirurgie u dětí.

Semináře:
 • Obecné zásady chirurgické péče v pediatrii a v dospělosti.
 • Ošetřovatelské zhodnocení stavu chirurgického dětského a dospělého pacienta.
 • Předoperační a pooperační péče, specifika u dětí a dospělých.
 • Péče o rány, ošetřování drénů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací břicha (úrazy, hernie, ileus, apendicitis).
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací gastrointestinálního traktu.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací jater, žlučníku a žlučových cest.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací pankreatu a ERCP.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného po hrudních výkonech.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s kardiochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného se spinální neurochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocných se zlomeninami.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s plastickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u popáleného pacienta.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK