PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie - D29020007
Anglický název: Pathology
Zajišťuje: Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/4, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D2903009, D2905005, D2903012, D2903001, D2904007, D2903017, D29020030, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2904011, D2905007, D2905001, D2905009, D2905006, D2905008, D2904015, D2905012, D2903006
Anotace
Přednášky patologie probíhají v posluchárnách 2. LF UK a jsou jediným způsobem výuky patologie pro všechny obory bakalářského studia. Jejich cílem je uvést studenty do problematiky patologie a ozřejmit základní mechanismy lidských chorob s demonstrací na příkladech z praxe. Doplňují učební texty a upřesňují rozsah požadovaný ke zkoušce. Demonstrují schémata etiopatogeneze, morfologie i klinických nálezů onemocnění a vysvětlují základní terminologii.
Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
Cíl předmětu
Cíle:
  • Pochopit obor patologie jako součást diagnostických vyšetřovacích metod
  • Zvládnout základní lékařskou terminologii
  • Pochopit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj a případné komplikace

Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet za letní semestr

Uděluje se na konci letního semestru za účast na přednáškách. Tolerovat lze nanejvýš 1 omluvenou absenci. Studentům, kteří budou za semestr chybět 2x a více, bude udělení zápočtu konzultováno příslušným asistentem s přednostou ústavu a daný student bude v rámci zápočtu přezkoušen z přednášené látky za celý semestr. Stejný postup bude aplikován i v případě neomluvené absence.

Zkouška

Ke zkoušce se může zapsat každý, kdo má udělený zápočet za letní semestr. Zápis ke zkoušce bude probíhat ve dni nebo ve dnech určených přednostou ústavu. K jednotlivým termínům zkoušky se student zapisuje elektronicky v aplikaci SIS.

Zkouška samotná je písemná v podobě testu o 20 otázkách, pokrývajících rozsah obecné patologie. Každá otázka má 5 možností odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Doba na vypracování testu: 20 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku získá student 1 bod. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat minimálně 12 bodů.

Studenti, kteří neuspějí v daném akademickém roce u zkoušky, musejí při opakování předmětu v následujícím akademickém roce opakovat výuku v celém rozsahu, včetně opětovného splnění podmínek pro udělení nového zápočtu (uznávání zápočtu z neúspěšně absolvovaného předmětu v předchozím období není přípustné).

Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
Literatura

Doporučená literatura:

MAČÁK J., ed.: Patologie, Grada Publishing, a. s., 2004.

  • v rozsahu přednášené problematiky

  • v rozsahu doplňujících textů přednášek na webových stránkách Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM

Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Seznam zkouškových otázek

Úvod do oboru patologie - rozdělení oboru, metody vyšetření a technické zpracování.

Regresivní změny - nekróza, apoptóza.

Regresivní změny - gangréna, atrofie, příklady.

Regresivní změny - hypertrofie, hyperplazie, dysplazie, příklady.

Regresivní změny - steatóza, amyloidóza.

Srdeční selhání - pravého srdce, příčiny a projevy.

Srdeční selhání - levého srdce, příčiny a projevy.

Trombóza, embolie, metastáza, příklady.

Šok, DIC.

Nespecifický zánět - definice, projevy, typy zánětu, příklady.

Nespecifický zánět hnisavý.

Specifický zánět - tuberkulóza a syfilis.

Granulomatozní zánět.

Nádory - definice, názvosloví, rozdělení a biologické chování, příklady.

Nádory - epitelové, benigní, maligní.

Nádory - mesenchymové, benigní, maligní.

Nádory - neuroektodermové, germinální.

Nádory - benigní nádory, příklady.

Nádory - maligní nádory, generalizace, příklady.

Infekce - typy infekčních agens, přenos a šíření infekce.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a streptokokové infekce, příklady.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a stafylokokové infekce, příklady.

Infekce - virové infekce - obecně a příklady infekce viry, CMV, EBV.

Infekce - virové HPV, HIV (AIDS).

Autoimunní onemocnění, monoorgánové, systémové, příklady.

Reparace. Transplantace.

Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
Sylabus

Aktuální sylabus viz nástěnka SIS

Poslední úprava: Poděbradská Petra (20.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK