Příprava a odevzdání bakalářské práce - D1906013
Anglický název: Bachelor´s Thesis preparation and submission
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Prerekvizity : D1903006, D1903009, D1904009
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Cíl předmětu
Cíl:
  • zpracovat a odevzdat baklářskou práci.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínky pro udělení zápočtu:
  • odevzdání 2 výtisků bakalářské práce do stanoveného termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • odevzdání elektronické verze bakalářské práce do SISu ve stanoveném termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • soulad mezi tištěnou a elektroinickou verzí bakalářské práce.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Literatura

Studijní literatura souvisí s řešeným problémem v rámci bakalářské práce.

Literatura k metodice zpracování baklářské práce a literatura k metodologii výzkumu a zpracování dat je uvedena v sylabech předmětů:

Seminář k bakalářské práci;

Výzkum v ošetřovatelství;

Zpracování dat z ošetřovatelského výzkumu a jejich analýza.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je ukončen zápočtem.

Podmínky pro udělení zápočtu:
  • odevzdání 2 výtisků bakalářské práce do stanoveného termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • odevzdání elektronické verze bakalářské práce do SISu ve stanoveném termínu (zpravidla třetí středa v měsíci dubnu);
  • soulad mezi tištěnou a elektroinickou verzí bakalářské práce.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Sylabus

Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném Opatření děkana.

Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody).

Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry.

Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu.

Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta.

Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)