Informační systémy ve zdravotnictví - D1904009
Anglický název: Information technologies in health care
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Je prerekvizitou pro: D1905014, D1906013
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (11.12.2020)
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a on–line vyhledávání odborných databází. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a praktických cvičení: Informační zdroje v medicíně 1, 2 (Discovery, české zdroje) Informační zdroje v medicíně 3, 4 a Vyhledávání k tématu bakalářské práce Jak napsat vědeckou práci, formální úprava Pravidla citování, Citace PRO Práce s MS Word
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Cíle:
  • Získat teoretické znalosti práce s informacemi
  • Umět vyhledávat informace v odborných databázích - použití různých rešeršních strategií
  • Získat praktické zkušenosti se zpracováním odborného textu
  • Naučit se interpretovat empirická data
  • Naučit se správně citovat v odborném textu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Základní studijní literatura:
Kasal, P. , Svačina, Š. Lékařská informatika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 543 s. ISBN 80-7184-594-9

Kasal, P. , Svačina, Š. Internet a medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 224 s. ISBN 80-247-0119-7

NAJBRT, J. P. Informatika pro zdravotníky - praktická cvičení, speciální část {online}. Praha: UK 2. lékařská fakulta, 2002 Dostupné na: ftp://falabella.lf2.cuni.cz/medinfor2/texts/specialni%20cast/Prirucka_specialni.pdf

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Další materiály jsou dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6782

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (16.07.2020)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
  • Informační zdroje v medicíně
  • Vyhledávání informací k tématu bakalářské práce
  • Jak napsat vědeckou práci
  • Referenční manažer - CitacePRO. Práce v textovém editoru MS Word