PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o seniory - D1904006
Anglický název: Nursing Care for seniors
Zajišťuje: Geriatrická interní klinika (13-346)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Prerekvizity : D19010001, D19010002, D19010003, D19020007, D19020008, D19020009
Je prerekvizitou pro: D1905005, D1905004
Anotace
Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů / praktických cvičení: Úvod do geriatrie - demografie, stáří, hodnocení stáří, geriatrie - gerontologie, současné trendy v prodlužování života Morbidita, mortalita, nejčastější onemocnění u seniorů, zásady geriatrické péče, rizikové skupiny seniorů Aktivní stárnutí- zdravé stáří, prevence obecně, sekundární a terciární péče s ohledem na seniory Organizace zdravotní a sociální péče - možnosti a potřeby seniorů, práva seniorů Klinické stavy poruchy vnímání, paměti, nálady Umírání – charta umírajících, role zdravotníka, možnosti duchovní podpory nejčastější ošetřovatelské diagnózy Ošetřovatelská péče nemocných s poruchami výživy a příjmem tekutin Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou dýchání, srdeční činnosti Ošetřovatelské péče o nemocného se sníženou hybností, imobilizační syndrom, pády Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou vyprazdňování Paliativní péče v geriatrii – terminální stavy
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (11.12.2020)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Pochopit souvislosti prodlužování lidského věku a potřebu společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům, zajištění kontinuity zdravotní a sociální péče
 • Porozumět odlišnostem péče o individuální potřeby seniorů v rámci systému primární, sekundární a terciární zdravotnické péče
 • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu seniora
 • Naučit se ošetřovatelské péči o seniora ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu
 • Naučit se cílené edukaci seniora, rodiny/osob, které o něj pečují

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Docházka, písemný test.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2020)
Literatura
Základní studijní literatura:
Topinková,E.: Geriatrie pro praktického lékaře. Praha: Grada Publishing,1995

Kalvach, Z.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů. Praha: UK, 1993

Pacovský, V.: Geriatrie, Praha: Scientia Medica, 1994

Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 96 s. ISBN 978-80-247-2170-5

Klevetová D., Dlabačová I. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 208 s. ISBN 978-80-247-2169-9

Haškovcová H.: České ošetřovatelství 10 - Manuálek sociální gerontologie

Ševčík P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, IDV Brno

Jedlička V. a kol.: Praktická gerontologie, IDV Brno

Holmerová, I., Jurašková, B., Zikmundová, K: Vybrané kapitoly z gerontologie, ČALS, 2003

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2020)
Požadavky ke zkoušce

1. Vysvětli faktory posuzování stavu výživy.

2. Uveď možné způsoby výživy.

3. Kdy se hodnotí populace jako stará, kolik musí mít obyvatel nad 65 let?

4. Co znamená v geriatrii 5I?

5. Co je dekubitus?

6. Vyjmenuj rizika vzniku dekubitů.

7. Jaká je prevence vzniku dekubitů?

8. Vyjmenuj druhy debredementu v péči o rány?

9. Jaký je normální krevní tlak u 80ti letého pacienta?

10. Co nepatří mezi příznaky geriatrické křehkosti?

11. Co je kontraundikací pro léčbu infarktu myokardu trmbolýzou?

12. Co nepatří k příznakům deliria?

13. Co nepatří k projevům ischemické choroby dolních končeti?

14. Vyjmenuj druhy inkontinence?

15. Co patří k rizikům imobility?

16. Význam pasivního cvičení?

17. Co je Bartelův test a jak se hodnotí?

18. Hodnocení bolesti u geriatrického pacienta.

19. Jaké jsou příčiny pádu?

20. Jaký je optimální příjem tekutin u geriatrického pacienta?

21. Co je paradoxní ischurie?

22. Co je dysfagie?

23. Jaké je riziko chronické léčby anti revmatika a kortikoidy u geriatrických pacientů?

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2020)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
 • Úvod do geriatrie - demografie, stáří, hodnocení stáří,geriatrie - gerontologie, současné trendy v prodlužování života
 • Morbidita, mortalita,nejčastější onemocnění u seniorů ,zásady geriatrické péče , rizikové skupiny seniorů
 • Aktivní stárnutí- zdravé stáří, prevence obecně, sekundární a terciární péče s ohledem na seniory
 • Organizace zdravotní a sociální péče - možnosti a potřeby seniorů, práva seniorů
 • Klinické stavy poruchy vnímání, paměti, nálady
 • Umírání - charta umírajících, role zdravotníka , možnosti duchovní podpory nejčastější ošetřovatelské diagnózy
 • Ošetřovatelská péče nemocných s poruchami výživy a příjmem tekutin
 • Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou dýchání, srdeční činnosti
 • Ošetřovatelské péče o nemocného se sníženou hybností , imobilizační syndrom , pády
 • Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou vyprazdňování
 • Paliativní péče v geriatrii - terminální stavy

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.07.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK