Seminář k bakalářské práci - D1903009
Anglický název: Seminary to Bachelor Thesis
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Prerekvizity : D19010001, D19010002, D19010014, D19020007, D19020008, D19020009
Je prerekvizitou pro: D1906013
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět poskytuje studentům praktické rady a informace o postupu při zpracování bakalářské práce. Navazuje na předmět Výzkum v ošetřovatelství. Studenti mohou konzultovat volbu tématu, vymezení výzkumného problému,zvolené metody výzkumu, zpracování získaných informací, vyhodnocení výsledků apod.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Pochopit základní postup při vypracování bakalářské práce.
 • Naučit se orientovat v bibliografické databázi.
 • Pochopit zásady dodržení proporcionality práce (část teoretická a empirická).
 • Posoudit a vybrat vhodné metody pro empirickou část práce.
 • Pochopit význam časového faktoru pro zpracování práce.
 • Naučit se postupu zpracování výsledků výzkumu.
 • Zvládnout diskusi a závěr práce.
 • Zvládnout konečnou úpravu celé práce před jejím odevzdáním.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Samostatná příprava z doporučené studijní literatury bude průběžné kontrolována při jednotlivých konzultacích.

Předmět je ukončen zápočtem:
Podmínkou udělení zápočtu bude 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky), předložení a obhájení záměru (tezí) bakalářské práce, zpracování a odevzdání akceptovatelného zadání baklaářské práce.

ZPŮSOB A PODMÍNKY UKONČENÍ PŘEDMĚTU (v zimním semestru ak. r. 2020/21):

Shora uvedené podmínky pro ukončení předmětu se nemění.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literatura
Základní studijní literatura:
HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. et al. Diplomové a závěrečné práce. vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 117 s. ISBN 80-244-0458-3

KOZLOVÁ, L., KUBELOVÁ, V. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. vyd. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta, 55 s. ISBN 978-80-7394-155-0

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, D., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. vyd. 1. (české) Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6

IVANOVOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 98 s. ISBN 80-244-0992-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. vyd. 1. Praha: Academia, 2000, 204 s., ISBN 80-200-0755-5

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. vyd. 1. Voznice: Leda spol. s r.o., 1999, 256 s. ISBN 80-85927-69-1

SPOUSTA, V. et al. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 158 s. ISBN 80-210-2387-2

BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3 (2004) poslední aktualizace 11.11. 2004. URL: .

BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.3 (2004) poslední aktualizace 11.11. 2004. URL: .

MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové práce na počítači. vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2000, 59 s. ISBN 80-7082-581-2

Opatření děkana ke zpracování a obhajobě bakalářských a diplomových prací na UK 2. LF, v platném znění

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky pro udělení zápočtu:
 • zpracování a obhajoba tezí bakalářské práce;
 • zpracování akceptovatelného zadání bakalářské práce.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Sylabus
Obsahové zaměření seminářů:
 • Význam a charakteristika bakalářské práce; volba tématu bakalářské práce, zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, zpracovatele a oponenta bakalářské práce.
 • Práce s literaturou, bibliografické databáze, rešerše, bibliografické citace, citační norma, citační etika.
 • Doporučený postup pro zpracování bakalářské práce, stanovení cíle (cílů) práce, pracovních hypotéz, eventuelně dílčích cílů práce, volba výzkumného vzorku, třídění získaného materiálu.
 • Struktura vlastní práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce při empirickém výzkumu a v případě prací historicko - srovnávacích a deskriptivních, formální náležitosti bakalářské práce.
 • Obhajoba bakalářské práce - příprava na obhajobu, průběh obhajoby.
 • Zpracování záměru (tezí) bakalářské práce a jejich obhájení.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)