PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - D19010011
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/2, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Student si osvojí základní znalosti zásad první pomoci při různých zdraví poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů / praktických cvičení: Přednášky: obecné zásady poskytování první pomoci, technická PP, polohování a transport; dušení, bezdeší, dušnost, zástava oběhu, poruchy vědomí; poranění teplem, chladem, chemickými látkami, poranění elektrickým proudem, tonutí a utonutí; překotný porod a akutní stavy v gynekologii, akutní stavy v dětském věku; poranění pohybového aparátu; poranění hlavy a mozku, poranění páteře a míchy; poranění hrudníku a břicha; obecné zásady poskytování první pomoci; vybavení pro poskytování první pomoci; neodkladná resuscitace; krvácení, šok, ošetřování lokálních ran a polytraumat, cizí tělesa; bolest na hrudi, náhlé příhody břišní, alergie; polohování a transport, hromadný výskyt raněných, integrovaný záchranný systém. Praktické cvičení: Praktické nácviky na pokročilých simulátorech v modelové učebně.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Nastudování teoretických znalostí a praktických dovedností pro poskytování první pomoci:
 • priority,
 • pořadí úkonů,
 • hodnocení stavu postižených osob,
 • komunikace,
 • KPR,
 • praktické postupy ošetřovatelské péče.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Individuální příprava studentů bude kontrolována průběžně při kontaktní výuce. Teoretické zvládnutí základních postupů první pomoci bude podmínkou pro praktická cvičení – nácvik v modelové učebně. Podmínkou pro ukončení předmětu bude úspěšné vyplnění zápočtového testu.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
Literatura
Základní studijní literatura:
Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. 74 s. ISBN 978-80-87729-22-9.

Standardy první pomoci. Kolektiv autorů. Praha: Český červený kříž, 2017. 84 s. ISBN: 978-80-87729-17-5.

STERN, Michael. Manuál kritických stavů: výukový materiál Aesculap Akademie. 1. vydání. Praha: B. Braun Medical s.r.o., 2016. 54 s. ISBN 978-80-260-9491-3.

MALÁ, Lucie a PEŘAN, David. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 978-80-7429-693-2.

PETRŽELA, Michal, Daniel. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 104 stran. ISBN 978-80-247-5556-4.

KLEMENTA, Bronislav a kol. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014. 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

ZVOLÁNEK, Rudolf, ZUCHOVÁ, Barbora a JARUŠEK, Vladimír. Řešení urgentních stavů v terénu včetně základní neodkladné resuscitace: textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, 2014. 43 s. Kurzy přednemocniční péče. ISBN 978-80-210-6807-0.

KELNAROVÁ Jarmila, TOUFAROVÁ,Jana, VÁŇOVÁ, Jana, ČÍKOVÁ, Zuzana. První pomoc I. Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada. 2012. 104 s. ISBN: 978-80-247-4199-4.

KELNAROVÁ Jarmila, TOUFAROVÁ,Jana, ČÍKOVÁ, Zuzana, MATĚJKOVÁ, EVA, VÁŇOVÁ, Jana. První pomoc II. Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada. 2013. 192 s. ISBN: 978-80-247-4200-7.

MÁLEK, J., DVOŘÁK, A., KNOR, J. První pomoc, studijní opora, 120 s., 3. LF UK, 2013, ISBN neuvedeno. Elektronický zdroj: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782.html

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
Požadavky ke zkoušce
Předmět je ukončen zápočtem:
 • podmínkou pro udělení zápočtu bude úspěšné vyplnění zápočtového testu.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
Sylabus
Obsahové zaměření:

Přednášek:

 • obecné zásady poskytování první pomoci, technická PP, polohování a transport
 • dušení, bezdeší, dušnost, zástava oběhu, poruchy vědomí
 • poranění teplem, chladem, chemickými látkami, poranění elektrickým proudem, tonutí a utonutí
 • překotný porod a akutní stavy v gynekologii, akutní stavy v dětském věku
 • poranění pohybového aparátu
 • poranění hlavy a mozku, poranění páteře a míchy
 • poranění hrudníku a břicha

Obsahové zaměření seminářů:

 • obecné zásady poskytování první pomoci
 • vybavení pro poskytování první pomoci
 • neodkladná resuscitace
 • krvácení, šok, ošetřování lokálních ran a polytraumat, cizí tělesa
 • bolest na hrudi, náhlé příhody břišní, alergie
 • polohování a transport, hromadný výskyt raněných, integrovaný záchranný systém

Výuka je spojena s praktickými nácviky na pokročilých simulátorech v modelové učebně.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (06.11.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK