Speciální pedagogika - D1703003
Anglický název: Special Pedagogics
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Lenka Petelíková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D1701006
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základy speciální pedagogiky. Předmět vychází ze základu historických souvislostí v péči o jedince s postižením, definuje jeho předmět, cíl, odbornou terminologii. Student získá hlubší poznatky z problematiky jednotlivých speciálně pedagogických disciplin s ohledem na problematiku osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením, s poruchou komunikačního systému, s kombinovaným – vícečetným postižením a s poruchami učení a chování. Stručná charakteristika předmětu: Předmět nabídne základní terminologická vymezení speciální pedagogiky, Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby. Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciální pedagogické péče. Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se zdravotním postižením. Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením. Nejdůležitější právní normy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením. Systém péče o seniory a hospicové hnutí ČR.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literatura

Povinná literatura:

KELNAROVÁ, Jarmila, MATĚJKOVÁ, Eva a VOJKOVSKÁ, Gabriela. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory.

První vydání. Praha: Galén, [2016]- , ©2016-. svazků. ISBN 978-80-7492-273-2.

POTMĚŠILOVÁ, Petra et al. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Praha: Parta, 2013. 186 s. ISBN

978-80-7320-179-1.

PIPEKOVÁ, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-

80-7315-198-0.

RENOTIÉROVÁ, Marie a kol. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 313 s. Učebnice.

ISBN 80-244-1073-7.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000. 248 s. ISBN 80-

86039-90-0.

Doporučená literatura:

Časopis Speciální pedagogika.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

Předmět seznamuje studenty se základy speciální pedagogiky. Předmět vychází ze základu historických souvislostí v péči o

jedince s postižením, definuje jeho předmět, cíl, odbornou terminologii. Student získá hlubší poznatky z problematiky

jednotlivých speciálně pedagogických disciplin s ohledem na problematiku osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a

tělesným postižením, s poruchou komunikačního systému, s kombinovaným – vícečetným postižením a s poruchami učení

a chování.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět nabídne základní terminologická vymezení speciální pedagogiky, Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby.

Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciální pedagogické péče. Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se

zdravotním postižením. Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením. Nejdůležitější právní normy ve vztahu

k občanům se zdravotním postižením. Systém péče o seniory a hospicové hnutí ČR.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)