PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné metody fyzioterapie I. - D1701301
Anglický název: General Methods in Physiotherapy I.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1703021, D1704002, D1703022, D1703017
Anotace
V tomto předmětu se student seznámí s obecnými metodami fyzioterapie. Je to klíčový předmět, kde jsou postupně představeny jednotlivé terapeutické metody, které může fyzioterapeut při práci s pacienty volit. Nejpoužívanější a základní metody jsou představeny v několika výukových blocích (Bobath koncept, PNF, Základy vývojové kineziologie atp.), jiné v rozsahu jedné přednášky s praktickou částí. Dovednosti a kompetence získané po absolvování tohoto předmětu:  Student by měl být schopen reprodukovat princip a smysl metody  Student by měl vyšetřit pacienta dle principů metody v logické návaznosti a interpretovat naměřená data  Student by měl být schopen diferenciální diagnostiku (nejčastější obrazy)  Na základě vyšetření zvolit cíl terapie z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy  Rozhodnout, pro jaký problém je daná metoda vhodná a kdy se naopak použít nemá, tj. stanovit indikace a kontraindikace ošetření danou metodou  Student by měl být schopen předvést prakticky základní prvky dané metody  Student by měl být schopen doporučit způsob ošetření, nebo léčení v domácím prostředí (pokud toho daná metoda využívá)  Student by měl být schopen instruovat pacienta či člena rodiny, volit vhodné, srozumitelné vysvětlení, jak v terapii navázat v rámci autoterapie  Představené metody fyzioterapie by měly být základním terapeutickým nástrojem fyzioterapeuta, kterými po ukončení studia může pracovat s pacienty s různými poruchami a volit vždy adekvátní metodu dle potřeb individuálního pacienta Stručná charakteristika předmětu: Každá metoda je představena ve svém principu, demonstrována na pacientovi, nebo prostřednictvím videozáznamu. Studenti mají možnost si vybranou metodu vyzkoušet při cvičení na sobě. Témata jsou řazena, aby na sebe navazovala a/nebo se doplňovala. Základními tématy jsou: Orofaciální oblast (Logopedická a ergoterapeutické ošetření dysfagie, Orofaciální terapie v pediatrii, terapie Castillo Morales), viscerální terapie dle francouzské školy, Bobath koncept (práce s hemiparetickým pacientem, Bobath koncept v pediatrii), fyzioterapie u pacientů s řízenou ventilací, PNF, mobilizace periferních nervů dle Buttlera, PNF (opakování vzorů na končetinách, lopatka pánev, hlava šíje, ontogenetická vývojová řada), terapie ženské sterility dle Mojžíšové, základy práce se závěsným systémem Redcord, Klappovo lezení, lymfodrenáž, kognitivní terapie v klinické praxi, metoda Brunkow, základy vývojové kineziologie v manuální medicíně.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské studium fyzioterapie

Semestr: zimní 2023/2024

Název předmětu: Obecné metody fyzioterapie –

Garant předmětu: As. Mgr. Lenka Oplatková

Počet hodin: 2/2, zápočet

Podmínky k udělení zápočtu: 90% účast, zápočtová práce

Výuka: pondělí 10,45-14,15

S2-2; lze jako 2 bloky: 10.45-12.30 ; 12.45-14.15

Poslední úprava: Pecharová Michaela (19.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

KŘÍŽ, Jiří et al. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. První vydání. Praha: Galén, [2019], 2019. xx, 532

stran. ISBN 978-80-7492-424-8.

CHIATOW,L., DeLany J.: Clinical aplication of Neuromuscular techniques, sec. Edition, Elsevier, 2008, ISBN:

9780443068157.

CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1.

Praha: Portál, 2006. 183 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-105-0.

BOBATH, B.: Adult Heiplegia Evaluation and Treatment, 3rd edition, Butterworth-Heinemann, 1990, ISBN

9780750601689.

LEWIT, K.: Manipulační léčba. Sdělovací technika, 2003, ISBN: 80-86645-04-5.

ADLER, SS.,BECKERS D, BUCK,M.: PNF in practice. 4th edition, Springer Heidelberg, 2014, ISBN: 978-3-540-73904-3.

Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 213 s. ISBN 80-7169-187-9.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

SMOLÍKOVÁ, Libuše a MÁČEK, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7013-527-3.

Doporučená literatura:

KITTEL, Anita M. Myofunkční terapie. vyd. 1. české. Praha: Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

V tomto předmětu se student seznámí s obecnými metodami fyzioterapie. Je to klíčový předmět, kde jsou postupně

představeny jednotlivé terapeutické metody, které může fyzioterapeut při práci s pacienty volit. Nejpoužívanější a základní

metody jsou představeny v několika výukových blocích (Bobath koncept, PNF, Základy vývojové kineziologie atp.), jiné

v rozsahu jedné přednášky s praktickou částí.

Dovednosti a kompetence získané po absolvování tohoto předmětu:

 Student by měl být schopen reprodukovat princip a smysl metody

 Student by měl vyšetřit pacienta dle principů metody v logické návaznosti a interpretovat naměřená data

 Student by měl být schopen diferenciální diagnostiku (nejčastější obrazy)

 Na základě vyšetření zvolit cíl terapie z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy

 Rozhodnout, pro jaký problém je daná metoda vhodná a kdy se naopak použít nemá, tj. stanovit indikace a

kontraindikace ošetření danou metodou

 Student by měl být schopen předvést prakticky základní prvky dané metody

 Student by měl být schopen doporučit způsob ošetření, nebo léčení v domácím prostředí (pokud toho daná metoda

využívá)

 Student by měl být schopen instruovat pacienta či člena rodiny, volit vhodné, srozumitelné vysvětlení, jak v terapii

navázat v rámci autoterapie

 Představené metody fyzioterapie by měly být základním terapeutickým nástrojem fyzioterapeuta, kterými po ukončení

studia může pracovat s pacienty s různými poruchami a volit vždy adekvátní metodu dle potřeb individuálního pacienta

Stručná charakteristika předmětu:

Každá metoda je představena ve svém principu, demonstrována na pacientovi, nebo prostřednictvím videozáznamu.

Studenti mají možnost si vybranou metodu vyzkoušet při cvičení na sobě. Témata jsou řazena, aby na sebe navazovala

a/nebo se doplňovala. Základními tématy jsou: Orofaciální oblast (Logopedická a ergoterapeutické ošetření dysfagie,

Orofaciální terapie v pediatrii, terapie Castillo Morales), viscerální terapie dle francouzské školy, Bobath koncept (práce

s hemiparetickým pacientem, Bobath koncept v pediatrii), fyzioterapie u pacientů s řízenou ventilací, PNF, mobilizace

periferních nervů dle Buttlera, PNF (opakování vzorů na končetinách, lopatka pánev, hlava šíje, ontogenetická vývojová

řada), terapie ženské sterility dle Mojžíšové, základy práce se závěsným systémem Redcord, Klappovo lezení, lymfodrenáž,

kognitivní terapie v klinické praxi, metoda Brunkow, základy vývojové kineziologie v manuální medicíně.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1701301p1

Okruhy studentů
N1.APFYZ
Po 02.10.2023 10:45 - 14:15 přednáška

2/10 2023

INTERNA z pohledu rhb lékaře; přesah mezi jednotlivými obory

Skladba pacientů a systém péče na dospělé lůžkové RHB z pohledu lékaře -kazuistiky

 

Demonstrace pacienta

MUDr. Tomáš Slivka

 

MUDr. Lucie Wohlová

 

 

Mgr. Lenka Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 09.10.2023 10:45 - 14:15 přednáška

9/10 2023

PEDIATRIE z pohledu rhb lékaře; přesah mezi jednotlivými obory

Skladba pacientů a systém péče na dětské lůžkové RHB z pohledu lékaře; typický pacient– kazuistika,

 

Fyzioterapie na dětské lůžkové stanici – demonstrace pacienta

 

MUDr. Jana Zunová

 

 

 

 

Mgr. Filip Jevič

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 16.10.2023 10:45 - 14:15 přednáška

16/10 2023

CHIRURGIE  – charakteristika oboru, (chirurgie břicha, hrudníku u dospělých pacientů) přesah do rhb problematiky

 

Jednotlivé bloky:

10.45-11.45

12.00-13.00

13.15-14.15

MUDr. Pastor

MUDr. Šimonek

MUDr. Šnajdauf

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 23.10.2023 10:45 - 14:15 přednáška

23/10 2023

Trauma tkáně, hojení

Fyziologie a patofyziologie reparačních procesů

Poškození z přetížení

Demonstrace pacienta -

MUDr. Michal Procházka

 

Mgr. Lenka Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 30.10.2023 10:45 - 14:15 přednáška

30/10 2023

 

Perinatologická problematika, neonatologie – přesah do rhb

 

Workshop handling

MUDr. Jana Zunová

 

PhDr. M. Málková,

 

Bc. Bára Hejlíková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 06.11.2023 10:45 - 14:15 přednáška

6/11 2023

10.45-11.30 Dětská onkologie- Leukémie

11.30-12.15  Fyzioterapie u pacientů s leukémií

12.45- 13.30 Kostní tumory

13.30-14.15 Fyzioterapie

Doc.MUDr. Šrámková

Mgr. F. Jevič

 

MUDr. Švojgr

Mgr. J.Nejezchleba

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 13.11.2023 10:45 - 14:15 přednáška

13/11 2023

SPONDYLOCHIRURGIE - návaznost na rhb péči

Spinální jednotka rhb

Doc.MUDr. Jiří Kříž, PhD.

Mgr. Kristýna Šedivá

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 20.11.2023 10:45 - 14:15 přednáška

20/11 2023

ORTOPEDIE z pohledu rhb lékaře; přesah mezi jednotlivými obory

Typický pacient na dětské ortopedii

MUDr. Lucie Milatová

 

Mgr. Quittková Adéla

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 27.11.2023 10:45 - 14:15 přednáška

27/11 2023

ORTOPEDIE z pohledu rhb lékaře; přesah mezi jednotlivými obory,

Artroskopie

Demonstraceortopedickéhopacienta

MUDr. Jana Smetanová

 

Mgr. Lenka Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 04.12.2023 10:45 - 14:15 přednáška

4/12 2023

10.45-11.45 ÚVOD KE KLINICKÝM PRAXÍM na dětské lůžkové rehabilitačních stanici

11.45-12.45

ÚVOD KE KLINICKÝM PRAXÍM- PedOnko

Mgr. F. Jevič

 

Mgr. J.Nejezchleba

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 11.12.2023 10:45 - 14:15 přednáška

11/12 2023

Neuroonkologie

Neuroonkologie- fyzioterapie

MUDr. K. Trková

Mgr. B. Křížová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 18.12.2023 10:45 - 14:15 přednáška

18/12 2024

Praktika – průběžný test, příprava k zápočtu

Mgr. L. Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 01.01.2024 10:45 - 14:15 přednáška prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 08.01.2024 10:45 - 14:15 přednáška

8/1  2024

ÚVOD KE KLINICKÝM PRAXÍM na 10.45-10.45 dospělé lůžkové rehabilitační stanici

11.45-12.45 kardiochirurgii

13.00-14.00 spinální jednotce

Mgr. B. Hoffmannová

 

Mgr. Kristýna Šedivá

15-22/1 2024

zápočet

Mgr. Lenka Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK