PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Radiologické přístroje a zdravotnická technika - D1501009
Anglický název: Radiological devices and medical technology
Zajišťuje: Klinika zobrazovacích metod (13-461)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/36, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který studentům poskytne základní strukturu poznatků základní laboratorní a přístrojové techniky pro radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu. Cílem je poskytnout informace o základních zobrazovacích, terapeutických a hybridních systémech. Součástí předmětu jsou poznatky o vzniku rentgenového záření, přímé a nepřímé digitalizace obrazu, principu výpočetní tomografie, magnetické rezonance a ultrazvukových metod.
Poslední úprava: Kovář Jan (14.05.2022)
Literatura

Základní studijní literatura povinná:

SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.

SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2018. 273 s. ISBN 978-80-271-0709-4.

BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 224 s. ISBN 978-80-247-4712-5.

KUPKA, Karel, KUBINYI, Jozef a ŠÁMAL, Martin. Nukleární medicína. 6. vydání. Praha: P3K. 2015.161 s. ISBN 978-80-87343-54-8.

KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. 1. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

KORANDA, Pavel, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Nukleární medicína. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4031-6.

MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. 118 s. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

VLČEK, Petr a kol. Praktická cvičení z nukleární medicíny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 187 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1819-7.

Technologists’ guide. European Association of Nuclear Medicine [online]. [Vienna]: EANM, [2022] [cit. 2022-03-11]. Dostupné z: https://www.eanm.org/publications/technologists-guide/

METTLER, Fred A. a Milton J. GUIBERTEAU. Essentials of nuclear medicine imaging. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012. ISBN 978-1-4557-0104-9.

DOROTÍK, Jan. Radioterapeutické přístroje. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 119 s. ISBN 978-80-248-1376-9.

Základní studijní literatura doporučená:

HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. 381 s. ISBN 80-902896-1-4.

ULLMANN, Vojtěch. Aplikace v Ionizujícího záření - jaderné a radiační metody: záření - rentgenová diagnostika. AstroNuklFyzika: jaderná fyzika, astrofyzika, kosmologie, filosofie [online]. [2011] [cit. 2022-05-05]. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2

ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

DRASTICH, Aleš. Netelevizní zobrazovací systémy. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav biomedicínského inženýrství, 2001. 174 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1974-1.

DANEŠ, Jan a kol. Základy mamografie: vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. Vyd. 1. Praha: X-Egem, 2002. 199 s. ISBN 80-7199-062-0.

Poslední úprava: Kovář Jan (12.05.2022)
Sylabus

Obsahové zaměření výuky:

 Základní koncepce a princip činnosti RTG zobrazovacích systémů. Přehled systémů. Základní blokové schéma. Fyzikální principy.

 Základní RTG nářadí. Pevné a mobilní systémy (C ramena). Mamograf. Dentální rentgen, panoramatický rentgen. Druhy kazet.

 Rentgenka s pevnou a rotační anodou. Ohniska rentgenky. Parametry rentgenky. Rentgenka typu Straton. Vliv anodového napětí, proudu, protonového čísla materiálu anody na RTG spektrum. Expozice a expoziční automaty. Detektory RTG záření.

 Základní metody snímání a zpracování obrazových dat. Základní kritéria kvality výstupních obrazových dat. RTG TV systémy. Princip funkce zesilovače RTG obrazu a jeho charakteristiky. Princip a podstata angiografie, DSA.

 Základy digitální radiografie. Rozdělení a přehled systémů. CR systémy. Digitální radiografie s přímou a nepřímou konverzí.

 Scintigrafické gammakamery, SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT

 Základní principy snímání, dynamické, statické, tomografické vyšetření, kontrola kvality

 Měřič aktivity, měřič plošné kontaminace.

 Výpočetní systémy pro plánování radioterapie, verifikační systémy

 Radioterapeutické simulátory

 Ozařovače, zdroje záření, bezpečnostní prvky ozařovacích přístrojů, laserové zaměřovače.

 Terapeutický rtg ozařovač.

 Kobaltový a cesiový ozařovač.

 Klinické urychlovače, mnoholistový kolimátor, radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT - Intensity Modulated Radiotherapy, VMAT - Volumetric Modulated Arc Therapy), inverzní plánování

 Radioterapie řízená obrazem (IGRT - Image Guided Radiotherapy), přídavné zobrazovací systémy používané v radioterapii

 Technické prostředky používané jako doplňkové k radioterapii (hypertermie, radiofrekvenční ablace).

 Přístroje pro brachyterapii, stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů.

 Stereotaktické ozařování, Leksellův gama nůž, CyberKnife, tomoterapie.

 Protonová terapie

 Speciální techniky radioterapie - celotělové ozařování - Total Body Irradiation (TBI) a Total Skin Electron Irradiation (TSEI)

 Moderní trendy v radioterapii - lineární urychlovače kombinované s MR a PET

 Dokumentace vedená u přístroje, provozní deník, metrologie ionizujícího záření, dozimetrie in vivo.

 Obsluha, údržba, servis ozařovací techniky, kontroly ozařovacích přístrojů, ZPS, ZDS, dokumentace, audit.

 Exkurze na vybrané pracoviště.

Poslední úprava: Kovář Jan (14.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK