PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - D1501008
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Student si osvojí základní znalosti zásad první pomoci při různých zdraví poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů / praktických cvičení: Přednášky: obecné zásady poskytování první pomoci, technická PP, polohování a transport; dušení, bezdeší, dušnost, zástava oběhu, poruchy vědomí; poranění teplem, chladem, chemickými látkami, poranění elektrickým proudem, tonutí a utonutí; překotný porod a akutní stavy v gynekologii, akutní stavy v dětském věku; poranění pohybového aparátu; poranění hlavy a mozku, poranění páteře a míchy; poranění hrudníku a břicha; obecné zásady poskytování první pomoci; vybavení pro poskytování první pomoci; neodkladná resuscitace; krvácení, šok, ošetřování lokálních ran a polytraumat, cizí tělesa; bolest na hrudi, náhlé příhody břišní, alergie; polohování a transport, hromadný výskyt raněných, integrovaný záchranný systém. Praktické cvičení: Praktické nácviky na pokročilých simulátorech v modelové učebně.
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
Cíl předmětu

Cíle:

  • Nastudování teoretických znalostí a praktických dovedností pro poskytování první pomoci:
  • priority,
  • pořadí úkonů,
  • hodnocení stavu postižených osob,
  • komunikace,
  • KPR
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
  • Individuální příprava studentů bude kontrolována průběžně při kontaktní výuce. Teoretické zvládnutí základních postupů první pomoci bude podmínkou pro praktická cvičení – nácvik v modelové učebně. Podmínkou pro ukončení předmětu bude úspěšné vyplnění zápočtového testu.
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
Literatura

Základní studijní literatura:

Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. 74 s. ISBN 978-80-87729-22-9.

Standardy první pomoci. Kolektiv autorů. Praha: Český červený kříž, 2017. 84 s. ISBN: 978-80-87729-17-5.

STERN, Michael. Manuál kritických stavů: výukový materiál Aesculap Akademie. 1. vydání. Praha: B. Braun Medical s.r.o., 2016. 54 s. ISBN 978-80-260-9491-3.

MALÁ, Lucie a PEŘAN, David. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 978-80-7429-693-2.

PETRŽELA, Michal, Daniel. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 104 stran. ISBN 978-80-247-5556-4.

KLEMENTA, Bronislav a kol. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014. 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

ZVOLÁNEK, Rudolf, ZUCHOVÁ, Barbora a JARUŠEK, Vladimír. Řešení urgentních stavů v terénu včetně základní neodkladné resuscitace: textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, 2014. 43 s. Kurzy přednemocniční péče. ISBN 978-80-210-6807-0.

KELNAROVÁ Jarmila, TOUFAROVÁ,Jana, VÁŇOVÁ, Jana, ČÍKOVÁ, Zuzana. První pomoc I. Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada. 2012. 104 s. ISBN: 978-80-247-4199-4.

KELNAROVÁ Jarmila, TOUFAROVÁ,Jana, ČÍKOVÁ, Zuzana, MATĚJKOVÁ, EVA, VÁŇOVÁ, Jana. První pomoc II. Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada. 2013. 192 s. ISBN: 978-80-247-4200-7.

MÁLEK, J., DVOŘÁK, A., KNOR, J. První pomoc, studijní opora, 120 s., 3. LF UK, 2013, ISBN neuvedeno. Elektronický zdroj: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782.html

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
  • Předmět je ukončen zápočtem:

• podmínkou pro udělení zápočtu bude úspěšné vyplnění zápočtového testu.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
Sylabus

Obsahové zaměření přednášek:

• obecné zásady poskytování první pomoci, technická PP, polohování a transport

• dušení, bezdeší, dušnost, zástava oběhu, poruchy vědomí

• poranění teplem, chladem, chemickými látkami, poranění elektrickým proudem, tonutí a utonutí

• překotný porod a akutní stavy v gynekologii, akutní stavy v dětském věku

• poranění pohybového aparátu

• poranění hlavy a mozku, poranění páteře a míchy

• poranění hrudníku a břicha

Obsahové zaměření seminářů:

• obecné zásady poskytování první pomoci

• vybavení pro poskytování první pomoci

• neodkladná resuscitace

• krvácení, šok, ošetřování lokálních ran a polytraumat, cizí tělesa

• bolest na hrudi, náhlé příhody břišní, alergie

• polohování a transport, hromadný výskyt raněných, integrovaný záchranný systém

Výuka je spojena s praktickými nácviky na pokročilých simulátorech v modelové učebně.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (29.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK