PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy pedagogiky a speciální pedagogika - D1305228
Anglický název: Basics of pedagogy and special pedagogic
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Lenka Petelíková
Prerekvizity : D1301142, D1303202
Anotace
Postižení, druhy postižení, cílové skupiny, speciálně pedagogické péče, speciálně pedagogická centra, diagnostika postižení, problematika dospělých se zdravotním postižením, řešení kvality života u lidí se zdravotním postižením.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Literatura

Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0

Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných, Praha: Karolinum, 2000. ISBN 8071848239

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál 2008. ISBN 978-80-7367-414-4

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství, Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5

Jesenský, J.: Základy komprehenzivní speciální pedagogiky, H. Králové: Gaudeamus 2000. ISBN

80-7041-196-1

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Praha: VŠJAK 2005. ISBN 80-86723-13-6

Müller, O.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc: UP 2005. ISBN 80-244-1075-3

Popelová, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči, Brno: Paido, 2001. ISBN

80-7315-010-7

Přinosilová, D.: Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi, Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1595-0

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

Speciální pedagogika - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - zimní semestr

Základní terminologické vymezení speciální pedagogiky

Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby

Druhy a stupně postižení

Vymezení jednotlivých speciálně pedagogických disciplín podle druhu postižení

Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciálně pedagogické péče

Možnosti školního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Problematika dospělých osob se zdravotním postižením

Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se zdravotním postižením

Rodina a dítě se zdravotním postižením

Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením

Nejdůležitější právní normy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením

Komunikace zdravotníků s lidmi se zdravotním postižením

Činnost nestátních neziskových organizací ve prospěch osob se speciálními potřebami

Systém péče o seniory a hospicové hnutí v ČR

Člověk s tělesným postižením

Člověk se zrakovým postižením

Člověk se sluchovým postižením

Člověk s postižením řeči

Člověk s mentálním postižením a autismem

Člověk s poruchami chování

Člověk s kombinovaným postižením

Člověk s dílčími deficity

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Sylabus

historický pohled na vývoj oboru speciální pedagogika, významné osobnosti

pojetí a nové trendy ve speciální pedagogice, integrace, inkluze

základní speciálně pedagogická terminologie

diagnostické a terapeutické metody ve speciální pedagogice

cílové skupiny speciální pedagogiky, typy a stupně postižení, kombinovaná postižení

vymezení a charakteristika jednotlivých disciplin - somatopedie, surdopedie, tyflopedie, logopedie, psychopedie, etopedie

problematika jedinců se specifickými poruchami učení a chování

výchova a vzdělávání jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami

komprehenzivní rehabilitační péče

kvalita života rodiny s dítětem se zdravotním postižením

problematika seniorů, systém péče o seniory v ČR

neziskový sektor v ČR - možnosti vzájemné interakce se speciální pedagogikou

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK