PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační propedeutika - D1301162
Anglický název: Rehabilitation Propaedeutic
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Je prerekvizitou pro: D1303304, D1304069, D1304606, D1303317, D1303305, D1304618, D1303202, D1303008
Anotace
Základní otázky rehabilitace, rehabilitace pracovní, sociální, pedagogická. Ošetřovatelství, primární a sekundární prevence, polohování, praxe na lůžkové ošetřovací jednotce, základní hygienické normy, dokumantace o nemocném, péče o lůžko a pacienta, polohovací pomůcky.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (28.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2023/2024

Název předmětu: Rehabilitační propedeutika

Garant předmětu: As. Mgr. Klára Kučerová

Počet hodin: 1/2, zápočet + zkouška

Podmínkou zápočtu je: 100% účast na praktické části výuky a fyzioterapie pacientů na CNP

Podmínky zakončení předmětu: 100% účast na praxi, úspěšně složený praktický zápočet na CKP ve FN Motol, úspěšně složená zkouška

Místo a čas výuky:

1. teorie: pondělí dle rozpisu, 10.00-11.30 h., Plzeňská - budova C 203

2. praktická část: pátek dle rozpisu, 8.30-11.30 h., CNP (CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE) FN v Motole, vyučující Mgr. Andrea Tschocheová, As. Mgr. Klára Kučerová, Bohuslav Kysilka

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Zkouška:

pondělí 22. 1. 2024

úterý 23. 1. 2024

As. Mgr. Klára Kučerová., komplement Kliniky rehabilitace a TVL, uzel D, mínus 1. p., ord. č. 4

Praha, 30.8.2023

As. Mgr. Klára Kučerová, garant předmětu

Poslední úprava: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Literatura

Studijní literatura:

JAVŮREK, J. Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-

7184-900-6.

TŘEŠKA V. a kol: Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha, Grada 2003, ISBN 80-

247-0329-8

VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-385-7.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1

SLEZÁKOVÁ L. a kol. Ošetřovatelství v pediatrii, Grada Publishing a.s., 2010, s. 288 + 4 strany barevných příloh, ISBN 978-80-247-3286-2

ŠVESTKOVÁ, Olga et al. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 319 stran. ISBN 978-80-271-0084-2

KRHUTOVÁ. Z., KRISTINÍKOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 1. Ostrava, září 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě. http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Krhutova_Kristinik_Propedeutika1.pdf

MACHÁČKOVÁ K., VYSKOTOVÁ J. Rehabilitační propedeutika 2. Ostrava, srpen 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě.

http://projekty.osu.cz/svp/opory/LF_Machackova_Vyskotova_Propedeutika-2.pdf

BUCHTELOVÁ E. Rehabilitační propedeutika

https://docplayer.cz/69074217-Rehabilitacni-propedeutika-phdr-eva-buchtelova-ph-d.html

GÚTH A. Propedeutika v rehabilitácii. Bratislava. Liečreh,1994.162s.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ L. Vyšetřovací metody hybného systému. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1996.

JANDA V. Funkční svalový test. Praha. Grada Publishing, 1996.

JANDA V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1982.

KABELÍKOVÁ,K., VÁVROVÁ M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla) Praha. Grada Publishing,1997.

PAVLŮ D. Goniometrie. 1.vyd. IDVPZ (NCO NZO) Brno, 1993.

NÝDRLE M. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. Určeno pro fyzioterapeuty. 2017 Brno, NCO NZO.s. 245. ISBN 978-80-7013-586-3

KLUSOŇOVÁ E., PITNEROVÁ J. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. 2014, Brno: NCO NZO. 125 s. ISBN 978-80-7013-567-9.

SMOLÍKOVÁ L. D5. 1 Rehabilitace v pediatrii, specifika respirační onemocnění. In: Vacek Jan, ed. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 11. aktualizace, září 2014, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.1-46. ISSN 1805-0417.

SWEARINGEN, P. L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

BEARE P. G., MYERS, J. L. Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-6856-5

GULANIC, M., KLOPP, A., GALANES, A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Legislativa k příslušným tématům předmětu.

Poslední úprava: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkušební okruhy – Rehabilitační propedeutika

1. Zdraví a nemoc. Akutní a chronické onemocnění. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví.

2. Právní povinnosti a kompetence fyzioterapeuta při výkonu povolání.

3. Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat.

4. Polohování, vertikalizace pacienta, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby

5. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem. Motivace pacienta.

6. Alternativní medicína, medicína založená na důkazech (EBM), věda a výzkum ve zdravotnictví. eHealth.

7. Etika v medicíně. Etika umírajícího pacienta, euthanazie, hospic.

8. Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR), systém celoživotní vzdělávání.

9. Práva a povinnosti pacientů, dítě v nemoci, charta práv dítěte v nemoci.

10. Základy ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství.

11. Léčebná rehabilitace - podstata a vyjádření pojmu, druhy, uplatnění, začlenění do systému zdravotnictví.

12. Kondiční cvičení. Zásady, příprava cvičební jednotky, dechová gymnastika.

13. Zdravotnická dokumentace, etické aspekty zdravotnické dokumentace.

14. Systém zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa. FT poukaz.

15. Léčebná rehabilitace – historie, významné osobnosti fyzioterapie

Poslední úprava: Pecharová Michaela (31.08.2023)
Sylabus

Teoretická část výuky – garant As. Mgr. Klára Kučerová

2.10. Úvod do předmětu, požadavky pro splnění předmětu. Praktická doporučení pro praxe na CNP FNM. Jak pracovat s pacientem v CNP ve FN v Motole. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s geriatrickým pacientem. As. Mgr. Klára Kučerová

9.10. Základní prvky uvolňování, protahování a posilování u hospitalizovaných pacientů. Základy kondičního cvičení a dechové gymnastiky. As. Mgr. Klára Kučerová

16.10. Rehabilitační ošetřovatelství – základy polohování pacientů s omezenou možností pohybu, , vertikalizace, nácvik chůze, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby, As. Mgr. Klára Kučerová

23.10. Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat. As. Mgr. Klára Kučerová

30.10. Zdravotnická dokumentace. Charty práv pacientů ve FN v Motole. Práva a povinnosti pacientů. Charta práv dětí v nemocnici. Charta práv umírajících. Etický kodex fyzioterapeuta, Informovaný souhlas pacienta ve FN v Motole. Mgr. Michaela Rampová, Ph.D.

6.11. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem, co vynechat při komunikaci. Podpora a motivace pacienta k aktivní účasti při fyzioterapii. Stanovení cíle terapie. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Mgr. Jáchym Kolář

13.11. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie – historie, podstata a vyjádření pojmů, významné osobnosti, uplatnění. Začleněním oboru do celkového systému zdravotní péče v ČR, lázeňská péče. Principy multidisciplinární spolupráce. As. Mgr. Klára Kučerová

20.11. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví. Zdraví a nemoc, akutní a chronické onemocnění. – Mgr. Jáchym Kolář

27.11. Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR) celoživotní vzdělávání. Organizační, provozní a právní povinnosti fyzioterapeuta, jeho kompetence a možnosti uplatnění, odborná způsobilost k povolání a její právní podklady. Práva a povinnosti zdravotníků. Legislativa pro fyzioterapeuty v praxi. As. Mgr. Klára Kučerová

4.12. Systém zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa, FT poukaz. As. Mgr. Klára Kučerová

11.12. Věda a výzkum ve zdravotnictví, evidence based medicine, eHealth - Mgr. Tomáš Kavka

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Poslední úprava: Pecharová Michaela (31.08.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1301162p1

Okruhy studentů
B1.FYZIOT
Po 02.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška 2.10. Úvod do předmětu, požadavky pro splnění předmětu.Praktická doporučení pro praxe na CNP FNM. Jak pracovat s pacientem v CNP ve FN v Motole. Základní pravidla práce fyzioterapeuta při manipulaci s geriatrickým pacientem. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 09.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška 9.10.  Základní prvky uvolňování, protahování a posilování u hospitalizovaných pacientů. Základy kondičního cvičení a dechové gymnastiky. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 16.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška 16.10.  Rehabilitační ošetřovatelství – základy polohování pacientů s omezenou možností pohybu, , vertikalizace, nácvik chůze, antidekubitální péče, prevence tromboembolické choroby, As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 23.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška 23.10.  Anamnéza, zásady získávání anamnestických dat. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 30.10.2023 10:00 - 11:30 přednáška 30.10. Zdravotnická dokumentace.Charty práv pacientů ve FN v Motole. Práva a povinnosti pacientů. Charta práv dětí v nemocnici. Charta práv umírajících. Etický kodex fyzioterapeuta, Informovaný souhlas pacienta ve FN v Motole.  Mgr. Michaela Rampová, Ph.D. Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 06.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška 6.11. Verbální a nonverbální komunikace s pacientem, co vynechat při komunikaci. Podpora a motivace pacienta k aktivní účasti při fyzioterapii. Stanovení cíle terapie. Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Mgr. Jáchym Kolář Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 13.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška 13.11. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie – historie, podstata a vyjádření pojmů, významné osobnosti, uplatnění. Začleněním oboru do celkového systému zdravotní péče v ČR, lázeňská péče. Principy multidisciplinární spolupráce.  As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 20.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška 20.11.Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví. Zdraví a nemoc, akutní a chronické onemocnění.   – Mgr. Jáchym Kolář Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 27.11.2023 10:00 - 11:30 přednáška 27.11.Profesní organizace v ČR a ve světě (WP, UNIFY, ASF ČR) celoživotní vzdělávání. Organizační, provozní a právní povinnosti fyzioterapeuta, jeho kompetence a možnosti uplatnění, odborná způsobilost k povolání a její právní podklady. Práva a povinnosti zdravotníků. Legislativa pro fyzioterapeuty v praxi. As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 04.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška 4.12. Systém zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny a legislativa, FT poukaz.  As. Mgr. Klára Kučerová Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 11.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška 11.12. Věda a výzkum ve zdravotnictví, evidence based medicine, eHealth - Mgr. Tomáš Kavka Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 18.12.2023 10:00 - 11:30 přednáška Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 01.01.2024 10:00 - 11:30 přednáška Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Po 08.01.2024 10:00 - 11:30 přednáška Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
23aD1301162x01

Okruhy studentů
B1.FYZIOT
Pá 06.10.2023 8:30 - 12:30 cvičení

Praktická část výuky – CNP FN v Motole

Garant praxí: As. Mgr. Klára Kučerová,

Vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Bohuslav Kysilka, As. Mgr. Klára Kučerová.

Praxe bude probíhat ve 2 skupinách po 15 studentech.

Čas výuky: 8.30 - 11.30 hod.

Termíny:

1. skupina: 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1. 

2. skupina: 20.10., 3.11.,24.11., 8.12., 22.12. 12.1.

 

POZOR! Termíny praxí se mohou měnit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci!

Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 13.10.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 20.10.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 27.10.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 03.11.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 10.11.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 17.11.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 24.11.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 01.12.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 08.12.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 15.12.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 22.12.2023 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 05.01.2024 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
Pá 12.01.2024 8:30 - 12:30 cvičení Mgr. Klára Kučerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK