Imunologie - D1105043
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie (13-722)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Prerekvizity : D1103338
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je zejména získání teoretických znalostí o základních složkách a funkci imunitního systému. Součástí výuky jsou i poznatky o patogenezi, projevech, diagnostice a léčbě základních imunopatologických stavů. Kromě základních teoretických znalostí, které jsou nezbytným podkladem pro studium dalších klinických předmětů, zpracovávají studenti pod odborným vedením učitelů reálné kazuistiky pacientů s imunopatologickými stavy do formy písemné práce a ústní prezentace. Cílem těchto cvičení je, aby studenti získali alespoň orientačně základní znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou dále rozvíjeny v klinických předmětech: - Adekvátně vyhodnotit symptomy a klinické stavy, které by mohly být podmíněné poruchou imunity jako například zvětšené lymfatické uzliny (lymfadenopatie), vyčerpání, únava, horečka, zimnice, hypertermie, svědění, otoky, edémy (difuzní nebo lokální), abnormální počet leukocytů, zvýšené markery zánětu. - Umět vyjádřit podezření na přítomnost vzácného onemocnění, jakými jsou například primární imunodeficity. - Použít klinickou rozvahu při získávání informací významných pro pacientovu léčbu v případě různých imunopatolgoických stavů. - Zahrnout vědecké poznatky teoretických lékařských věd včetně epidemiologických informací (incidence, prevalence) do klinické rozvahy za účelem sestavit diferenciální a pracovní diagnózu u pacienta s imunopatologickým stavem. - Doporučit vstupní diagnostickou metodu pro pacienta s akutním nebo chronickým onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Vyhodnotit klinický stav pacienta na základě patofyziologických principů. - Posoudit závažnost pacientova stavu/nemoci a indikace pro zintenzivnění péče zejména u závažných poruch imunity. - Rozpoznat možné příčinné etiologie, které mohou způsobit zhoršování stavu pacienta s poruchou imunity. - Zahájit plán léčby u dekompenzovaného pacienta, zejména v případě anafylaktické reakce. - Orientovat se v problematice imunizace dětí a dorostu a očkovacím plánu. - Uplatnit poznatky základních vědních lékařských oborů ve své klinické rozvaze a v indikaci vhodných zákroků a vyšetření u pacienta s onemocněním způsobeným poruchou imunitního systému. - Zahrnout aktivity spojené s lékařským dohledem do interakce s jednotlivými pacienty. Patří sem činnosti jako například skríninkové metody, imunizace, prevence onemocnění, omezení rizik poranění nebo propagace zdravého životního stylu. Přednášková část je koncipována v první polovině semestru jako teoretický přehled základních složek a funkcí imunitního systému, na který v druhé polovině semestru navazují přednášky probírající klinické manifestace poruch imunitního systému a jeho terapeutické ovlivnění v humánní medicíně. Povinné semináře jsou rozšířeny o hlubší pohledy do látky probírané na přednáškách a její praktické využití formou workshopů. Průběžná příprava studentů je motivována povinnými testy.
Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Cíl předmětu

Seznámení studentů s principy fungování imunitního systému a důsledky jeho poruch pro zdraví jedince.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška, 2 otázky z 50 + téma seminární práce.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Literatura

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition

Chapel et al.: Základy klinické imunologie, Wiley, 2014, 6. vydání

Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání

Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. vydání

Bartůňková a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7080

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Požadavky ke zkoušce

ZÁPOČET

1 Prezence na seminářích (povinné, v odůvodněných případech lze 2 absence za semestr nahradit formou samostudia)

2 Vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce

ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

1 Primární a sekundární lymfatické orgány, jejich stavba a funkce

2 Přehled buněčných komponent imunitního systému - vrozená i adaptivní imunita, imunitní funkce neimunocytů

3 Přehled humorálních komponent imunitního systému - imunoglobuliny, komplement, antimikrobiální peptidy, cytokiny, chemokiny...

4 Komplement - komponenty, cesty, aktivace komplementové kaskády, konečná biologická aktivita, onemocnění spojená s poruchou komplementu

5 Mezibuněčná komunikace - cytokiny, chemokiny, Fc receptory, adhezivní molekuly, ovlivnění biologickou léčbou

6 Cytokiny, interferony, jejich funkce, příklady nejznámějších cytokinů, ovlivnění biologickou léčbou

7 Vrozená imunita - základní složky, funkce, spolupráce s adaptivní imunitou

8 PAMP/DAMP, rozpoznání receptory

9 Zánětlivá reakce, autoinflamatorní onemocnění

10 Fagocyty, fagocytóza, oxidační vzplanutí

11 MHC I. a II. typu, atypické MHC molekuly, prezentace peptidových fragmentů, asociace polymorfismů s onemocněními, role u transplantace

12 Prezentace antigenu, dendritické buňky

13 Vrozené lymfoidní buňky (ILC), NKT buňky, gdT lymfocyty, NK buňky

14 Mechanismy cytotoxicity NK buněk a T lymfocytů

15 Antigeny, epitopy, afinita, avidita, rozpoznání pomocí TCR/BCR

16 B lymfocyty, jejich vývoj, funkce, terapeutické ovlivnění, protilátková odpověď vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech

17 T lymfocyty, jejich vývoj, funkce, klasifikace Tc, Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg, terapeutické ovlinění

18 Adaptivní imunita - protilátkové reakce vyvolané antigeny závislými na T lymfocytech, reakce zárodečného centra, afinitní maturace, somatická hypermutace

19 Imunoglobuliny - třídy, tvorba, funkce

20 Obrana proti extracelulárním bakteriím, mechanismy úniku patogenů před obrannými reakcemi organismu

21 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

22 Obrana proti virům, využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce

23 Obrana proti mnohobuněčným parazitům

24 Slizniční a kožní imunitní systém - struktura, funkce

25 Imunopatologické reakce I.-IV. (příp. V.) typu, mechanismy, příklady onemocnění

26 Alergie, atopie, alergeny, formy alergických onemocnění

27 Asthma bronchiale, alergická rýma

28 Atopický ekzém, potravinové alergie, anafylaxe

29 Diagnositka alergických onemocnění - zejména asthma, alergická rhinokonjunktivitida, atopická dermatitid, potravinové alergie aj.

30 Léčba alergických onemocnění, biologická léčba

31 Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku, příklady

32 Systémová autoimunitní onemocnění

33 Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění

34 Možnosti léčby autoimunitních onemocnění, biologická léčba

35 Protinádorové imunitní mechanismy

36 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému

37 Možnosti imunoterapie nádorů - onkovakcíny, biologická terapie, checkpoint blokáda, další přístupy

38 Orgánové transplantace - orgány, indikace, příprava, následná terapie

39 Rejekce transplantátu - hyperakutní, akutní, chronická

40 Transplantace hematopoetických kmenových buněk

41 Reakce štěpu proti hostiteli

42 Primární imunodeficience - princip, typy dědičnosti, základní kategorie, diagnostika

43 Primární imunodeficience - kombinované, syndromické, poruchy fagocytů

44 Primární imunodeficience - protilátkové, poruchy vrozené imunity, poruchy komplementu

45 Ontogeneze imunity, vývoj prenatálně a v průběhu dětství, vliv kojení

46 Sekundární imunodeficience

47 Terapie primárních a sekundárních imunodeficitů - imunomodulace, profylaxe, substituce, kauzální léčba

48 Biologická terapie - myší/chimerické/humanizované/humánní protilátky, nejčastější využití, nejčastější terapeutické cíle, potenciální nežádoucí účinky

49 Aktivní imunizace, pasivní imunizace

50 Aktivní imunizace, očkovací kalendář, volitelná očkování, nežádoucí účinky

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
Sylabus

TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

Historie imunologie.

Složky imunitního systému, lymfatické orgány.

Základní funkce imunitního systému.

Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu.

Povrchové molekuly,cytokiny, signální cesty.

Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.

Zpracování a prezentace antigenu.

Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).

Specifická imunita.

T a B lymfocyty, NK buňky a protilátky.

Protiinfekční imunita.

Imunita na sliznicích.

KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Imunodeficience a možnosti její léčby.

Vakcinace aktivní a pasivní.

Protinádorová imunita.

Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně.

Imunopatologické reakce.

Autoimunita, mechanismy tolerance, autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby.

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika léčba alergických onemocnění.

Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky.

Laboratorní vyšetření v imunologii.

Praktická stáž na ambulanci.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (18.12.2023)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1105043p1

Okruhy studentů
M3.VL
Út 03.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 10.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Út 17.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 24.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Specifická imunita, T, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Út 31.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Reakce zárodečného centra, B lymfocyty, protilátková odpověď prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Út 07.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
Út 14.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Imunopatologie, autoimunity doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Út 21.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Imunodeficience MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 28.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Alergická onemocnění, atopie MUDr. Marta Sobotková
Út 05.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Transplantační imunita doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Út 12.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Biologická léčba, imunostimulace/suprese MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Út 19.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Aktivní/pasivní imunizace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Út 02.01.2024 14:25 - 16:05 přednáška Protinádorová léčba RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
Út 09.01.2024 14:25 - 16:05 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD1105043x01

Okruhy studentů
M3.1.VL
M3.2.VL
St 04.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
St 11.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
St 18.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
St 25.10.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
St 01.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
St 08.11.2023 9:50 - 11:30 stáž Návštěva amulance prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Škovránková, prof. Bartůňková
St 15.11.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
St 22.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
St 29.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
St 06.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
St 13.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
St 20.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Helena Kubešová
St 03.01.2024 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
St 10.01.2024 9:50 - 11:30 nic MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x02

Okruhy studentů
M3.3.VL
M3.4.VL
Út 03.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 10.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Út 17.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg MUDr. Marta Sobotková
Út 24.10.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Út 31.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Út 07.11.2023 9:50 - 11:30 stáž Návštěva amulance prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. učí prof. Šedivá, Dr. Zachová
Út 14.11.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Út 21.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Út 28.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 05.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
Út 12.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Út 19.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Út 02.01.2024 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Marta Sobotková
Út 09.01.2024 9:50 - 11:30 nic MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x03

Okruhy studentů
M3.6.VL
M3.5.VL
Po 02.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 09.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 16.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 23.10.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Po 30.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Po 06.11.2023 9:50 - 11:30 stáž Návštěva amulance doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. učí Dr. Kubešová + Dr. Milota
Po 13.11.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Po 20.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Po 27.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 04.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Diagnostika výzkumem v imunologii MUDr. Michaela Nováková
Po 11.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 18.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Po 01.01.2024 9:50 - 11:30 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Po 08.01.2024 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
23aD1105043x04

Okruhy studentů
M3.7.VL
M3.8.VL
Pá 06.10.2023 8:55 - 10:35 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Pá 13.10.2023 8:55 - 10:35 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Pá 20.10.2023 8:55 - 10:35 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Pá 27.10.2023 8:55 - 10:35 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 03.11.2023 8:55 - 10:35 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Pá 10.11.2023 8:55 - 10:35 stáž Návštěva amulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D. učí Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Pá 17.11.2023 8:55 - 10:35 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Pá 24.11.2023 8:55 - 10:35 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Pá 01.12.2023 8:55 - 10:35 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Pá 08.12.2023 8:55 - 10:35 cvičení Diagnostika výzkumem v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Pá 15.12.2023 8:55 - 10:35 cvičení Prezentace MUDr. Marta Sobotková učí Dr. Havlišová
Pá 22.12.2023 8:55 - 10:35 cvičení Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Pá 05.01.2024 8:55 - 10:35 cvičení Prezentace MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.
Pá 12.01.2024 8:55 - 10:35 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD1105043x05

Okruhy studentů
M3.9.VL
Čt 05.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Čt 12.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Čt 19.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Čt 26.10.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 02.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Ing. Rataj
Čt 09.11.2023 9:50 - 11:30 stáž Návštěva amulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D. učí Dr. Střížová, Dr. Kubešová
Čt 16.11.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 23.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Čt 30.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Čt 07.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Diagnostika výzkumem v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Čt 14.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí Dr. Havlišová
Čt 21.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Čt 04.01.2024 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Helena Kubešová
Čt 11.01.2024 9:50 - 11:30 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.