PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické lékařství I. - D1102319
Anglický název: Practical Medicine I.
Zajišťuje: Výukové pracoviště praktického lékařství (13-822)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Anna Frühaufová
Prerekvizity : D1102363, D1103363
Anotace
Jde o povinný studijní předmět. Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v souvisejícím lékařském oboru Praktické lékařství a jejich fixace, které vytvářejí základní předpoklady nezbytné pro úspěšný výkon zdravotnického povolání lékaře. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence: - Odebrat kompletní a přesnou anamnézu ve standardizované formě, s ohledem na pacientova očekávání, priority, hodnoty a duchovní potřeby, orientovat se v obtížích pacientů všech věkových kategorií, přizpůsobit se jazykovým schopnostem a zdravotní gramotnosti pacienta, respektovat lékařské tajemství. - Identifikovat obtíže a příznaky: abnormální perspirace, zvětšené lymfatické uzliny (lymfadenopatie), nadměrná žízeň, nadměrný příjem tekutin (polydipsie), vyčerpání, únava, pocit nemoci, horečka, zimnice, hypertermie, návaly horka, hypothermie, svědění, bolest (včetně různých typů), poruchy spánku, otoky, edémy (difuzní nebo lokální), neočekávaná nebo náhlá smrt, přibývání na váze, obezita, hubnutí, podvýživa, ztráta chuti k jídlu - V případě dlouhodobé následné péče vybrat nejvýznamnější problémy, které je třeba řešit a které se týkají léčby, vedlejších příznaků, ochoty pacienta spolupracovat při léčbě (compliance), dopadu nemoci na denní režim pacienta a jeho okolí. - Prostudovat pacientovu životosprávu a životní styl kontrolovaný při pravidelných lékařských kontrolách a, pokud je to možné, zhodnotit pacientovy názory, mínění a očekávání vzhledem k léčbě. - Zjistit, jaká byla dosavadní léčba pacienta, včetně doplňkových nebo alternativních postupů léčby. - Zjistit, zda a případně jaké psychoaktivní látky pacient užívá. - Použít klinickou rozvahu při získávání informací významných pro pacientovu léčbu. - Identifikovat problémy, které pacient nezmínil spontánně. - Rozpoznat sebepoškozování nebo násilí páchané na pacientovi, včetně napadení. - Provést přesné a klinicky relevantní fyzikální vyšetření v logickém a plynulém pořadí, zaměřit se na účel vyšetření a brát v úvahu očekávání, obtíže a symptomy u pacientů všech věkových kategorií. - Posoudit kognitivní a mentální stav pacienta včetně paměti, vnímání, porozumění, vyjadřování a emočního stavu. - Zvládnout a osvojit si vyšetřovací techniky zaměřené na pacienta (patient-centred), být schopen používat nástroje (např. fonendoskop, otoskop, oftalmoskop aj.), respektovat soukromí pacienta, jeho pohodlí a bezpečnost. - Získat specifické dovednosti vztahující se k fyzikálnímu vyšetření včetně Zhodnocení základních a instrumentálních aktivit denního života pacienta. - Propojit klíčová data z předešlých lékařských záznamů s informacemi získanými z anamnézy, s významnými příznaky tělesnými i duševními a s nálezem fyzikálního vyšetření; stanovit počáteční diagnostický postup; vzít do úvahy věk, pohlaví a psychosociální kontext pacienta včetně klíčových společenských faktorů. - Zhodnotit závažnost obtíží pacienta, symptomů nemoci nebo situace, ve které se pacient nachází. - Doporučit vstupní, nákladově efektivní diagnostickou metodu pro pacienta s akutním nebo chronickým onemocněním, nebo jako součást preventivní zdravotní prohlídky. - Zaslat pacienta v rámci preventivní prohlídky na screeningový test nebo proceduru, která může odhalit asymptomatickou chorobu nebo rizikové faktory. Musí zvážit rizika, benefity a prediktivní hodnotu testu; při výběru testů a procedur použít vhodná epidemiologická data. - Poskytnout efektivní léčbu (farmakologickou i jinou) všech druhů bolesti. - Během následného sledování podporovat pacienta v soběstačnosti, zhodnotit a diskutovat s ním o dodržování léčby z jeho strany (compliance). Je-li to nezbytné, informovat pacienta o přímých důsledcích případného nedodržení léčby (non-compliance), a to zejména u pacientů, kteří mají sníženou úroveň kognitivních schopností nebo kteří nejsou schopni samostatného rozhodování. Používat motivační přístupy, je-li to vhodné. - Zhodnotit nálezy při fyzikálním a dalších, například laboratorních vyšetření - Akutní stavy, nálezy a situace, například akutní těžká bolest hlavy, meningismus, těžká hypertenze, těžká hypotenze, synkopa, ztráta vědomí, kardiorespirační poruchy a srdeční zástava, nekomplikované běžné trauma - Otázky spojené s prevencí a podporou zdraví, psychosociální otázky, dále také dietní poradenství, environmentální a psychosociální aspekty chronického stavu, otázky spojené s tolerancí potravin, předoperační vyšetření, podezření na vzácné onemocnění - V přiměřeném čase poskytnout pacientovi cílenou konzultaci. - Podávat konkrétní a relevantní informace a vysvětlení pacientům, jejich rodinám, svým kolegům a dalším profesionálům, přispívat ke společnému porozumění problému a společně tvořit plán péče. - Zlepšovat informovanost pacientů a jejich rodin o zdravotní péči tím, že jim pomáhá relevantně zpracovávat informace z různých zdrojů s cílem podpořit přijetí zdravého životního stylu. - Rozpoznat hrozbu či propuknutí epidemie a pandemie a účinně na ně reagovat. - Řešit psychosociální, finanční a environmentální aspekty hendikepů a chronických onemocnění. - Při péči o pacienta využívat základy biomedicínské a klinické etiky; respektovat hodnoty, jako jsou autonomie a důstojnost jedince. - Být si vdom základní role, kterou má primární zdravotní péče pro zdraví populace.
Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.09.2020)
Literatura

VÁLKOVÁ, Libuše aj. Praktické lékařství. Praha: Karolinum, 2004.

VÁLKOVÁ, Libuše. Manuál praktického lékaře školitele: pro školitele oboru i školence. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-448-2.

SEIFERT, Bohumil a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha:Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-422-4.

Videokonzultační DVD materiály zpracované pracovníky výukového pracoviště a studenty vyšších ročníků

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7501

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK