PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii - D0904005
Anglický název: Nursing Care of patients in neurology
Zajišťuje: Neurologická klinika (13-442)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/6, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Prerekvizity : D09010001, D09010002, D09010003, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Je prerekvizitou pro: D0905003, D0905005, D0905004
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje rovněž o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuálni péče v oblasti různých forem zdravotní péče.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Seznámit se základními údaji o zaměření neurologie. Nabídnout stručný přehled informací o nejdůležitějších chorobách nervového systému v dětském a dospělém věku, jimiž se klinické neurovědní obory zabývají. Seznámit se základní neurologickou terminologii, semiologií a syndromologií.
 • Informovat o základních i moderních diagnostických postupech důležitých pro klinickou neurologii a spolupracující obory. Seznámit s hlavními indikacemi a typy pomocných vyšetřovacích metod s přihlédnutím na jejich dostupnost a přínos.
 • Seznámit se specifikami vyšetření v dětském i dospělém věku.Seznámit se základními léčebnými postupy využívanými u dětských i dospělých pacientů trpících chorobami nervového i myoskeletálního aparátu. Věnovat se i problematice neuropsychiatrického pomezí.
 • Stručně informovat o psychologicko-sociální a ekonomické problematice nejdůležitějších chorob, jimiž se neurologie zabývá.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočten. Podmínkou k udělení zápočtu je absolvování 90% výuky.

Poslední úprava: Ulovcová Helena (23.11.2017)
Literatura
Doporučená studijní literatura:
S. Káš, J. Országh: Neurologie pro 4. ročník středních zdravotních škol. Scientia Medica, Praha 1999

P. Jedlička, P. Bočan: Neurologie pro střední zdravotní školy. Medprint, Praha, 1993

S. Káš a kol.: Neurologie pro praktické lékaře. Scientia Medica , Praha 1999

Z. Ambler a spol.: Neurologie. Učebnice pro studenty lékařských fakult. Universita Karlova

V.Komárek, Zumrová a kol.: Dětská neurologie - vybrané kapitoly, nakladat. Galén, 2. vydání, 2008

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní, student si vylosuje 2 otázky, pro úspěšné vykonání zkoušky nesmí být žádná z dílčích otázek hodnocena "nedostatečně".

Poslední úprava: Ulovcová Helena (23.11.2017)
Sylabus
Obsahové zaměření:
Přednášky:
Základní tématické okruhy, které budou přednášeny s přihlédnutím ke specifice dětského a dospělého věku.

Zaměření přednášek z neurologie dospělých:
 • Úvod do problematiky klinických neurověd, organizace péče v neurologii, mezioborové vztahy, úvod do neurologické terminologie, základní pojmy, základní symptomy, syndromy v neurologii.
 • Základy neurologické propedeutiky a neurologického vyšetření.
 • Náhlé neurologické příhody - CMP.
 • Záchvatová onemocnění - epileptická a neepileptická, poruchy vědomí.
 • Úrazy nervového, opěrného i myoskeletálního systému.
 • Nádorová onemocnění nervového systému
 • Vertebrogenní onemocnění.
 • Nemoci myoskeletálního systému.
 • Zánětlivá, infekční a demyelinizační onemocnění nervového, opěrného i myoskeletálního systému.
 • Metabolická a toxická onemocnění NS - problematika ošetřovatelská, prevence

Zaměření přednášek z dětské neurologie:

 • Neurologické vyšetření dětského pacienta
 • DMO a perinatální postižení nervové soustavy, vrozené anomálie nervové soustavy.
 • Neurovývojová onemocnění včetně autismu.
 • Nádorová onemocnění nervového systému - dětského věku.
 • Neuromuskulární onemocnění, neurodegenerativní, neurogenetická a neurometabolická onemocnění.
 • Záchvatová onemocnění - epileptická a neepileptická, poruchy vědomí.
 • Akutní stavy u dětských neurologicky nemocných pacientů.
 • Úrazy a záněty centrálního nervového systému v dětském věku.

Semináře:

 • Praktický úvod do neurologického vyšetření. Základy klinického vyšetření opěrného a pohybového systému, kasuistiky z myoskeletální medicíny. Neurologické vyšetření dítěte včetně vyšetření vývojového. Psychomotorický vývoj dítěte, diagnostické a terapeutické postupy u psychomotorické retardace. Pomocná vyšetření v klinické neurologii - EEG, EMG, evokované potenciály, vyšetření moku. Vyšetřovací metody s v dětském věku a v dospělosti - EEG, EMG, evokované potenciály. Pomocná vyšetření v klinické neurologii - invazivní a neinvazivní neurozobrazovací metody včetně ultrazvuku, problematika interpretace při dozrávání centrálního nervového systému a v dospělosti.
 • Cévní příhody mozkové.
 • Bolesti hlavy. Bolestivé stavy.
 • Péče o pacienty s demyelinizačními, zánětlivými a infekčními chorobami chorobami NS.
 • Postižení mozkových a periferních nervů.
 • Urgentní stavy v neurologii - záchvatová onemocnění, bezvědomí, bolestivé stavy, syndrom hypertenze nitrolební a kompresivní syndrom. Urgentní léčebné postupy, klinické nálezy a pomocná vyšetření.
 • Vyšetření a péče o pacienty s nitrolebními expanzivními procesy, syndrom hypertenze nitrolební.
 • Závrativé stavy - vyšetření, přístup.
 • Psychosomatické aspekty chorob NS.
 • Akutní úrazy CNS a periferního nervového systému. Následky úrazů.
 • Poruchy kognitivních a fatických funkcí. Vyšetření a péče o pacienty s demencí a parkinsonským syndromem.
 • Neuromuskulární onemocnění - klinické a neurofyziologické metody. Přínos fyzioterapie.
 • Infekční, metabolická, postižení CNS a NS.
 • Onemocnění periferního nervového systému včet. poúrazových lézí.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK