PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech - D0904002
Anglický název: Nursing Care of patients in surgery
Zajišťuje: Chirurgická klinika (13-371)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Prerekvizity : D09010001, D09010002, D09010003, D09010011, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Je prerekvizitou pro: D0905003, D0905004, D0905005, D0905007, D0905008, D0905006
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské peče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Seznámit studenty s problematikou práce v chirurgických oborech v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout metody posuzování stavu nemocného v pooperačním období v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Naučit zásadám předoperační a pooperační péče o nemocné v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout specifické dovednosti a zásady aseptického způsobu práce v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Umět poskytovat základní a speciální ošetřovatelskou péči o nemocné formou ošetřovatelského procesu v oblasti dětské i dospělé chirurgie.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Podmínky zakončení předmětu

100 % docházka, ústní zkouška

Poslední úprava: VALTER (19.09.2017)
Literatura
Základní studijní literatura:
Hájek, M. Chirurgie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, ISBN 80-7169-108-9

Lawrencew,W. et al. Současná chirurgická diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996

Šnajdauf, J., Cvachovec, K., Trč, T. et al. Dětská traumatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-152-1

Zeman M. et al. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-260-9

Šnajdauf, J., Škába, R. et al. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2005 ISBN 80-7262-329-X (Galén), ISBN 80-246-1084-1 (Karolinum)

Pafko, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén a Karolinum, 2008, ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum)

Hoch J., Leffler J. Speciální chirurgie. 3. rozšířené vydání, Praha: Maxdorf - Jessenius, 2010 (v tisku)

Další odborná literatura:
Zeman, M. et al. Chirurgická propedeutika. 2. vyd. Praha: Grada, 2000, ISBN 80-7169-705-2

Sedlářová, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1613-8

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Požadavky ke zkoušce

1. Základní principy léčení chirurgických nemocných

2. Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci

3. Základní klinické vyšetření

4. Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické)

5. Hlavní sympromy náhlých příhod břišních

6. Příprava nemocného k operaci

7. Základy pooperační péče

8. Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin

9. Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu

10. Základní typy operací - terminologie a princily ošetření luxací a zlomenin končetin

11. Základy diagnostiky a ošetření operanění hrudníku

12. Základní principy chirurgické léčby onemocnění srdce a cév

13. Základy diagnostiky a léčby urologických nemocných

14. Základy vyšetření a operační léčby v ortopedii

15. Kraniocerebrální poranění - rozdělení, diagnostika, léčba

16. Základní vyšetření a ošetření končetinových poranění

17. Základní vyšetření a léčba poranění břicha a hrudníku

Poslední úprava: VALTER (19.09.2017)
Sylabus
Přednášky

A) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dospělém věku:

 • Základní principy léčení chirurgických nemocných.
 • Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické).
 • Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci.
 • Hlavní symptomy náhlých příhod břišních.
 • Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin, zejména břicha.
 • Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu.
 • Základy diagnostiky a ošetření poranění hrudníku.
 • Základní principy operační léčby onemocnění srdce a cév.
 • Základy traumatologie - rozdělení úrazů, terminologie, principy ošetření luxací a zlomenin.
 • Základy urologie v dospělém věku.
 • Základy neurochirurgie v dětském a v dospělém věku.

B) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dětském věku:

 • Nejčastější chirurgická a urologická onemocnění u dětí.
 • Dětská traumatologie (orgány a skelet) a popáleniny.
 • Operace gastrointestinálního traktu u dětí (akutní příhody břišní, vrozené vady).
 • Přehled hrudní chirurgie a onkochirurgie u dětí.

Semináře:
 • Obecné zásady chirurgické péče v pediatrii a v dospělosti.
 • Ošetřovatelské zhodnocení stavu chirurgického dětského a dospělého pacienta.
 • Předoperační a pooperační péče, specifika u dětí a dospělých.
 • Péče o rány, ošetřování drénů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací břicha (úrazy, hernie, ileus, apendicitis).
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací gastrointestinálního traktu.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací jater, žlučníku a žlučových cest.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací pankreatu a ERCP.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného po hrudních výkonech.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s kardiochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného se spinální neurochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocných se zlomeninami.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s plastickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u popáleného pacienta.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK