PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie - D0903001
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav farmakologie (13-311)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/6, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Garant: doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
Prerekvizity : D09010001, D09010002, D09010003
Je prerekvizitou pro: D0905001, D0905003, D0905002
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoretický. Skládá se z farmakokinetiky a farmakodynamiky. Seznamuje studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a zásadami podávání. Poskytuje informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu.
Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
Cíl předmětu
  • Získat základní informace o lékové politice státu a předpisech týkající se distribuce a hrazení léků
  • Naučit se základní lékové formy
  • Naučit se základní skupiny léků a jejich označení (odlišit generický název od firemního)
  • Pochopit základní farmakokinetické a farmakodynamické vztahy
  • Porozumět zásadám bezpečného skladování a manipulace s léky
  • Osvojit si zásady bezpečného podávání léků nemocným
  • Naučit se příznaky vedlejších účinků léků, jejich záznamu a hlášení

Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Absolvování zápočtového testu: s úspěšností 90 %, případně správná odpověď na doplňující otázku.

Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
Literatura

Povinná a doporučená literatura

Martínková, J.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (A)
Paluch Z.: Obecná farmakologie I. díl.:Úvod do obecné farmakologie 2019 (A)
Paluch a kol. Speciální farmakologie pro absolventy bakalářských studijních programů 2019 (D)

+Lüllmann, H.: Barevný atlas farmakologie (A)

+Hynie, S.: Farmakologie pro bakalářské studium. 1. a 2. díl (A)

+Neuwirth, J.: Klinická propedeutika pro posluchače oboru učitelství odborných předmětů

A…mimo knihovnu

B…pouze do studovny

D…vyjde během školního roku

E…prezenčně na klinice

… povinná
+ … doporučená

Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Absolvování zápočtového testu: s úspěšností 90 procent, správná odpověď na doplňující otázku.

Zkouška: odpověď na 2 otázky:

1. otázka z obecné farmakologie

2. otázka ze speciální farmakologie

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z OBECNÉ FARMAKOLOGIE

1. Léčivo, drogy, léčba, compliance a názvy léčiv.

2. Vývoj léčiv a klinické zkoušení léčiv.

3. Testy toxicity, preklinické zkoušení léčiv a dávka léčiva, klinické zkoušení léčiv, fáze klinických studií.

4. Farmakovigilance a hlášení nežádoucích účinků, nežádoucí účinky léčiv.

5. Registrace léčiva, originál a kopie, syntetická a biologická léčiva, léková legislativa a ATC klasifikace léčiv, propagace a marketing léčiv

6. Hromadně vyráběné léčivé přípravky, individuálně připravovaný léčivý přípravek (IPLP, magistraliter), příbalový informační leták, STC

7. Návykové látky

8. Farmakokinetika – absorpce léčiv. Faktory ovlivňující absorpci, interakce na úrovni vstřebávání.

9. Farmakokinetika – distribuce léčiv, distribuční objem.

10. Farmakokinetika – metabolismus léčiv.

11. Přestup léčiv přes biologické membrány - typy procesů; kompartmentové farmakokinetické modely, nultý a první řád ve farmakokinetice.

12. Farmakokinetika – eliminace léčiv, eliminační orgány.

13. Základní farmakokinetické parametry.

14. Přívodní cesty léčiva do organizmu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.

15. Farmakokinetika – biologický poločas, ustálený stav.

16. Distribuce léčiv v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiv).

17. Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).

18. Eliminace léčiv z organismu (eliminační konstanta, eliminační poločas, totální clearence léčiva, renální a nerenální clearence).

19. Farmakovigilance - význam, základní principy, povinnosti lékaře.

20. Význam farmakokinetiky pro optimalizaci dávkování látek (vztah mezi dávkou, plasmatickou koncentrací a účinky léčiva). Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).

21. Základní kvantitativní hlediska farmakon - receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita, způsob jejich určování, význam pro dávkování a účinek léčiva).

22. Nežádoucí účinky léčiv.

23. Vnitřní aktivita a afinita xenobiotik, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus a parciální agonismus (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek).

24. Terapeutické monitorování léčiv, (význam, praktické využití příklady).

25. Farmakogenetika; (význam, praktické využití příklady).

26. Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka - účinek, plasmatická hladina - účinek, terapeutické rozmezí).

27. Terapeutická šíře, terapeutický index; individuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny).

28. Změny účinku léčiva při opakovaném podávání (tachyfylaxe, tolerance, kumulace, indukce, inhibice, léková závislost).

29. Interakce léčiv (typy interakcí a jejich příklady).

30. Názvy léčiv, generická léčiva, originální přípravky, léky vázané na předpis/volně prodejné, bioekvivalence léčiv.

31. Teratogenní, mutagenní a kancerogenní účinky léčiv.

32. Zvláštnosti farmakoterapie u starých osob. Změny farmakodynamických účinků a farmakokinetických vlastností léčiv.

33. Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv - klasifikace.

34. Vývoj a hodnocení nových léčiv; preklinické a klinické testování, farmakovigilance.

35. Účelná farmakoterapie, farmakoterapeutické riziko a polypragmazie.

36. Biotransformace a eliminace léčiv.

37. Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí.

38. Intoxikace léky; zásady léčby péče o pacienta, antidota.

39. Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; léky, které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění).

40. Cytochrom P450.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE

1. Antiarytmika

2. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

3. Betablokátory

4. Blokátory vápníkových kanálů

5. Antiagregancia

6. Ankoagulancia

7. Farmakoterapie akutního infarktu myokardu

8. Farmakoterapie chronického srdečního selhání

9. ACEI

10. Farmakoterapie anemie

11. AT blokátory

12. Farmakoterapie a prevence flebotrombozy

13. Kardiotonika a pozitivní inotropní léčiva

14. Trombolytika

15. Cytostatika

16. Farmakoterapie arteriální hypertenze

17. Perorální antidiabetika

18. Inzuliny

19. Imunosupresivní léčiva

20. Farmakoterapie astmatu

21. Farmakoterapie chronické bronchitidy

22. Antivirotika a antiparazitika

23. Mužské pohlavní hormony

24. Ženské pohlavní hormony

25. Antitusika, mukolytika

26. Sympatolytika, sympatomimetika

27. Parasympatolytika, parasympatomimetika

28. Biologická léčiva

29. Farmakoterapie myasthenia gravis

30. Spasmolytika

31. Antipsychotika

32. Antidepresiva

33. Anxiolytika

34. Hypnotika

35. Farmakoterapie epilepsie

36. Farmaka ovlivňující centrální nervový systém

37. Celková anestetika

38. Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci

39. Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci

40. Farmakoterapie migrény

41. Opioidy

42. Nesteroidní antirevmatika

43. Analgetika, antipyretika

44. Hypolipidemika

45. Antibiotika

46. Kortikosteroidy

47. Diuretika

48. Nitráty

49. Tyreoidální léčiva, antityreoidální léčiva

50. Lokální anestetika

51. Periferní myorelaxancia

52. Antimykotika

53. Farmakoterapie alergických stavů

54. Farmakoterapie bolesti

55. Farmakoterapie úzkosti a sedace

56. Farmakoterapie artrózy

57. Farmakoterapie revmatické artritidy

58. Farmakoterapie osteoporózy

59. Farmakoterapie dnového záchvatu

60. Farmakoterapie anafylaktické reakce

61. Léčiva používaná k terapii obezity

62. Spasmolytika

63. Látky snižující periferní insulinovou rezistenci, inhibitory α-glukosidázy

64. Antacida a antiulcerotika

65. Projímadla

66. Antidiaroika

67. Antiemetika

68. Antivertiginozní léčiva

Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
Sylabus

Aktualizovanou verzi přednášek najdete v MOODLU

Sylabus přednášek a seminářů:
Úvod do farmakologie.

Základní pojmy ve farmakologii, druhy terapie, vývoj nového léčiva, zákony. Zvláštnosti farmakoterapie v pediatrii a osob vyššího věku.

Obecná farmakologie
Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv. Metabolické pochody léčiv v organismu v souvislosti se způsobem podání.

Receptorová teorie, mechanismus působení léčiv. Regulační mechanismy metabolických pochodů v organismu, receptory, mediátory, agonisté a antagonisté mediátorů.

Interakce léčiv. Vzájemné působení léčiv v organismu, jejich vzájemné zesilování a zeslabování léčebného účinku, ale i nebezpečí zvýšené toxicity.

Farmakokinetika. Faktory ovlivňující distribuci léčiva (jeho metabolitů), jeho koncentraci a její změny v organismu. Rychlost nástupu účinku, vztah plazmatická hladina - účinek.

Speciální farmakologie
Vegetativní nervový systém. Rozdělení - anatomicko fyziologické, mediátory vegetativního NS, agonisté, antagonisté. Parasympatikus - parasympatomimetika, parasympatolytika přímá. Sympatikus. Alfa, beta receptory, centrální sympatikus, sympatomimetika, sympatolytika alfa

Léčiva kardiovaskulárního systému: Dioxin, Vasodilatancia - periferní; antianginózní látky, Antiarytmika - základní třídy a podtypy, Betablokátory . Léčiva ovlivňující beta receptory vegetativního NS a jejich použití, klinické využití, strategie léčby, omezující faktory pro jejich použití, Antihypertenzíva . Rozdělení antihypertenziv a jejich kombinace. ACE inhibitory, Ca antagonisté, diuretika, Antikoagulancia. Přímá a nepřímá antikoagulanci. Skupina heparinu, nízkomolekulární hepariny, hirudíny. heparinoidy. Perorální nepřímá antikoagulancia, kumariny. Antiagregancia, protidestičkové látky. Fibrinolytika, plasmanogen.

Léčiva respiračních onemocnění a antihistaminika, Antitusika a expektorancia mechanismus působní, racionální podávání, Antiastmatika Současný pohled na patofyziologii astmatu, typy antiastmatik a jejich použití podle mechanismu účinku. Současné trendy léčby. Ovlivnění prognózy nemoci.

Antihistaminika H1 antagonisté, I.a II. generace, léčba alergických stavů

Léčiva ovlivňující GIT ovlivnění pH žaludeční šťávy, H2antagon., inhibitory protonové pumpy

Léky a játra. Možnosti poškození jater, metabolismus, léčení

Antirevmatika - nesteroidní . Antirevmatika, léčiva ovlivňující průběh onemocnění, antirevmatika druhé řady. ovlivnění imunitního systému. Použití imunosupresiv. Obecné ovlivnění chronického zánětu.

Analgetika antipyretika Salicyláty a ostatní nesteroidní antiflogistika,

Analgetika-anodyna . Silná analgetika, morfin a jeho deriváty, analgetické receptory, teorie působení a praktické použití. Strategie léčby bolesti. Atypická analgetika. Kombinace analgetik

Antibiotika. Rozdělení a indikace, peniciliny s úzkým spektrem, se širokým spektrem. Obecně betalaktamy. Cefalosporiny.

Tetracykliny, makrolidy, aminoglykosidy.

Chinolony, chemoterapeutika. Kombinace antibiotik, lokální antibiotika. Strategie výběru antibiotik, faktory ovlivňující výsledek léčby.

Virostatika Skupiny, specifické použití, AIDS, toxicita.

Psychofarmaka Rozdělení psychofarmak podle mechanismu účinku. Antipsychotika - jednotlivé skupiny, specifické a nespecifické použití.

Anxiolytika. Benzodiazepiny. ostatní skupiny. Použití psychiatrické i v ostatních oborech. Kombinace léčiv. Návykovost.

Antidepresiva - klasická tricyklická, druhá a třetí generace, specifické formy inhibice mediátorů. Klinická využití. Inhibitory MAO.

Nootropika, léčení Alzheimerovy choroby.

Poslední úprava: Mokoš Miroslav, Ing. (30.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK