PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické metodiky - D0701309
Anglický název: Methodology in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3, Z [HT]
letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teorie a metodologie
Je prerekvizitou pro: D0704011, D0703017, D0703008
Anotace
Anatomické, funkční systémy řídící vnímání polohy, pohybu a jejich kvalitní provedení. Uplatnění těchto znalostí v metodických postupech u vybraných onemocnění. Metodické postupy ošetřujícího lékaře, fyzioterapeuta – rehabilitace/fyzioterapie u akutních, subakutních, chronických stavů Plicní rehabilitace, pohybové programy. V předmětu jsou probrány během dvou semestrů léčebné metodické postupy k jednotlivým systémům (internímu , pohybovému, senzorickému). Je zde akcentována spolupráce fyzioterapeuta a lékaře v přístupu k interním i neurologickým onemocněním. Podstata předmětu spočívá v provázání jednotlivých fyzioterapeutických a léčebně rehabilitačních technik a postupů v cílenou léčebnou metodiku. Předmět začíná vysvětlením jednotlivých systému (fasciální, koloubní, svalový, resopirační , gastrointestinální a rozmnožovaví) a vzájemným provázání a možnosti jejich ošetření technikami manuální medicíny. V další části, a to převážně v letním semestu, jsou pak poznatky integrovány do konkrétních metodických postpů hybného systému. Například : metodické postupy u funkční ženské sterility,u poruch rovnováhy, u skolióz u myofasciálního bolestivého sysndromů v jednotlivých regionech (rameno, koleno apod.). Závěr patří nejpoužívanéjším terapeutickým intervencím v kloubním systému a sice mobilisacím.
Poslední úprava: Bitnar Petr, PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 1. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Semestr: letní 2020/2021

Název předmětu: Fyzioterapeutické metodiky

Garant předmětu: as.PhDr. Petr Bitnar

Podmínky pro zápočet: 90% účast, praxe

Zkouška: ústní

Počet hodin: 4/4, zápočet + zkouška

Výuka: Pondělí 8.00 – 15.10 hod,

Učebna: S2-2

Poslední úprava: Pecharová Michaela (10.02.2021)
Literatura

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Kolář, P. et al..: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Trojan, S., Druga, J., Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005 ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Praha: Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Poslední úprava: Bitnar Petr, PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Fyzioterapeutické metodiky - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr OTÁZKY :

1) Význam propriocepce a exterocepce v klinické praxi terapeuta

2) Význam tělesného schématu v klinické praxi; možnosti práce s tělesným schématem u vybraných diagnóz (skolióza, vertebrogenní obtíže apod.)

3) Anatomie a funkce fascií v hybném systému. Možnosti ovlivnění fasciální patologii pomocí rehabilitační intervence

4) Techniky respirační fyzioterapie a jejich klinická aplikace

5) Využití labilních ploch v klinické praxi. Neurofyziologická podstata účinků senzomotorické stimulace a balančních ploch

6) Význam centrované postury a práce s kloubní centrací v klinické praxi

7) Aktivní segmentální centrace, její podstata, základní techniky a využití v klinické praxe

8) Význam fyzioterapie u spinálních pacientů. Význam neuroplasticity u spinálních pacientů. Metodické postupy u spinálních pacientů

9) Využití protetiky ve fyzioterapii. Význam nožní klenby pro posturu a možnosti jejího ovlivnění proteticky i aktivními metodami fyzioterapie

10) Možnosti ovlivnění bolestivých stavů léčebně rehabilitační intervencí. Význam fyzioterapeuta na oddělení léčby bolesti

11) Sportovní úrazy a fyzioterapeutická léčba ve všech stadiích (akutní , subakutní chronické)

12) Bolestivé stavy v oblasti kořenových a nosných kloubů (skokanské koleno, nestabilita kotníku, vrhačské rameno atd.) Etiologie vzniku nestabilit a artrź. Možnosti FT intervence

13) Anatomie a funkce HSSP

14) Možnosti léčebné intervence v oblasti HSSP. Možnosti stimulace HSS a význam pro posturu

Fyzioterapeutické metodiky - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr

Metoda Mojžíšová - nejen terapie ženské sterility.

Somatosenzorický systém, propriocepce, exterocepce, jejich vývoj, tělesné schéma, stereognostická funkce, somatosenzorická pozornost.

Funkční změny měkkých tkání (sval, kůže a podkoží, facie, periost) ve vztahu k nocicepci, funkční kloubní blokáda. Taktilně-diskriminační citlivost, hlavní modulační mechanismy CNS v transmisi nociceptivní Ference, vysvětlení pojmů tensegrita a mechanotransdukce.

Plicní rehabilitace.

Metodické terapeutické postupy u kardiovaskulárně nemocných.

Význam HSS (SSP) pro posturu, pro pohyb, pro dýchání, metodický nácvik.

Aktivní segmentální centrace v léčbě posturálních poruch, u stavů dechové insuficience.

Sportovní fyzioterapie.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - funkční poruchy trávicího traktu.

Metodické postupy fyzioterapeuta a lékaře při fyzikální terapii. Zásady aplikace fyzikální terapie, dělení fyzikální terapie, účinky, indikace a kontraindikace fyzikální terapie.

Neurofyziologie mozečku, symptomatika při poruchách mozečku, možnosti a principy rehabilitace pacientů s mozečkovým postižením.

Periferní poruchy vestibulárního systému, patofyziologie, principy rehabilitace pacientů.

Možnosti kvalitativní a kvantitativní analýzy poruch stoje a chůze.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a protetika.

Kompenzační pomůcky v ergopetrapii a jejich uplatnění ve fyzioterapii.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - spinální jednotka. Rehabilitace pacientů s míšní lézí. Testování klíčových svalů, jednotlivé léze - C1 až C4, C5 až TH2, TH3 až TH12, L1 až S2; rehabilitace u jednotlivých typů léze.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - onemocnění dechové soustavy.

Metodické postupy fyzioterapeuta a lékaře - poruchy hybnosti v poúrazové traumatologii (osteosyntézy a jejich užití, pooperační komplikace a jejich prevence, terapie po osteosyntéze prox. humeru 2. měsíc po operaci a zdůvodnění, terapeutické metody a postupy u pacienta s osteosyntézou fraktury diafýzy humeru a zdůvodnění).

Rehabilitace u skolióz: definice skoliózy, klinické vyšetření pacienta se skoliózou, dělení skolióz, intrauterinní etiologie vzniku skoliózy, etiologie skoliózy, nestrukturální (funkční skolióza), klinický pohled, vývojová kineziologie IS, hlavní rizikové faktory vyšetření, rizikové faktory pro progresi skoliózy dle Koláře, diferenciální diagnostika anamnéza: RA, OA, SA, vyšetření - stoj na 2 vahách ap., základní neurologické vyšetření, terapeutické přístupy, Klapp, Schrott, Vojta - základní principy a zásady terapie, konzervativní terapie u skolióz. Strategii terapie skoliotických pacientů, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - chronická neurologická onemocnění.

Poslední úprava: Bitnar Petr, PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Sylabus

Anatomické, funkční systémy řídící vnímání polohy, pohybu a jejich kvalitní provedení. Uplatnění těchto znalostí v metodických postupech u vybraných onemocnění. Metodické postupy ošetřujícího lékaře, fyzioterapeuta - rehabilitace/fyzioterapie u akutních, subakutních, chronických stavů

Plicní rehabilitace, pohybové programy

ACT - Airway Clearance Techniques

Význam fasciálních tkání, tensegrita

Somatosenzorický systém, propriocepce, exterocepce, jejich vývoj, tělesné schéma, stereognostická funkce, somatosenzorická pozornost. Zpracování nociceptivní aference

Funkční změny měkkých tkání(sval, kůže a podkoží, fascie, periost) ve vztahu k nocicepci, funkční kloubní blokáda

Metoda Mojžíšová - nejen terapie ženské sterility

Metodické terapeutické postupy u kardiovaskulárně nemocných

Význam hlubokého stabilizačního systému (HSS) pro posturu, pro pohyb, pro dýchání

Stabilizační systém páteře (SSP) - nácvik a edukace cvičení

Aktivní segmentální centrace v léčbě posturálních poruch

Sportovní fyzioterapie

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - funkční poruchy trávícího traktu

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - spinální jednotka - poúrazové stavy

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - spinální jednotka - opakované pobyty

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a protetika

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře v klinické medicíně; vyšetření, kineziologický rozbor a metodické postupy u chronické formy onemocnění dechové soustavy

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - aplikace fyzikální terapie

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - poruchy rovnováhy I., II.

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - dechová problematika neurosvalových onemocnění

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře na odděleních ARO, JIP

Mobilizační techniky

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - skoliózy

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK