PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organizace zdravotnictví a legislativa - D0701010
Anglický název: Health Care Organisation and Legislation
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Právo > Předměty širšího základu
Anotace
Výuka systémů zdravotní a sociální péče v ČR i zahraničí. Organizace péče o rizikové skupiny obyvatelstva, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Problematika osob s postižením ze zdravotního a sociálního hlediska. Základní právní normy v péči o zdraví, základy medicínského práva, právní odpovědnost zdravotníka. Organizace a formy postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Cíl předmětu

Cíle: orientovat se v problematice systémů zdravotní a sociální péče, včetně aspektů ekonomických; uplatňovat nabyté znalosti zdravotní a sociální legislativy i medicínského práva ve zdravotnické praxi.

Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet, zkouška

Předpoklad udělení zápočtu:účast na seminářích

Otázky ke zkoušce:

1. Systém a organizace sociálního zabezpečení v ČR

2. Sociální pojištění v ČR

3. Státní sociální podpora v ČR

4. Sociální pomoc a péče

5. Zdravotní a sociální politika v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením, dávky a služby

6. Komplexní přístup k péči o děti s postižením, typy zařízení péče o děti s postižením, význam časné detekce postižení, mezinárodní klasifikace postižení

7. Organizace péče o zdravotně postižené, účast státních i nestátních organizací, Vládní výbor pro zdravotně postižené, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny

8. Zdroje financování zdravotnictví a způsoby úhrady zdravotní péče – mezinárodní srovnání

9. Systém zdravotní péče v České republice a jeho financování

10. Soustava zdravotnických zařízení

11. Pracovníci ve zdravotnictví. Zdravotnické vzdělávání

12. Druhy právních předpisů

13. Právní odpovědnost ve zdravotnictví

14. Trestně právní odpovědnost

15. Občansko právní odpovědnost

16. Pracovně právní odpovědnost

17. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

18. Souhlas pacienta se zákrokem, právo odmítnout (negativní revers)

19. Zákon o specifických zdravotních službách

20. Veřejné zdravotní pojištění v ČR

21. Zákon o zdravotních službách

22. Pracovní právo. Zákoník práce

Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Literatura

Doporučená literatura:

Mach, J.: Medicina a právo, Beckova edice ABC, Praha 2006

Ptáček, R.,Bartůněk, P.,Mach,J., a kolektiv Lege artis v medicíně, Grada 2013

Těšínová,J., Doležal,T.,Policar,R., Medicínské právo, C.H.Beck 2019

Janečková,H., Hnilicová,H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, Praha 2009

Kukla,L.,kolektiv Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí, Grada 2016

Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P.: Sociální práce v praxi. Portál, s.r.o., Praha 2005

Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol.: Zdravotnictví a právo, Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., 2016

Přednášky - prezentace jsou k dispozici studentům na portálu Mefanet 2.LF UK či obdrží od přednášejících.

Poslední úprava: Kašpar Petr, MUDr. (16.06.2020)
Metody výuky

Seminář

Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet

Předpoklad udělení zápočtu: účast na seminářích

Otázky ke zkoušce:

1. Systém a organizace sociálního zabezpečení v ČR

2. Sociální pojištění v ČR

3. Státní sociální podpora v ČR

4. Sociální pomoc a péče

5. Zdravotní a sociální politika v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením, dávky a služby

6. Komplexní přístup k péči o děti s postižením, typy zařízení péče o děti s postižením, význam časné detekce postižení, mezinárodní klasifikace postižení

7. Organizace péče o zdravotně postižené, účast státních i nestátních organizací, Vládní výbor pro zdravotně postižené, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny

8. Zdroje financování zdravotnictví a způsoby úhrady zdravotní péče – mezinárodní srovnání

9. Systém zdravotní péče v České republice a jeho financování

10. Soustava zdravotnických zařízení

11. Pracovníci ve zdravotnictví. Zdravotnické vzdělávání

12. Druhy právních předpisů

13. Právní odpovědnost ve zdravotnictví

14. Trestně právní odpovědnost

15. Občansko právní odpovědnost

16. Pracovně právní odpovědnost

17. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

18. Souhlas pacienta se zákrokem, právo odmítnout (negativní revers)

19. Zákon o specifických zdravotních službách

20. Veřejné zdravotní pojištění v ČR

21. Zákon o zdravotních službách

22. Pracovní právo. Zákoník práce

Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Sylabus

Obsahové zaměření seminářů:

Zdraví, nemoc, péče o zdraví, programy a organizace zaměřené na péči o zdraví;

Sociální zabezpečení v ČR, sociální pojištění;

Státní sociální podpora, sociální pomoc a péče;

Systémy zdravotní péče ve světě a u nás;

Nestátní a státní zdravotnická zařízení;

Financování zdravotní péče;

Pracovní právo;

Vzdělávání zdravotnických pracovníků, organizace postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví;

Nejčastější právní problémy ve zdravotnické praxi;

Zásady péče o děti a osoby s handicapem.

Témata seminářů:

Zdravotnické systémy v zahraničí MUDr.Petr Kašpar

Systém zdravotní péče v České republice, Zákon o zdravotních službách MUDr.Petr Kašpar

Systém a organizace sociálního zabezpečení v České republice MUDr. Eva Pýchová

Problematika a komplexní péče o děti s postižením MUDr.M.Kašparová

(Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol)

Postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví MUDr.Petr Kašpar

Sociální služby a péče v ČR MUDr.Eva Pýchová

Zákoník práce, základy zdravotnické legislativy MUDr. Eva Pýchová

Poslední úprava: Kašpar Petr, MUDr. (03.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK