PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická psychologie - D0305202
Anglický název: Clinical Psychology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Je korekvizitou pro: D0306017
Anotace
Poslední úprava: HABET (30.07.2003)
Poznatky a zákonitosti psychologie v rehabilitaci se zvláštním důrazem na přínos poznatků a přístupů klinické psychologie v oblasti léčebné rehabilitace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Cílem výuky předmětu Klinická psychologie je podat aktuální přehled poznatků v tomto aplikovaném oboru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (16.09.2020)

3. ročník bakalářské studium fyzioterapie – zimní semestr 2020/2021

Předmět: KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Pondělí: 11 – 13,35 hod.

Výuka: učebna TVL, pavilon 9

Počet hodin: 2/1 Z, ZK

Garant předmětu: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Vyučující: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Mg. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Hana Marková, Ph.D., Mgr. Jan Tománek

Zahájení kurzu bude 5.10.2020

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Baštecká, Bohumila: 2001. Základy klinické psychologie. Portál, Praha. ISBN 80-7178-550-4

Plante, Thomas G.: 2001. Současná klinická psychologie. Grada, Praha. ISBN 80-7169-963-2

Říčan, Pavel, Krejčířová, Dana a kol.: 2011. Dětská klinická psychologie. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1049-5

Vágnerová, Marie: 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha. ISBN 978- 80-7367-414-4

Vašina, Lubomír: 2002. Klinická psychologie a somatická psychoterapie. Neptun, Brno. ISBN 80-902896-4-9

Baštecká, Bohumila (ed.): 2009. Aplikovaná psychologie. Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-470-0

Brichcín, Milan: 1999. Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha. ISBN 80-7184-753-4

Gillen, Glen, Burkhardt, Ann: 1998. Stroke Rehabilitation. Mosby, Inc. St. Louis. ISBN 0-8151-3460-6

Hátlová, Běla: 2010. Psychomotorická terapie demencí v počáteční a střední fázi. European Science and Art Publishing. Asociace psychologů sportu. Praha. ISBN 978-80-87504-00-0

Hort, Jakub, Rusina, Robert a kol.: 2007. Paměť a její poruchy. Maxdorf, Praha. ISBN 978-80-7345-004-5

Kratochvíl, Stanislav: 2006. Základy psychoterapie. Portál, Praha. ISBN 80-7367-122-0

Křivohlavý, Jaro: 2009. Psychologie zdraví. Portál, Praha. ISBN 978-80-7367-568-4

Křivohlavý, Jaro: 2002. Psychologie nemoci. Portál, Praha. ISBN 80-247-0179-0

Paulík, Karel: 2010. Psychologie lidské odolnosti. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2959-6

Scheffler, R. M, Potůček, Martin ( editors): 2008. Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present. Karolinum Press, Prague. ISBN 978-80-246-1466-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (22.09.2020)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z PSYCHOLOGIE – AR 2020/21

1. Základní terminologická vymezení a aplikace psychologie. Klinická psychologie a psychologie ve fyzioterapii a dalších zdravotnických profesích.

2. Psychologické směry, základní psychologické přístupy, představitelé základních psychologických směrů a přístupů.

3. Klinická diagnostika v praxi

4. Psychologická specifika pomáhajících profesí s důrazem na práci fyzioterapeuta. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

5. Struktura a vývoj osobnosti. Vybrané teorie osobnosti ve vztahu k rehabilitační teorii a praxi.

6. Člověk ve společnosti. Sociální komunikace, postoje a role jedince ve skupině. Autorita, status, vliv masových médií.

7. Psychosociální zátěž a stress a jeho zvládání. Konflikty mezi lidmi a způsoby jejich řešení. Transakční analýza. PCA (Person Centered Approach).

8. Rodina a její význam pro jedince. Vliv rodinného systému na zdraví.

9. Vztah zdravotník– pacient, zdravotník – rodina pacienta. Komunikace. Zásady sdělování informací pacientům a jejich rodinám.

10. Psychopatologie – dělení, popis jednotlivých psychopatologických okruhů. Specifika přístupu k pacientům trpícím psychickými obtížemi.

11. Psychosomatický přístup v pomáhajících profesích. Psychosomatická medicína. Psychosomatika ve fyzioterapii.

12. Pacient v nemocnici. Chronická a nevyléčitelná onemocnění. Paliativní péče, umírání, smrt (psychologické aspekty). Psychologické aspekty bolesti.

13. Duševní krize. Příčiny, fáze, možnosti řešení, terapeutické přístupy.

14. Motivace pacienta v průběhu rehabilitace, adherence, vůle a sebekontrola. Význam kauzální atribuce a autoatribuce v motivaci pacienta a aspirační úrovni k dosažení zlepšení zdravotního stavu.

15. Rehabilitace jako proces učení a tréninku. Vymezení pojmu učení. Problematika únavy.

16. Vývoj psychomotoriky. Základní fáze a mezníky vývoje, vývojové zákonitosti, specifika v jednotlivých věkových obdobích.

17. Psychologická specifika fyzioterapie a rehabilitace v pediatrii.

18. Psychologická specifika fyzioterapie a rehabilitace v gynekologii a v porodnictví.

19. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v interní medicíně.

20. Neuropsychologie a neurorehabilitace.

21. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v psychiatrii.

22. Psychologická aktivizace a rehabilitace v geriatrii. Možnosti fyzioterapie v léčbě kognitivních poruch.

23. Psychologické otázky fyzioterapie a rehabilitace v traumatologii, chirurgii a ortopedii.

24. Psychologická problematika fyzioterapie a léčebné rehabilitace u sportovců.

25. Vztahy rehabilitace, psychoterapie a reedukace. Vymezení základních pojmů. Nutnost a možnosti spolupráce fyzioterapeuta s psychologem.

Sylabus
Poslední úprava: Michaela Pecharová (24.10.2019)

Pozornost je věnována široké oblasti klinické psychologie, psychologii zdraví/nemoci, psychosomatické medicíny a dalším tematicky blízkým lékařským i nelékařským (např. z oblasti etiky, politiky, sportu, sociální vědy apod.) oborům. Předmět je orientován s ohledem na teoretická východiska a také ve smyslu aplikované vědy. Předmět klinická psychologie v sobě zahrnuje širokou oblast psychodiagnostickou, psychoterapeutickou, sociálně nápravnou i rehabilitační. Speciální problematikou jsou obecné otázky zdraví a nemoci, téma psychologie duševního zdraví, mezinárodní klasifikační systémy, rovněž též otázky zdravotnické epidemiologie a sociálně zdravotní politiky v evropském i vnitrostátním kontextu.

Osnova výuky:

1. Úvod do studia klinické psychologie. Základní terminologie. Psychologické směry a školy, představitelé.

2.Vývoj osobnosti. Základní teorie. Vývojové zákonitosti, specifika jednotlivých vývojových období v rehabilitační praxi.

3. Klinická diagnostika: pozorování, anamnéza, rozhovor, testová diagnostika dospělých..

4. Psychologie nemoci a zdraví. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění. Pacientovo pojetí nemoci. Úzkostní, depresivní, agresivní pacienti. Psychomotorická terapie v psychiatrii a interní medicíně.

5. Základy komunikace lékař – pacient, bariéry v komunikaci, způsoby překonávání bariér. Přenos, protipřenos. Lékařské prostředí a vliv na pacienta. Sociální komunikace. Konflikty a způsoby řešení (koučink, asertivita, mediace). Rodina a její význam pro jedince i pro spolupráci s lékařem.

6. Psychika tělesně postižených, vliv psychiky na léčbu tělesně postižených, význam fyzioterapie v léčbě a psychologické péči o tělesně postižené. Problematika léčebné rehabilitace u sportovců.

7. Stárnutí a související změny motoriky a kognice z pohledu rehabilitace. Problematika CMP, Parkinsonovy nemoci, roztroušené sklerózy, demence apod. Trénink paměti, neurorehabilitace.

8. Změny v rovnováze seniorů – výsledky grantového výzkumu

9. Neuropsychologie (neurorehabilitace).

10. Krize. Příčiny, fáze, řešení, terapeutické přístupy. Vztah fyzioterapie, psychoterapie a reedukace. Význam spolupráce fyzioterapeuta s psychologem. Podmínky úspěšné rehabilitace.

11. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí, prevence syndromu vyhoření u fyzioterapeutů

12. Motivace pacienta v průběhu rehabilitace. Význam učení, fáze. Únava.

13.Psychologická problematika chronického onemocnění. Předoperační psychologická příprava a vedení pacientů. Psychologické aspekty bolesti. Paliativní péče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK