PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná metodika fyzioterapie - D0303305
Anglický název: General Teaching Method in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/5, Z [HT]
letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Technické předměty a technologie
Prerekvizity : D0301162
Je prerekvizitou pro: D0305227, D1305307, D0305306
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.
Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Vážení studenti,

po dnešním rozhodnutí vám dávám na vědomí, jaké jsou podmínky pro splnění zápočtu z těchto předmětů za současné Covid situace:

Obecná metodika fyzioterapie: seminární práce Kazuistika dítěte - vyšetření motorického vývoje.

K tomu platí i poslední sdělení, které jsem vám poslala 16.4. 2020.

Termín odevzdání práce: 22. května 2020.

Metody kinezioterapie I – ověření nastudovaných znalostí formou testu distančně. Obsah otázek bude odpovídat tématům, která byla naplánována v LS.

Studujte z doporučené, zaslané literatury či prezentace od jednotlivých lektorů. Test uskutečníme nejdříve 1 týden v červnu, termín bude včas upřesněn,

dáváme vám možnost časové rezervy připravit se. Otázky, které jsou vloženy v SISu, jsou připravené pro praxi – i když nebudete vzhledem k okolnostem zkoušeni z praxe,

přesto si je projděte, nastudujte si, co se o tématu píše či je zobrazeno na fotografiích, pomůže vám to ke zdárnému splnění testu.

Prosím, dejte vědět, zda jste zprávu přečetli a vzali na vědomí.

Děkuji, s pozdravem

Zounková Irena

garant obou předmětů

Ročník: 2. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Semestr: letní 2019/2020

Název předmětu: OBECNÁ METODIKA FYZIOTERAPIE

Garant předmětu: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Podmínky zápočtu: 100% účast, seminární práce

LS: 3/3 zápočet + zkouška

Výuka: pondělí 13.30 - 18.50 hod Malá pravá posluchárna

Obecná metodika fyzioterapie + Metody kinezioterapie + Klinická praxe

Otázky – praktická část – zápočet 2. ročník ZS + LS

1. Vyšetření a terapie skalpu

2. Vyšetření a terapie posunlivosti fascií dolní a horní končetiny

3. Vyšetření a terapie fascie hrudníku a krku

4. Vyšetření jizev, možnosti terapie

5. Vyšetření kůže – kožní odpor, pojivová řasa, možnosti terapie

6. Vyšetření meziprstní řasy (na HK + DK), vztah ke kořenovým syndromům

7. Vyšetření + mobilizace Lisfrancova a Schopartova kloubu

8. Vyšetření a terapie horního hlezenního kloubu

9. Vyšetření a mobilizace kolenního kloubu a tibiofibulárního skloubení

10. Vyšetření kyčelního kloubu – kloubní vzorec dle Cyriaxe, Patrickův test

11. Trakce kyčle (2 způsoby)

12. Vyšetření ramenního kloubu: scapulohumerální rytmus, kloubní vzorec dle Cyriaxe, vyšetření svalů ovliv. ramenní kloub, vyšetření joint play GH skloubení

13. Trakce ramenního kloubu – dvěma způsoby: 1. Vleže na zádech, 2. V sedě

14. Palpace karpálních kůstek, jejich vyšetření a terapie, joint play karpálních kůstek

15. Vyšetření joint play + mobilizace radiokarpálního a mediokarpálního skloubení

16. Vyšetření lokte + mobilizace caput radií

17. Vyšetření a mobilizace drobných kloubů (IP a MCP/MTP kloubů) ruky a nohy

18. Práce s tělem ve vztahu k dýchání, vyšetření, hodnocení

19. Dýchání jako dynamická funkce neuromuskulární soustavy,vyšetření, hodnocení

20. Vyšetření hrudníku

21. PNF: Dolní končetina – 1. diagonála – flekční vzorec a jeho varianty

22. PNF: Dolní končetina – 1.diagonála – extenční vzorec a jeho varianty

23. PNF: Dolní končetina – 2. diagonála – extenční vzorec a jeho varianty

24. PNF: Dolní končetina – 2.diagonála – flekční vzorec a jeho varianty

25. PNF: Horní končetina – 1.diagonála – flekční vzorec a jeho varianty

26. PNF: Horní končetina – 1.diagonála – extenční vzorec a jeho varianty

27. PNF: Horní končetina – 2. diagonála – flekční vzorec a jeho varianty

28. PNF: Horní končetina – 2. diagonála – extenční vzorec a jeho varianty

29. PNF: Posilovací techniky

30. PNF: Relaxační techniky

31. Předveďte korekci sedu dle Brüggera

32. Předveďte princip navíjení Thera-bandu na ruce a jedno ze základních cvičení Thera - bandem dle Brüggera

33. Předveďte AEK k ovlivnění poruch způsobených flexory/supinátory lokte

34. Předveďte AEK k ovlivnění poruch způsobených vnitřními rotátory ramene

35. Předveďte AEK břišní stěny

36. Vymodelování „ malé nohy“

37. „Malá noha“ ve stoji výkročném

38. Korigovaný stoj na jedné dolní končetině

39. Jaký funkční test použijete při orientačním vyšetření žvýkacího svalstva; palpace TrP; Postizometrická relaxace (PIR) pro m. masseter, autoterapie PIR pro m. digastricus

40. Palpace TrP v m. biceps femoris: s jakou nejčastější blokádou, PIR m. biceps femoris, palpace m. psoas major

41. Palpace TrP v m. erector spinae: PIR na vzpřimovač trupu ThL oblasti; Lokalizace TrP v m. levator scapulae, PIR m. levator scapulae

42. Epikondylgie: instrukce pacienta o autoterapii PIR dlouhé hlavy m. biceps brachii;

43. Palpace TrP v m. subscapularis, PIR m. subscapularis

44. Předveďte PIR pro mm. scaleni, nácvik autoterapie

45. Jak provedete antigravitační PIR pro m. latissimus dorsi?

46. Předveďte PIR pro bránici

47. Jak naučíte pacienta provádět PIR pro m. piriformis?

48. Popište, čeho si všímáme při vyšetření dle DNS u pacienta v sedě, nebo v leže a předveďte vyšetření bráničního testu

49. DNS: předveďte vyšetření nitrobřišního tlaku v sedě na lehátku, popište znaky insuficience, znaky správného provedení

50. DNS: předveďte ukázku cviku v uzavřeném kinematickém řetězci ve variantě ispilaterálního a kontralaterálního vzoru

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D.

Poslední úprava: Pecharová Michaela (30.04.2020)
Literatura

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Trojan, S.,Druga, J.,Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Véle, F.: Kineziologie, TRITON, 2006, ISBN - 80-7254-837-9

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996, ISBN 80-7169-187-9.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Čápová, J.: Terapeutický koncept „bazální programy a podprogramy“, Repronis, Ostrava, 2008, ISBN: 978-80-7329-180-8

Dylevský, I.: Obecná kineziologie, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1649-7

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-1648-0

Bobath, B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh 1997, ISBN 80-967383-4-8.

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999, ISBN 80-86022-45-5.

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977, ISBN 80-7013-236-1.

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků, IDVPZ skripta 1982

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Požadavky ke zkoušce

Příloha 2. ročník, bakalářské studium. Obor Fyzioterapie

ZS 2019/2020

Obecná metodika fyzioterapie

Podmínky pro udělení zápočtu

1. 100% účast na výuce - prolínání teorie a praxe, externí vyučující, není možnost náhradního termínu. Prezence přítomných studentů na začátku a konci výukového bloku

Doporučený oděv: bílé kalhoty, bílý plášť, bílá košile nebo tričko, přezutí, jmenovku, psací potřeby… co nejméně věcí

2. Prezentace – příprava na tvorbu posterů, abstrakt a ústního sdělení (case presentation) koná se dne vždy každé úterý od 8,00 do 8,30 ve stážovně č. 1 pod vedením příslušného lektora. Každý student si připraví během ZS 2 prezentace o tom, co ho zaujalo v průběhu přednášky a praxe - např. pojem spasticita, těžiště,… syndrom, či specifické onemocnění apod. Délka každé prezentace 5 - 7 minut, tzn. 4 – 5 slidů, včetně zdrojů odborné literatury. Zpracování na přenosné disketě v power point, student si zajistí osobně. Prezentace je přístupná studentům všech ročníků oboru fyzioterapie na 2. LF UK Praha.

Tzn., každou středu budou zajištěny 4 ústní reference, zpracované a přednesené tak, aby 8 – 10 minut bylo věnováno diskusi k předneseným tématům.

Hodnocení: lektorem a studenty navzájem - obsah, prezentace, diskuse, argumentace…

Tištěnou formu prezentace, prosím, odevzdat na sekretariát k p. sekr. Pecharové.

3. Vypracování 2 seminárních prací - příprava na publikace a abstrakta, práce s literaturou

Návrh osnovy: např. definice pojmu, objasnění pojmu v praxi, uplatnění fyzioterapie v souvislosti s pojmem, osobní poznatky z prázdninových klinických praxí a v rámci výuky a studia literatury, novinky, diskuse, závěr, seznam použité literatury (viz web stránky, …požadavky na formální úpravu seminárních, bakalářských a diplomových prací na 2. LF UK v Praze pro program specializace ve zdravotnictví obor fyzioterapie jsou k dispozici na webu 2 LF UK).

První stránka seminární práce – úprava viz web (téma sem práce, jméno studenta a jeho podpis, v rámci kterého předmětu je téma zpracováno, datum zpracování, určeno as. PaedDr. Zounkové)

Rozsah práce: min. 3 a max. 5 stran A4, psáno vel. písma 12, řádkování 1 nebo 1,5

Odevzdání práce: první do 20. 11. 2019, druhá do 15. 1. 2020

seminární práci prosím odevzdat v tištěné formě, podepsanou na sekretariát, p. Pecharová

Udělení zápočtu ZS – 15.1.2020 8.00, lehárna

Poslední úprava: Pecharová Michaela (20.09.2019)
Sylabus

Teoretické a praktické seznámení se základními stimulačními, inhibičními technikami s cílem vyšetřit pohybový projev, redukovat ho, ovlivnit svalové napětí. Neurofyziologický podklad technik, jejich systematicky metodické zařazení a použití při vyšetření a terapii.

Kondice, základy respirační fyzioterapie a dechové rehabilitace

Vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu

Biokybernetický model v kineziologii

Palpace, manuelní práce se svalovou a vazivovou tkání

Význam vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii pohybových poruch

Základní svalové synergie pro centraci segmentu v posturálním systému a pro základní vitální funkci

Techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce

Program automatické posturální korekce - uplatnění v diagnostice a terapii

Posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

Techniky automatické posturální korekce s využitím propriocepce

Využití rehabilitačních míčů, pružných a labilních ploch v diagnostice a terapii

Dýchání v kontextu biokybernetického modelu, nová terminologie základních dechových vzorů

Facilitace nastavené atitudy jako nástroj pro ovlivnění

Facilitace, inhibice, reflexní terapie

Facilitačně-inhibiční prostředky - přehled a využití

Postizometrická relaxace

Taping

Vývojová kineziologie - základy vývojové diagnostiky u kojence v prvních měsících života. Vývojové stupně v prvním roce života, primitivní reflexologie, polohové reakce, abnormální reakce a reflexy, význam polohové reflexologie pro vývojovou diagnostiku. Pohybové projevy centrální koordinační poruchy, dětské mozkové obrny, vývojová motorická dyspraxie - diagnostika, její projevy ve školním věku, dospívání, terapeutické možnosti.

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK