PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anesteziologie a intenzivní medicína - D0110313
Anglický název: Anaestesiology and Intensive Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Prerekvizity : D0108056, D0108363, D0108369, D0108370, D0108390
Anotace
Během výuky budou diskutovány zásady péče o základní životní funkce, jejich ovlivnění anestezií, jednotlivými chorobnými stavy. Bude probírána problematika selhání oběhu, ventilace, poruch vědomí, vnitřního prostředí, sepse. Výuka se skládá z klinických stážích na operačních sálech a resuscitačních odděleních a z dopoledních interaktivních workshopů. Během stáží na lůžkových odděleních se studenti seznámí se zásadami intenzivní péče, významem monitorace a ovlivňováním oběhu, základy UPV, ATB terapií, významem výživy v int péči a manipulace s vnitřním prostředím. Uvědomí si důležitost intenzivní péče ve vztahu k poškození organismu operací, traumatem, infekcí. Při pobytu na operačních sálech se proaktivně seznámí se zásadami podávání anestezie, problematikou zajišťováním dýchacích cest, důležitostí předoperační přípravy, průběhu anestezie a poperační péče. Během workshopů budou život ohrožující stavy diskutovány formou CBL a základní dovednosti formou interaktivních workshopů. Kurz je koncipován jako převážně praktický. Na jednotlivé dny je nutná teoretická příprava samostudiem - pre learning. Je vyžadována aktivní účast, diskuze. Stáže, workshopy a semináře nejsou jedinýmu zdroji informací, slouží k představení základní osnovy a k diskuzi k dané oblasti. Vzhledem k časové dotaci nebudou během seminářů pokryta veškerá témata vztahující se k AIM. Je nezbytné část znalostí nabýt samostudiem.
Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (11.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy anesteziologické péče, jednotlivých způsobů znecitlivění, zásadami perioperační a resuscitační péče a analgezie.

Cílem je získání znalostí a dovedností v těchto oblastech:

Zhodnocení stavu pacienta ve vztahu k operačnímu výkonu

Zásady bezpečné anestezie, rizika spojená s manipulacemi s vitálními funkcemi

Metody centrálních a periferních blokád

Rozpoznání a terapie život ohrožujících stavů

Dif dg a th oběhového a respiračního selhávání.

Intenzivní péče - kriteria přijetí, iniciální management

Respirační insuficience - rozpoznání, terapie, UPV

Manipulace s oběhem

Komplexní péče o vnitřní prostředí

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen ústní zkouškou, ke které je nutný zápočet. K udělení zápočtu je nutné absolvování všech stáží a seminářů na klinice a aktivní zapojení do řešení modelových situací. V případě nemoci se docházka řídí Opatřením děkana č4/2022

Při pasivním přístupu bude zápočet udělen po přezkoumání znalostí z probíraných témat.

Zkouškové termíny jsou v týdnu po ukončení bloku, úterý, středa, ev. čtvrtek.

Jsou vypisovány na začátku druhého týdne blokové výuky.

Ústní zkouška zahrnuje 2 otázky:

1)rozbor kazuistiky včetně: dif dg. rozvahy

interpretace laboratorních nálezů

návrhu základního ošetření, opatření ke stabilizaci oběhu, zajištění DC a ventilace

plán dalšího terapeutického postupu.

Zhodnocení a rozbor rizik před chirurgickým výkonem, příprava pacienta k výkonu

2) Teoretickou otázku - viz níže

Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné zodpovědět obě otázky.

Váha první otázky 60%, váha druhé otázky 40%.

Pro uspokojivé zodpovězení otázek jsou podmínkou dostatečné znalosti z patofyziologie oběhu, dýchání, vnitřního prostředí, farmakologie zejména látek ovlivňující vegetativní NS, orientace v základních laboratorních metodách.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (21.09.2023)
Literatura

doporučená:

Resuscitační guidelines, ERC 2021 www.resuscitace.cz

Vymazal T., Filaun, M.: Základy anesteziologie

učební texty, pouze elektronická verze, 15032019

http://kolweb.lf2.cuni.cz/Projekty/mua/obsah.php

Filaun, M, Vymazal, T.: Základy intenzivní medicíny

učební texty, pouze elektronická verze, 18032020

Vymazal,T. a kol.: Anesteziologie (nejen) k atestaci, Grada, 2021

Vymazal, T.: Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým

Vymazal, T.: Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Ševčík, P.: Intenzivní medicína

Málek. J.: Praktická anesteziologie

Pachl, J.: Základy anesteziologie a resuscitační dospělých i dětí 2005

Barash, P.: Klinická anesteziologie. 6. vyd.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (11.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

1. Modelové kazuistiky se budou týkat řešení náhle vzniklých život ohrožujících stavů , komplikací v perioperačním období. Očekává se rozbor rizik, iniciální přístup, zhodnocení fyz. stavu a lab. vyšetření, návrh terapie.

K dispozici budou výsledky relevantních laboratorních a zobrazovacích vyšeření,

2. U teoretické otázky se očekává orientace v daném okruhu, s důrazem a klinickou aplikaci. Je pravděpodobné širší rozebrání tématu.

Okruhy teoretické otázky:

1. ALS, iniciální přístup, postup, farmakoterapie, 4H,4T, defibrilace, dospělí, děti

2. Respirační insuficience-patofyziologie (ventilace, perfuze, difuze), krevní plyny, pH, klinické projevy (ARDS,CHOPN)

3. Respirační insuficience – Kyslíková terapie, UPV – invazivní a neinvazivní (základní principy, indikace, vliv UPV na organismus)

4. Hypovolemický šok, projevy, iniciální terapie, zásady terapie (objemová terapie, anemie a koagulopatie)

5. Sepse, septický šok, projevy, iniciální management

6. Determinanty CO a DO2, laktát, SvO2 , význam, interpretace

7. Akutní srdeční selhání - projevy, příčiny ve vztahu k AIM, arytmie v int. péči

8. Trombembolická nemoc, perioperační rizika, projevy, iniciální management, prevence

9. Alergické reakce, anafylaktický šok, akutní intoxikace -základní postupy

10. Farmaka ovlivňující VNS, indikace

11. Objemová terapie, krystaloidy, koloidy, transfuzní přípravky a krevní deriváty

12. Metabolická acidoza, typy, laboratorní obraz, základní terapie

13. Poruchy vědomí a jejich hodnocení, základní neurologické vyšetření v intenzivní péči

14. Kraniocerebrální poranění, edém mozku, syndrom nitrolební hypertenze, základní terapeutické postupy

15. Poruchy hemokoagulace v intenzivní péči a jejich terapie, diluční a konsumpční koagulopatie, DIC, antikoagulancia a jejich antidota

16. Polytrauma v resuscitační péči, triage pozitivní pacient, iniciální management, hemoragický šok, ŽOK a jeho terapie

17. SIRS a syndrom multiorgánové dysfunkce, AKI v intenzivní péči a jeho terapie

18. Druhy anestezie - základní pojmy, celková, SAB, EPID, RA, rozdíly (výhody a nevýhody jednotlivých způsobů)

19. Anesteziologické komplikace – aspirace, obtížné zajištění dýchacích cest, hypotenze, pooperační adaptace – reziduální účinek anestetik, teplotní management

20. Farmaka užívaná během anestezie, vliv na oběh a dýchání

21. Monitorování v anestezii a intenzivní péči – způsoby, význam, interpretace základních hodnot

22. Předoperační a předanestetické vyšetření a příprava– význam, hodnocení rizik, lačnění

23. Lokální anestetika – způsoby použití, typy nežádoucích reakcí a jejich terapie

24. Bolest – zásady přístupu, možnosti perioperační analgezie

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (11.09.2023)
Sylabus

Výuka je organiozována do 2 týdennního bloku.

První den bloku je čistě teoretický, probíhá od 8:00 do 14:30

V dalších dnech jsou studenti rozděleny na menší skupiny a od 7:45-11:30 dopoledne absolvují praktickou část výuky.

Praktická část zahrnuje stáže na operačních sálech a resuscitačních odděleních kliniky, dopolední workshopy s řešením život ohrožujících stavů.

Je očekávaná aktivní účast a prelearning.

K praktické výuce jsou využívány interaktivní simulátory, reálné zdravotnické pomůcky.

Teoretické semináře jsou společné pro celou studijní skupinu a probíhají od 12:30 do 14:15

Znalosti a poznatky ze seminářů budou následně prohlubovány v praktických workshopech.

Semináře pokrývají zejména tyto oblasti :

Základní anesteziologické pojmy a postupy.

Rozšířená KPR.

Problematika selhání krevního oběhu, základy monitorování, přístupy do cévního řečiště, farmakologie krevního oběhu.

Problematika selhání dýchácího systému.

Poruchy vědomí, edém mozku, nitrolební hypertenze, problematika smrti mozku,

Problematiku sepse a MOF, polytraumatu, renálního selhání, poruchy ABR a elektrolytové rovnováhy.

Poslední úprava: Bureš Jan, MUDr. (11.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK