PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - D0105340
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z [HT]
letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : D0105439, D0105454
Prerekvizity : D0103040, D0103337, D0103446
Je korekvizitou pro: D0107363, D0105439, D0105454
Je prerekvizitou pro: D0108390, D0108006, D0108004, D0108368, D0108067, D0108060, D0108358, D0108009, D0108363, D0108369, D0107362, D0108370, D0108028
Anotace
Patofyziologie vysvětluje jak a proč se mění funkce organismu postiženého chorobným procesem. Analyzuje příčiny onemocnění, jejich symptomy, mechanismy podílející se na rozvoji či ústupu choroby a principy vyšetřování i možných terapeutických přístupů.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (21.01.2014)
Cíl předmětu

Vysvětlení funkce lidského organismu za patologických stavů. Zvládnutí základů klinického myšlení tak, aby byl student připraven osvojit si v klinických předmětech účelné diagnostické i terapeutické postupy.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (21.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

ro úspěšné zakončení předmětu je nutné vykonat zkoušku formou ústního zkoušení.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutný splněný zápočet ze zimního i letního semestru.

Pro získání zápočtu za zimní i letní semestr je potřeba:

  • splnění průběžných testů
  • aktivní účast na seminářích
  • nemít více jak 2 absence na seminářích během jednoho semestru (za absenci bude považována i závažná neznalost či pasivita v průběhu semináře)

Výjimky řeší přednosta ústavu.

Poslední úprava: Čížková Kamila, MUDr. (04.10.2022)
Literatura

MOODLE STUDIJNÍ MATERIÁLY: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=617

NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 377 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0051-X.

NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. vyd. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009, 379 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1710-7.

OŠŤÁDAL, Bohuslav. Patologická fyziologie srdce a cév. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 168 s.

SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. čes. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9.

DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Philadelphia: Saunders Elsevier, c2009. ISBN 978-1-4160-0229-1.

HALL, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th edition. Philadelphia, PA: Elsevier, [2016]. ISBN 978-1-4557-7005-2.

KAUFMAN, Christian E. a Patrick A. MCKEE. Essentials of pathophysiology. Boston: Little, Brown and company, 1996. Essentials of basic science. ISBN 0-316-48405-9.

MCPHEE, Stephen J. a Gary D. HAMMER. Pathophysiology of disease: an introduction to clinical medicine. 6th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2010. ISBN 978-0-07-163850-0

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (31.08.2021)
Požadavky ke zkoušce

RIGORÓZNÍ OTÁZKY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE

OBECNÁ

Zdraví, nemoc, smrt

Poruchy regulace tělesné teploty

Edém

Konkrementy, kolika

Ikterus

Acidóza

Alkalóza

Hyperhydratace

Dehydratace

Poruchy metabolizmu draslíku a chloridů, vztah k ABR

Poruchy metabolizmu vápníku a fosforu

Typy hypoxie

Intoxikace

Vyšetřování acidobazické rovnováhy

KREV

Anemický syndrom

Anemie ze zvýšených ztrát

Anemie ze snížené krvetvorby

Hyperviskózní syndrom

Krevní srážlivost a její poruchy

DIC

Hematologická vyšetření

OBĚH

Patofyziologie artérií

Patofyziologie kapilár a žil

Primární hypertenze

Sekundární hypertenze

Hypovolemické šoky, kompenzační mechanizmy

Distribuční šoky

Akutní srdeční selhání

Chronické srdeční selhání

Poruchy krevního zásobení myokardu, klinické formy ICHS

Akutní infarkt myokardu

Hemodynamika vrozených srdečních vad

Hemodynamika chlopenních vad

Poruchy vodivosti srdeční a arytmie, včetně EKG změn

Vyšetření kardiovaskulárního aparátu

Popis změn na EKG záznamu při patologických stavech

LEDVINY

Průtok krve ledvinou a jeho poruchy

Poruchy glomerulární filtrace

Poruchy činnosti tubulů

Nefrotický a nefritický syndrom

Akutní selhání ledvin

Chronické selhávání ledvin

Poruchy vývodných cest močových

Principy a význam dialýzy

Vyšetření ledvinných funkcí

RESPIRACE

Změny poddajnosti plic a respiračního systému

Změny odporu dýchacích cest

Pneumotorax

Obranné reflexy dýchání

Regulace dýchání při poruchách respiračního systému

Poruchy alveolární ventilace, respirační insuficience

Hypobarie, hyperbarie

Umělá plicní ventilace, oxygenoterapie

Poruchy poměru ventilace-perfúze

Poruchy difúze, edém plic

Plicní embolie

Plicní hypertenze

Astma bronchiale

Obstruktivní plicní onemocnění, zejména CHOPN

Restriktivní onemocnění plic

Vyšetřování plicních funkcí

ENDOKRINOLOGIE

Poruchy hormonálních regulací

Poruchy adenohypofýzy

Cushingův sy

Addisonova choroba, poruchy mineralokortikoidů

Poruchy dřeně nadledvin, stres

Hyperfunkce štítné žlázy

Hypofunkce štítné žlázy

Poruchy pohlavních hormonů v ontogeneze

Diabetes mellitus, klasifikace a akutní komplikace

Chronické komplikace diabetu mellitu

Vyšetření endokrinních žláz

GIT, METABOLISMUS

Obezita

Metabolický syndrom, dna

Primární podvýživa

Malabsorpční syndrom

Následky nedostatku vitamínů, hypervitaminózy

Poruchy jícnu a žaludku

Zvracení, průjem

Zácpa, ileus

Pankreatitida

Jaterní selhání

Portální hypertenze a ascites

Vyšetření funkce jater a pankreatu

NERVOVÝ SYSTÉM

Centrální obrna

Periferní obrna

Míšní šok

Poruchy nervosvalového přenosu a svalů

Poruchy somatosenzitivního čití, bolest

Poruchy funkce bazálních ganglií

Poruchy funkce mozečku

Schizofrenie, poruchy nálad

Syndrom demence

Poruchy průtoku krve mozkem

Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze

Mozkový edém, hematoencefalická bariera a její poruchy

Poruchy spánku a vědomí

Epilepsie a epileptické záchvaty

Vyšetřovací metody v neurologii

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (31.08.2021)
Sylabus

SYLABUS PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE

OBECNÁ

Zdraví, nemoc, smrt – definice, symptom/syndrom/choroba, stadia nemoci, příčiny nemoci zevní a vnitřní, smrt klinická a biologická, známky smrti mozku

Poruchy regulace tělesné teploty – horečka, hypertermie a její následky, hypotermie a reakce organizmu

Edém – Starlingovy síly, generalizovaný (srdeční selhání, hypoproteinemie) versus lokalizovaný (zánětlivý, venostatický, lymfostatický)

Konkrementy, kolika - tvorba konkrementů (typy, saturace roztoku, ABR), charakter koliky a její lokalizace a propagace, ostatní následky konkrementů

Ikterus – příčiny (prehepatální, intrahepatální, posthepatální), diagnostika, komplikace

Acidóza – metabolická, respirační, příčiny, kompenzace, následky (vliv na ICT)

Alkalóza - metabolická, respirační, příčiny, kompenzace, následky (vliv na ICT)

Hyperhydratace – izo/hyper/hypo-osmolární, příčiny, následky (edém plic, mozku)

Dehydratace – izo/hyper/hypo-osmolární, příčiny, následky (viskozita krve, hypovolemický šok)

Poruchy metabolizmu draslíku a chloridů, vztah k ABR – příčiny, ICT/ECT, membránový potenciál, arytmie, kosterní svaly

Poruchy metabolizmu vápníku a fosforu - (příštítná tělíska, vitamin D) – vztah Ca a P, parathormon, vitamin D, kalcitonin, příčiny a následky (tetanie, kalcifikace)

Typy hypoxie – hypoxická, ischemická, anemická, histotoxická, difúzní dráha

Intoxikace – CO, kyanidy, nitráty, organofosfáty, botulismus, alkohol, methanol, paracetamol, amanitin, faloidin, salicyláty, digitalis, atropin

Vyšetřování acidobazické rovnováhy – pH, respirační (CO2) a metabolická složka (BE, HCO3-), AG, Cl-corr, principy odběru a měření

KREV

Anemický syndrom – projevy (bledost, únava, dušnost), kompenzační mechanizmy

Anemie ze zvýšených ztrát - chronická posthemoragická (příčiny – GIT, urogenitální trakt), hemolytické (příčiny), nedostatek železa, anémie chronických chorob (hypersplenismus, ledvinné selhávání, játra, nádory)

Anemie ze snížené krvetvorby – poruchy kostní dřeně, erytropoetin, Fe, B12,

Hyperviskózní syndrom – příčiny (polyglobulie, CML, paraprotein), projevy (CNS, myokard, cyanóza, trombózy/krvácení)

Krevní srážlivost a její poruchy – stavy spojené se zvýšením x snížením srážlivosti krve, poruchy vrozené x získané

DIC – příčiny, patogeneze a důsledky

Hematologická vyšetření - KO, morfologická klasifikace anemií, diferenciál bílé řady, sedimentace, testy krevní srážlivosti (Quick, aPTT)

OBĚH

Patofyziologie artérií – zúžení a uzávěr, aneuryzma, ateroskleróza (patogeneze, projevy)

Patofyziologie kapilár a žil – edémy, proudění krve v žilách, trombózy (hluboká žilní trombóza, tromboflebitida), chronická žilní insuficience, varixy, embolie

Primární hypertenze – mechanizmy regulace TK, hodnoty TK, pružníková hypertenze, příčiny (srdeční výdej, ledviny, sympatikus, endotel), následky, principy terapie

Sekundární hypertenze – renální (parenchym, renovaskulární), endokrinní (typy), hypertenze v těhotenství

Hypovolemické šoky, kompenzační mechanizmy – typy, stádia vývoje, kompenzační mechanizmy a příčiny zhroucení cirkulace, orgánové následky, principy terapie

Distribuční šoky – septický, anafylaktický, neurogenní, příčiny vazodilatace (NO), principy terapie

Akutní srdeční selhání – determinanty srdečního výdeje, levo/pravostranné, příčiny, kardiogenní šok, centrální žilní tlak, projevy, diagnostika (EF, CVP), principy terapie

Chronické srdeční selhání – klasifikace srdečního selhání, příčiny, kompenzace (Frank-Starlingův zákon), molekulární mechanizmy, principy terapie

Poruchy krevního zásobení myokardu, klinické formy ICHS – faktory ovlivňující dodávku kyslíku myokardu, koronární řečiště, příčiny, akutní koronární syndrom a chronické formy ICHS

Akutní infarkt myokardu – příčiny, následky zástavy průtoku koronárním řečištěm, projevy, principy diagnostiky (EKG, laboratorní nález) a léčby, život ohrožující komplikace AIM

Hemodynamika vrozených srdečních vad – bez zkratu (koarktace), se zkratem (defekt septa, PDA, Fallotova tetralogie), faktory ovlivňující hemodynamiku

Hemodynamika chlopenních vad – příčiny chlopenních vad, tlakové a objemové přetížení, následky chlopenních vad (srdeční selhání, plicní hypertenze)

Poruchy vodivosti srdeční a arytmie, včetně EKG změn – příčiny (poruchy vodivosti - blokády, ektopická tvorba, reentry), následky, principy terapie

Vyšetření kardiovaskulárního aparátu – TK, EKG, echokardiografie, Holterovské monitorování, perfúzní scintigrafie, ergometrie (ischemie, aerobní práh)

Popis změn na EKG záznamu při patologických stavech - hypertrofie myokardu, ischemické změny, změny kalémie a kalcémie

LEDVINY

Průtok krve ledvinou a jeho poruchy – příčiny snížení a zvýšení průtoku, důsledky, autoregulace a její změny

Poruchy glomerulární filtrace – kvantitativní a kvalitativní

Poruchy činnosti tubulů – vrozené a získané, projevy a následky (koncentrační schopnost, poruchy iontů, ABR)

Nefrotický a nefritický syndrom – patogenetické mechanizmy a projevy, následky, principy terapie

Akutní selhání ledvin – příčiny (prerenální, renální, postrenální), fáze (oligurická, polyurická), následky (změny ECT, iontů, ABR, urémie)

Chronické selhávání ledvin - příčiny, následky, kompenzační mechanizmy, chronický kardiorenální a renokardiální sy, hepatorenální sy

Poruchy vývodných cest močových – inkontinence, retence moči, vezikouretrální reflux, urolitiáza

Principy a význam dialýzy – hemodialýza a peritoneální dialýza, principy, indikace, výhody a nevýhody

Vyšetření ledvinných funkcí – vyšetření moče (válce, bílkovina, hematurie, glukóza), GFR a eGFR, frakční exkrece, koncentrační schopnost, urodynamická vyšetření

RESPIRACE

Změny poddajnosti plic a respiračního systému - příčiny, následky – poddajnost a její složky (elasticita, povrchové napětí), statické a dynamické měření, příčiny a následky změn poddajnosti (dechová práce, atelektázy)

Změny odporu dýchacích cest – faktory ovlivňující odpor DC, extrathorakální a intrathorakální (air trapping, equal pressure point), následky zvýšení odporu DC (dechová práce, V/Q)

Pneumotorax – příčiny, dělení, následky (tenzní), mechanizmus vstřebávání, terapie

Obranné reflexy dýchání – kýchání, protektivní apnoe, kašel (příčiny, komplikace)

Regulace dýchání při poruchách respiračního systému - ventilační odpověď na hypoxii a hyperkapnii – centrální a periferní receptory, izoventilační odpověď, změny regulace dýchání při chronické hyperkapnii, patologické dechové vzory (Cheyne-Stokesovo, Biotovo, Kussmaulovo)

Poruchy alveolární ventilace, respirační insuficience – hypo- a hyperventilace, příčiny, následky - respirační insuficience (parciální/globální, latentní/manifestní), změny ABR, tetanie, dušnost

Hypobarie, hyperbarie – adaptace na pobyt ve vysokohorském prostředí, výšková nemoc, edém plic, edém mozku, chronická výšková nemoc, dusíková narkóza, nemoc z dekomprese

Umělá plicní ventilace, oxygenoterapie – řízená objemově/tlakově, podpůrná, PEEP, vysokofrekvenční, způsoby podání O2, hyperbarická, nežádoucí účinky

Poruchy poměru ventilace-perfúze – fyziologická nerovnoměrnost, hypoxická plicní vazokonstrikce, příčiny nerovnoměrností ventilace a perfúze, následky (venózní příměs, alveolární mrtvý prostor)

Poruchy difúze, edém plic – prodloužení difúzní dráhy, zmenšení difúzní plochy, transfer faktor, edém plic intersticiální a alveolární, příčiny vzniku a jeho následky

Plicní embolie – příčiny, následky dle rozsahu (akutní, chronická), diagnostika, principy terapie

Plicní hypertenze – příčiny zvýšení odporu plicního řečiště, typy (prekapilární, postkapilární, hyperkinetická), důsledky (morfologické změny cév), principy terapie

Astma bronchiale – změny mechaniky dýchání, záchvatovitá obstrukce (air trapping, equal pressure point), příčiny (bronchiální hyperreaktivita), eozinofilní zánět, následky (hypoxemie, cor pulmonale, status astmaticus), principy terapie

Obstruktivní plicní onemocnění, zejména CHOPN – změny mechaniky dýchání, patogeneze emfyzému a bronchitidy, klinické formy (pink puffers, blue bloaters), principy terapie

Restriktivní onemocnění plic – plicní fibróza, pneumonie, RDS, ARDS – příčiny a následky restrikce (mechanika dýchání, plicní hypertenze), patofyziologie ARDS a RDS

Vyšetřování plicních funkcí - spirometrie, bronchokonstrikční a bronchodilatační testy, krevní plyny, transfer faktor, NO ve vydechovaném vzduchu

ENDOKRINOLOGIE

Poruchy hormonálních regulací – hypotalamo-hypofyzární systém (primární, sekundární a terciální poruchy), zpětná vazba, příčiny hypo- a hyperfunkcí

Poruchy adenohypofýzy - regulační hormony, růstový hormon, prolaktin, panhypopituitarismus

Cushingův sy – příčiny (ACTH dependentní, independentní, iatrogenní), důsledky zvýšené hladiny glukokortikoidů (obezita, svalové atrofie, diabetes, hypertenze, imunosuprese, strie, osteoporóza, CNS)

Addisonova choroba, poruchy mineralokortikoidů – příčiny a důsledky zvýšené hladiny mineralokortikoidů, hypokortikalismus, Adisonská krize

Poruchy dřeně nadledvin, stres – příčiny a důsledky zvýšené hladiny katecholaminů na organizmus (vazokonstrikce, perfúze orgánů), stresová reakce, feochromocytom

Hyperfunkce štítné žlázy – příčiny a následky zvýšené hladiny hormonů štítné žlázy, Grawes-Basedowova nemoc, thyreotoxická krize

Hypofunkce štítné žlázy – příčiny (získané, vrozené) a následky snížené hladiny hormonů štítné žlázy, Hashimotova thyroiditida, myxedémové kóma

Poruchy pohlavních hormonů v ontogeneze – determinace a vývoj pohlaví (typy – chromozomální, gonadální, genitální, hormonální), (pseudo)hermafroditismus, (pseudo)pubertas praecox

Diabetes mellitus, klasifikace a akutní komplikace – typy, prediabetes, nedostatek inzulinu x rezistence, příznaky DM, kóma hypoglykemické, ketoacidotické a hyperosmolární (principy terapie)

Chronické komplikace diabetu mellitu – makrovaskulární, mikrovaskulární – nefropatie, retinopatie a neuropatie, sy diabetické nohy, principy terapie DM

Vyšetření endokrinních žláz - nadledviny (celodenní profil, dexametazonový supresní test, bazální produkce ACTH), štítná žláza (TSH/T3/T4, protilátky), DM – glykemie a oGTT, C-peptid, glykovaný hemoglobin

GIT, METABOLIZMUS

Obezita – primární a sekundární, typy obezity a tukové tkáně (endokrinní funkce), důsledky obezity a rizika

Metabolický syndrom, dna – diagnostická kritéria a další poruchy v rámci metabolického syndromu, inzulinová rezistence, hyperurikemie - příčiny a klinické projevy

Primární podvýživa – kwashiorkor, marasmus, prosté a stresové hladovění, kachexie, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), následky podvýživy

Malabsorpční syndrom – primární (celiakie, selektivní malabsorpce) a sekundární, následky malabsorpce

Následky nedostatku vitamínů, hypervitaminózy – vitaminy A (retina, keratinizace), D (Ca/P metabolismus), E, K (koagulace), B1 (beri-beri), kyselina listová a B12 (anémie, CNS), C (skorbut)

Poruchy jícnu a žaludku – poruchy motility, refluxní choroba jícnu, časný a pozdní dumping syndrom, patogeneze vředové choroby, funkční následky gastritid

Zvracení, průjem – příčiny (patogeneze), následky (změny hydratace, iontů a ABR), komplikace

Zácpa, ileus – příčiny (patogeneze), následky (změny hydratace), typy ileů a život ohrožující komplikace

Pankreatitida – akutní a chronická, patogeneze, diagnostika, následky a komplikace (šok, DIC, ARDS), principy terapie

Jaterní selhání - akutní a chronické, příčiny, diagnostika a následky (encefalopatie, koagulopatie, hepatorenální a hepatopulmonální syndrom)

Portální hypertenze a ascites – patogeneze, portokavální zkraty, splenomegalie, hypoalbuminemie, hyperaldosteronismus, komplikace

Vyšetření funkce jater a pankreatu - jaterní testy, albumin, INR, amoniak, amylázy, lipázy

NERVOVÝ SYSTÉM

Centrální obrna – příčiny (leze pyramidové dráhy, motorická kůra, dekortikace a decerebrace), spasticita, iritační jevy (Babinského), paréza/plégie, zánikové jevy (Mingazzini)

Periferní obrna – příčiny (radikulopatie, neuropatie), paréza/plégie, atrofie, hyporeflexie, fascikulace a fibrilace

Míšní šok – pseudochabá obrna, stádia vývoje, orgánové následky (měchýř), neurogenní šok, autonomní dysreflexie

Poruchy nervosvalového přenosu a svalů, – motorická jednotka, toxiny, myastenie, Lambert-Eaton, svalové dystrofie, myotonie, endokrinní myopatie

Poruchy somatosenzitivního čití, bolest – poruchy čití - disociované nedisociované, míšní syndromy- anterolaterální, zadní provazce, typy bolesti, mechanizmy nocicepce, principy terapie bolesti

Poruchy funkce bazálních ganglií – zapojení a mediátory BG, hypokineticko-hypertonický sy (parkinsonismus), hyperkineticko-hypotonický sy (chorea, atetóza, hemibalismus)

Poruchy funkce mozečku – paleocerebelární (ataxie, titubace) a neocerebelární syndrom (dyssynergie, dysmetrie, adiadochokineze)

Schizofrenie, poruchy nálad – neurotransmitery, pozitivní (halucinace, bludy) a negativní příznaky, unipolární a bipolární porucha, anxieta

Syndrom demence – kognitivní funkce, degenerativní, vaskulární, Alzheimerova choroba, frontotemporální demence, demence s Lewyho tělísky

Poruchy průtoku krve mozkem – regulace průtoku, celkové a lokální (TIA, RIND, CMP – ischemická a hemorhagická, hemoragicko-ischemická encefalopatie), excitotoxicita, penumbra, následky (motorika, afázie aj.), principy terapie

Syndrom nitrolební hypertenze a hypotenze – Monro-Kellieho doktrina, příčiny, příznaky (trias), následky (konusy), principy terapie

Mozkový edém, hematoencefalická bariera a její poruchy – typy (vazogenní, cytotoxický, osmotický, intersticiální), HEB - prostupnost, vývoj (novorozenci)

Poruchy spánku a vědomí – poruchy REM a nonREM fáze (insomnie, narkolepsie, somnambulismus, spánková obrna, pavor nocturnus, spánková apnoe), příčiny poruch vědomí (ARAS), kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí (GCS)

Epilepsie a epileptické záchvaty – příčiny (neurotransmitery, paroxysmální depolarizační posun), fokální (s elementární x komplexní symptomatologií), generalizované (s motorickými x bez motorických projevů), status epilepticus

Vyšetřovací metody v neurologii – EMG, EEG, polysomnografie, monosynaptický reflex

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (31.08.2021)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD0105340p1

Okruhy studentů
M3.10.VSEOB
Út 03.10.2023 8:00 - 9:40 přednáška Úvodní přednáška prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Út 10.10.2023 8:00 - 9:40 přednáška Buněčné trauma, zánět, SIRS, sepse MUDr. Kamila Čížková
Út 17.10.2023 8:00 - 9:40 přednáška Poruchy krevní srážlivosti, DIC MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Út 24.10.2023 8:00 - 9:40 přednáška Patofyziologie hypertenze - regulace krevního tlaku doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Út 31.10.2023 8:00 - 9:40 přednáška Srdeční arytmie MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Út 07.11.2023 8:00 - 9:40 přednáška Srdeční selhání MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.
Út 14.11.2023 8:00 - 9:40 přednáška Akutní koronární syndrom prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Út 21.11.2023 8:00 - 9:40 přednáška Hemodynamika srdečních vad doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Út 28.11.2023 8:00 - 9:40 přednáška Fyzická zátěž při oběhových chorobách doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Út 05.12.2023 8:00 - 9:40 přednáška Plicní cirkulace prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Út 12.12.2023 8:00 - 9:40 přednáška Plicní choroby doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Út 19.12.2023 8:00 - 9:40 přednáška Regulace dýchání prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Út 02.01.2024 8:00 - 9:40 přednáška Funkční vyšetření plic v diagnostice plicních chorob prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Út 09.01.2024 8:00 - 9:40 přednáška Poruchy vnitřního prostředí, ABR MUDr. Jan Doul, Ph.D.
23aD0105340x01

Okruhy studentů
M3.10.VSEOB
Pá 06.10.2023 11:40 - 14:15 seminář

Organizace výuky

Zápočtové požadavky (max. 2 absence nebo 2x -)

Skupinové workshopy

1. Buněčné kompartmenty a transport přes buněčnou membránu

2. Regulace ABR

3. Řízení srdeční činnosti a EKG

4. Endokrinní systém

Rozdání článků studentům do skupin

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 13.10.2023 11:40 - 14:15 seminář

Obecná patofyziologie I

1. Zdraví, nemoc

2. Smrt (klinická, biologická, transplantace)

3. Ischémie, hypoxie

4. Ischemicko reperfúzní poškození

5. Oxidační stres

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 20.10.2023 11:40 - 14:15 seminář

Prezentace článků studenty

 

Obecná patofyziologie II

1. Chemické a toxické poškození organizmu

2. Poruchy termoregulace

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 27.10.2023 11:40 - 14:15 seminář

TEST OBECNÁ

 

Patofyziologie krve

1. Hematologická vyšetření

2. Hyperviskózní syndrom

3. Anémie – příčiny, anemický syndrom

 

Kazuistiky (Anémie)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 03.11.2023 11:40 - 14:15 seminář

TEST KREV

 

Patofyziologie cév

1. Poruchy artérií (ateroskleróza, disekce)

2. Poruchy žil, vznik a následky trombóz

3. Poruchy kapilár, edém

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 10.11.2023 11:40 - 14:15 seminář

EKG

1. Základy EKG – praktické natočení EKG záznamu (popis svodů, EKG křivky – srdeční rytmus, akce, frekvence, elektrická osa srdeční, analýza kmitů a vln na EKG)

2. Patologické EKG – demonstrace Aplysia (popis základních patologií - hypertrofie komor, arytmie, ICHS, iontové změny)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 17.11.2023 11:40 - 14:15 nic Státní svátek
Pá 24.11.2023 11:40 - 14:15 seminář

Srdeční nedostatečnost a selhání

 1. Síla kontrakce a kontraktilita, ejekční frakce

 2. Akutní levostranné a pravostranné srdeční selhání (příčiny)

 3. Chronické srdeční selhání (mechanizmy, následky a kompenzační mechanizmy poklesu kontraktility)

 4. Příznaky chronického levostranného a pravostranného srdečního selhání

Aplysia - modelování srdečního selhání

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 01.12.2023 11:40 - 14:15 seminář

Ischemická choroba srdeční

 1. Definice ICHS

 2. Následky omezení a zástavy průtoku krve myokardem

 3. Diagnostika IM (EKG, ECHO, laboratorní nález)

 4. Klinické formy ICHS

 5. Život ohrožující následky infarktu myokardu

Kazuistiky (ICHS)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 08.12.2023 11:40 - 14:15 seminář

Kazuistiky (Chlopenní vady)

Praktická cvičení – Aplysia

Samostatné modelování patofyziologických situací v programu Aplysia CardioVascular Lab (studenti ve dvojicích u počítače)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 15.12.2023 11:40 - 14:15 seminář

TEST OBĚH

 

Poruchy plicní ventilace

1. Respirační insuficience (ventilační, respirační, krevní plyny)

2.Příznaky - dušnost, kašel (patologický kašel, důsledky)

3. Poruchy alveolární ventilace - poddajnost plic a respiračního systému, odpor plic (dýchacích cest, plicní tkáně)

4. Regulace dýchání (centrální útlum, dechový vzor, VD, chronická hyperkapnie, hyperventilační syndrom)

5. Dechová práce (koordinace dechových svalů, únava dýchacích svalů, principy měření)

 

Kazuistiky (Respirační insuficience)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 22.12.2023 11:40 - 14:15 seminář

Poruchy difúze a V/Q

1. Poruchy difúze, vliv na přestup O2 a CO2 (transfer faktor - difúzní kapacita, principy měření)

2. Poruchy poměru ventilace-perfúze (Fenův Rahnův diagram, alveolární mrtvý prostor, venózní příměs, V/Q mismatch)

3. Edém plic (mechanismy vzniku, následky, RDS, ARDS, plicní surfaktant, BPD)

4. Restrikční onemocnění

5. Pneumotorax (typy, následky, rizika, léčba)

 

Kazuistiky (Respirační choroby)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 05.01.2024 11:40 - 14:15 seminář

Dýchání a prostředí

1. Výšková nemoc (alkalóza, edém plic, edém mozku)

2. Hyperbarie (dusíková narkóza, dekomprese, kesonová nemoc)

3. Oxygenoterapie (normobarická, hyperbarická, nežádoucí účinky).

4. Umělá ventilace plic (objemově x tlakově řízená, podpůrná, vysokofrekvenční)

5. Obranné reflexy (kýchání, apnoe)

 

Plicní cirkulace

Kazuistiky (Poruchy plicní cirkulace)

Demonstrace plicní hypertenze - Aplysia

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 12.01.2024 11:40 - 14:15 seminář

TEST EKG

 

Praktická cvičení

Demonstrace spirometrického vyšetření (smyčka průtok-objem)

Spirometrie (studenti ve skupinách  - modelování obstrukce a restrikce dýchání)

MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bD0105340p1

Okruhy studentů
M3.VSEOB
Čt 22.02.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Organizace letního semestru, informace ke zkoušce

 

Poruchy výživy  (MUDr. Z. Charvátová)

 

 

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Čt 29.02.2024 8:00 - 9:40 přednáška Jaterní selhání doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Čt 07.03.2024 8:00 - 9:40 přednáška Poruchy štítné žlázy prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Čt 14.03.2024 8:00 - 9:40 přednáška Poruchy nadledvin, stres MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Čt 21.03.2024 8:00 - 9:40 přednáška Diabetes mellitus MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.
Čt 28.03.2024 8:00 - 9:40 přednáška Patogeneze nefrotického syndromu prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.
Čt 04.04.2024 8:00 - 9:40 přednáška Akutní renální selhání, kardiorenální a hepatorenální syndrom prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.
Čt 11.04.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Obecný úvod do patofyziologie nervového systému, 

Epilepsie 

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Čt 18.04.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Poruchy hybnosti I

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Čt 25.04.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Poruchy hybnosti II

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Čt 02.05.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Cévní onemocnění mozku, nitrolební krvácení, edém mozku

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Čt 09.05.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Neurokognitivní poruchy

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.
Čt 16.05.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Poruchy vědomí, spánku, polysomnografie 

MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Čt 23.05.2024 8:00 - 9:40 přednáška

Patofyziologie smyslů – studijní materiály online

MUDr. Kamila Čížková
23bD0105340x01

Okruhy studentů
M3.10.VSEOB
Pá 23.02.2024 8:00 - 10:35 seminář

POVINNÝ SEMINÁŘ

 

TEST RESPIRACE

 

Poruchy vnitřního prostředí

1.      Poruchy metabolizmu sodíku a draslíku

Kazuistika 1. Hypokalemická paralýza

2.      Třídění změn objemu a osmolarity tělesných tekutin (regulace objemu a osmolality tělesných tekutin, kompenzace změn objemu a tonicity, otrava vodou, dehydratace)

Kazuistika 2. Hyponatremická hypovolémie

3.      Základní poruchy ABR (příčiny, kompenzace, laboratorní nálezy)

Kazuistika 3. Otrava metanolem MAC

Kazuistika 4. Průjem MAC

Kazuistika 5. Zvracení MAL

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 01.03.2024 8:00 - 10:35 seminář

GIT

1.      Opakování primárních a sekundárních poruch výživy

2.      Poruchy jícnu

3.      Gastritis

4.      Peptický vřed

5.      Zvracení (příčiny, následky)

Kazuistika 6. Váhový úbytek, neprospívání, zvracení

6.      Průjem (příčiny, následky)

7.      Zácpa, ileus (příčiny, následky)   

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 08.03.2024 8:00 - 10:35 seminář

Poruchy jater a pankreatu

1.      Opakování selhání funkce jater (akutní x chronické selhání, encefalopatie, portální hypertenze, ascites, infekční komplikace)

Kazuistika 7. Jaterní cirhóza

2.      Akutní a chronická pankreatitida

Kazuistika 8. Akutní pankreatitida

3.      Ikterus

4.      Poruchy žlučníku a žlučových cest

5.      Vyšetření funkce jater a pankreatu

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 15.03.2024 8:00 - 10:35 seminář

POVINNÝ SEMINÁŘ

 

TEST VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A GIT

 

Poruchy hormonálních funkcí

1. Poruchy hormonálních regulací

2. Poruchy funkce adenohypofýzy (jednotlivé hormony, panhypopituitarismus)

Kazuistika 9. Prolaktinom

3. Opakování poruch štítné žlázy - hyperfunkce a hypofunkce (struma, komplikace metabolické, orgánové)

Kazuistika 10. Tyreotoxikóza

Kazuistika 11. Hypotyreóza

4. Vyšetření štítné žlázy

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 22.03.2024 8:00 - 10:35 seminář

Poruchy hormonálních funkcí

1. Opakování poruch kůry  a dřeně nadledvin

Kazuistika 12. Addisonova choroba

Kazuistika 13. Cushingův syndrom

Kazuistika 14. Incidentalom nadledviny

2. Poruchy pohlavních hormonů v ontogenezi

3. Poruchy příštítných tělísek, metabolismus vápníku

Kazuistika 15. Adenom příštítného tělíska

Kazuistika 16. Hypokalcémie

4. Vyšetření endokrinních žláz

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 29.03.2024 8:00 - 10:35 nic Velký pátek
Pá 05.04.2024 8:00 - 10:35 seminář

POVINNÝ SEMINÁŘ

 

TEST ENDOKRINO A METABOLISMUS

 

Ledviny a vylučovací systém

Poruchy glomerulů

1.      Vyšetření funkce glomerulů (biochemie, metody se sběrem moči – clearance, metody bez sběru – kreatinin, Cystatin C, výpočtové – eGFR) 

2.      Poruchy glomerulů (kvantitativní, kvalitativní, příčiny, následky pro renální funkce).

3.      Opakování nefrotický syndrom

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 12.04.2024 8:00 - 10:35 seminář

Poruchy tubulů

1.      Vyšetření funkce tubulů (metody clearance se sběrem moči – osmolární, resorpce vody, frakční exkrece iontů, specifická hmotnost, koncentrační test), tubulární markery alfa1-mikroglobulin, beta2-mikroglobulin, N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

2.      Poruchy tubulárních funkcí (vrozené, získané, důsledky pro osmolalitu a složení ECT)

Kazuistika 19. Tubulointersticiální nefritida

3.      Urolitiáza

4.      Poruchy vývodných cest močových

5.      Poruchy endokrinní funkce ledvin

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 19.04.2024 8:00 - 10:35 seminář

Selhání ledvin

1.      Poruchy průtoku krve ledvinami (příčiny, následky funkční, nutriční)

2.      Opakování akutní selhání ledvin (fáze anurická, polyurická) Kazuistika 20. AKI prerenální

3.      Chronické onemocnění ledvin (patofyziologie progrese – poškození glomerulů, tubulů, průtoku krve, kompenzační mechanizmy, metabolické a orgánové komplikace)

Kazuistika 21. CKD

4.      Dialýza

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 26.04.2024 8:00 - 10:35 seminář

POVINNÝ SEMINÁŘ

 

TEST LEDVINY

 

Rozdání článků

 

Nervový systém - vyšetřovací metody

1.      Principy neurologického vyšetření

 

Praktické cvičení EMG

1.      Vedení periferním nervem, odpověď na stimulaci,  evokované potenciály, M vlna a H reflex, náborová křivka (program Labstation)

2.      Vyhodnocení a interpretace výsledků

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Pá 03.05.2024 8:00 - 10:35 seminář

Poruchy hybnosti - opakování znalostí z přednášek

1.      Poruchy svalů, nervosvalového přenosu, nervů

Kazuistika 22. Myasthenia gravis

2.      Chabá x spastická obrna, míšní šok

Kazuistika 23. Roztroušená skleróza

3.      Poruchy BG a mozečku

Kazuistika 24. Parkinsonova choroba

 

Epilepsie - opakování znalostí z přednášek

1.      Záchvat x Epilepsie x Status epilepticus, záchvat epileptický x neepileptický, iktogeneze, epileptogeneze, klasifikace záchvatů a epilepsií

Kazuistika 25. Epilepsie

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 10.05.2024 8:00 - 10:35 seminář

Prezentace článků

 

Poruchy čití, bolest

1.      Organizace somatosenzorického systému a projevy poškození na různých úrovních (periferní a centrální poruchy aferentního systému)

2.      Kvantitativní a kvalitativní poruchy čití (anestezie, hypestezie, hyperestezie, disociace čití, hyperpatie, dysestézie, polyestézie, synestézie, parestézie)          Kazuistika 26. Syndrom karpálního tunelu

3.      Bolest (procesy nocicepce, modulace, typy, poruchy vnímání bolesti, neuropatická bolest, bolestivé syndromy a stavy, bolesti hlavy)                                                                        Kazuistika 27. Migréna

Základy farmakoterapie bolesti

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 17.05.2024 8:00 - 10:35 seminář

Cévní onemocnění mozku, CMP, ICP, edémy -  opakování znalostí z přednášek

1.      CMP, rizikové faktory, vztah perfúze x čas, mechanizmy vzniku poškození – ischémie, excitotoxicita, ROS, neurozánět, porucha HEB, demyelinizace                                           Kazuistika 28. CMP

2.      Edém mozku, typy

 

Poruchy kognitivních funkcí, Demence - opakování znalostí z přednášek

1.      Demence, vyšetření paměti

Kazuistika 29. Demence Alzheimer I

Kazuistika 30. Demence Alzheimer II

Kazuistika 31.Frontotemporální demence

 

Duševní choroby 

1.      Mediátorové systémy ve vztahu k duševním chorobám

2.      Schizofrenie

3.      Afektivní poruchy

Kazuistika 32. Deprese

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
Pá 24.05.2024 8:00 - 10:35 seminář

TEST NEURO

 

Poruchy vědomí, spánku - opakování

1.      Poruchy vědomí, klasifikace

2.      Polysomnografie

Kazuistika 33. Spánková apnoe

 

KONZULTACE

 

ZÁPOČET 

MUDr. Jan Doul, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK