PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Lékařská statistika 2 - D01000143
Anglický název: Medical statistic 2
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Zuzana Dobiašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marie Havlová (04.11.2014)
Doporučeno všem studentům (ale nejen jim) s ambicemi či zájmem zabývat se pre- a postgraduálním výzkumem nebo navštěvovat v budoucnu doktorandské studium, tedy angažovat se v odvětvích medicíny, kde je základní znalost metodologie vědy a statistiky nezbytnou podmínkou. Cvičení po přednáškách budou probíhat v počítačové učebně s využitím software MS Excel, R Project, formou ukázek i StatSoft Statistica. Základní principy statistického uvažování budou procvičeny a upevněny řešením úloh v intuitivním a studentům dobře známém prostředí - MS Excel, v případě zájmu se zaměříme na práci s profesionálním statistickým software - R Project a Statsoft Statistica. K práci v software R Project či Statsoft Statistica nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti (základní seznámení s programy bude jedním z cílů výuky). Matematický aparát omezíme na nutné minimum, postačovat bude znalost základní matematiky. Dle přání studentů a zkušeností z výuky předmětu v minulých letech ještě více posílíme praktickou část výuky, důraz bude kladen na aplikovaná cvičení, úvodní motivační příklady, otevřené problémy, aktivní uvažování, diskuzi, vyvarování se častých chyb v praxi - vše ve formě přístupné studentům medicíny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Marie Havlová (04.11.2014)

Předpokládané benefity pozorného studenta po absolvování předmětu:

  • schopnost do jisté míry samostatně navrhnout koncept studie tak, aby neobsahoval hrubé chyby a byl realizovatelný, ve výsledku i reprodukovatelný
  • schopnost zvolit v dané fázi zpracování dat nejvhodnější statistickou metodu
  • porozumění principu některých statistických metod a získání alespoň částečného přehledu v problematice
  • schopnost správně interpretovat výsledek publikované studie (kritické čtení - co výsledek znamená, ale co zároveň neznamená)
  • osvojení si základní statistické terminologie, tedy možnost efektivnější komunikace se statistikem
  • použití MS Excel jako nástroje k základní statistické analýze
  • základy práce ve statistickém software R Project, resp. Statsoft Statistica

Sylabus
Poslední úprava: Marie Havlová (04.11.2014)

Sylabus (podrobněji na ):

Úvod do biomedicínské statistiky, deskriptivní statistika

(přednáška + cvičení)

Induktivní statistika - intervaly spolehlivosti, úvod do testování hypotéz

(přednáška + cvičení)

Induktivní statistika - testy odlehlých hodnot, testy normálnosti dat, parametrické testy hypotéz

(přednáška + cvičení)

Induktivní statistika - neparametrické testy hypotéz

(přednáška + cvičení)

Induktivní statistika - měření závislosti mezi dvěma výběry (korelace), statistika & studie

(přednáška + cvičení)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK